Justícia

El Govern ha aprovat el Decret pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució.

query_builder   1 agost 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat el Decret pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s'exerceix la prostitució.

El Govern de la Generalitat, davant l’augment de la pràctica de la prostitució i especialment de l’exercici d’aquesta activitat per part de persones que poden trobar-se en l’esfera de l’exclusió social, ha manifestat amb diverses actuacions la seva preocupació i interès al respecte.Així doncs, a banda de diferents actuacions en aquest àmbit sobretot en relació a l’assistència. la prevenció sanitària i la formació i la inserció sociolaboral, el Govern de la Generalitat va crear l’any 2001 una Comissió per tal que elaborés propostes per atendre aquesta qüestió, així com diversos estudis al respecte, i va acordar a principis d’enguany l’establiment d’una sèrie de mesures socials en relació amb la prostitució. El proppassat mes d’abril va acordar la presentació al Parlament de Catalunya d’una proposta de resolució per sol·licitar al Govern de l’Estat que adopti tres projectes de llei: un de modificació del Codi Penal, un altre per regular la prostitució i, un tercer, per modificar determinades normes processals.S’ha posat de relleu la manca d’una regulació específica per als locals de pública concurrència on tenen lloc activitats sexuals de caràcter comercial. Aquesta mancança és un fet que cal resoldre urgentment. Es tracta d’activitats no prohibides però sobre les quals existeix un buit legal, amb les conseqüències que això comporta tant en relació a l’activitat en si que es realitza dins d’aquests locals, a les condicions i controls higiènic ’ sanitaris, així com pel que fa a l’ordre públic en el seu entorn exterior, que fa necessària la seva regulació.El Decret aprovat en la sessió d’avui dóna compliment a una de les mesures a l’entorn de la prostitució aprovades pel Govern en la reunió de la sessió del proppassat 19 de febrer.Així doncs, aquest Decret té per objecte establir els requisits i condicions que han de reunir els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució (no tenen aquesta consideració i per tant no hi estan sotmesos els domicilis i habitatges particulars), així com els reservats annexos a la dependència principal que serà el lloc on específicament es desenvolupa la prestació de serveis de naturalesa sexual, i establir les limitacions i prohibicions d’aquests establiments.S’estableix que els reservats annexos al local han de tenir, com a mínim, habitació, bany, dutxa, bidet, ventilació, aïllament acústic, mobiliari, i han de complir amb les condicions higienicosanitàries degudes. Les condicions particulars al respecte seran establertes pels ajuntaments mitjançant les seves ordenances.No es podrà autoritzar la seva ubicació a la proximitat de centres docents o d’altres tipus de locals de lleure o d’afluència de menors d’edat i queda explicita la prohibició d’accés a menors d’edat a tots els locals on s’exerceix la prostitució.També es recull que s’han de determinar unes distàncies mínimes entre la ubicació d’aquests tipus de locals. De fet les condicions d’emplaçament hauran d’establir-se mitjançant les ordenances o normativa urbanística aplicable dels ajuntaments.Els locals sotmesos a aquest decret, com a mínim, han de disposar d’un vigilant de seguretat durant tot el seu horari de funcionament. A partir de 50 persones d’aforament n’han de disposar d’un més i d’aquí en endavant, un més per cada fracció de 50 persones.També es contempla que els titulars dels locals han de garantir que les persones que hi prestin serveis de naturalesa sexual han d’estar subjectes a les mesures de control sanitari de tipus preventius i assistencial contingudes en els programes d’atenció dirigits a la prevenció de malalties de transmissió sexual.En els locals s’haurà de garantir a totes les persones usuàries l’accés a preservatius homologats.Es fixen els horaris d’obertura i de tancament essent el primer a partir de les 17 hores i el de tancament fins les 4 hores. Aquest últim es podrà perllongar una hora la nit dels divendres, dissabtes i les vigílies de festius.Els locals on es prestin serveis de naturalesa sexual han de disposar de llicència municipal específica per realitzar aquest tipus d’activitat. Per a la seva concessió cal que el local acrediti el compliment del que disposa aquest decret, la normativa en espectacles, així com la resta de requisits establerts en les ordenances municipals corresponents.Els ajuntaments han de condicionar l’atorgament de la llicència al fet que el titular del local tingui concertat un contracte d’assegurances que cobreixi el risc de la responsabilitat civil.En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest decret els ajuntaments han d’aprovar les ordenances municipals a què fa referència aquest Decret.No obstant, els departaments d’Interior i de Governació i Relacions Institucionals elaboraran i aprovaran, dins aquest termini de 6 mesos, una ordenança’tipus que serà d’aplicació als ajuntaments que no hagin aprovat la corresponent ordenança municipal d’adaptació a aquest decret, sens perjudici que puguin aprovar posteriorment la seva pròpia ordenança municipal.Així doncs, en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor de l’ordenança municipal corresponent o de l’ordenança’tipus, els titulars dels locals han de sol·licitar a l’ajuntament l’adaptació de les llicències del local al que estableix el Decret.L’adaptació dels locals existents s’ha de realitzar en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de les ordenances abans esmentades quan sigui necessària la modificació de les instal·lacions i en el termini de 6 mesos a comptar des de la mateixa data si no és necessària aquesta modificació.En el termini d’un any des de l’entrada en vigor de l’ordenança pertinent, els ajuntaments han de revisar les llicències concedides amb anterioritat per adaptar-les al que s’estableix en aquest Decret, així com a la corresponent normativa municipal, tant pel que fa a la denominació de l’activitat com a les característiques i condicions del local.Els ajuntaments han de comunicar a les corresponents delegacions territorials del Govern de la Generalitat les resolucions relatives a aquestes llicències.