Relacions Institucionals i Participació

El Govern ha acordat la formulació d'objeccions a l'aprovació del pressupost de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2002.

query_builder   8 gener 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha acordat la formulació d'objeccions a l'aprovació del pressupost de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2002.

Examinats els pressupostos de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2002, cal efectuar les consideracions i acords següents:1. En aquests pressupostos hi figura una dotació econòmica en concepte d’aportació d’aquesta corporació al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de 1.555.342,50 euros (258.787.217 pessetes), dotació que no s’ajusta a la xifra de 45.739.041,07 euros (7.610.336.087 pessetes) que com a mínim caldrà que aporti per aquest concepte, segons el que s’estableix en la Llei 23/1987 de regulació del PUOSC.2. En el pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2002 es preveuen una sèrie de partides relatives a finançament en inversions d’obres i serveis de competència municipal, les quals pel seu caràcter, i previ informe de la Comissió Local, han d’incloure’s en el PUOSC com un dels seus programes específics. Es vulnera la Llei 8/1987 municipal i de règim local de Catalunya, en la qual es disposa que el Pla i els programes d’execució es formulen per la Comissió de Cooperació Local.Aquestes partides han de ser sotmeses a informe de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya.3. D’altra banda, la Diputació de Barcelona, infringint la Llei 5/1987 de règim provisional de les competències de les diputacions provincials, dota econòmicament un instrument de cooperació local denominat "Xarxa Barcelona" independentment del PUOSC.Impossibilita així l’efectiva coordinació de tots els instruments de cooperació de les inversions locals, infringint el principi d’eficàcia en establir un instrument de cooperació diferent del PUOSC però, en part, amb idèntic objectiu. I, en paraules del Tribunal Constitucional "buida de contingut" el propi PUOSC pel que fa al territori de la Diputació de Barcelona, qüestió infranquejable, segons la seva sentència 109/1998 de 21 de maig, i l’invalida com a instrument harmonitzador.La formulació d’aquest pressupost ignora la sentència del Tribunal Constitucional.4. Les previsions pressupostàries que la Diputació de Barcelona ha aprovat en el seu pressupost afecten el finançament de les subvencions del PUOSC, doncs aquest es nodreix d’aportacions consignades en els pressupostos de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i les diputacions catalanes, tractant-se d’una aportació no voluntària sinó com a deure jurídic.Així doncs, el Govern de la Generalitat considera prioritari garantir el finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i, en aquest sentit, farà l’esforç que sigui necessari per aconseguir-ho.Per tot el que s’exposa, els pressupostos aprovats inicialment per la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2002 vulneren, entre d’altres, les prescripcions del que disposen la Llei 5/1987; la Llei 8/1987; la Llei 23/1987 modificada per la Llei 13/1988 i totes les normes en vigor i d’aplicació al present cas. Aquesta actuació no únicament significa una vulneració de les competències de la Generalitat pel que fa al PUOSC, sinó l’obstaculització del seu desenvolupament i la infracció dels principis constitucionals de col·laboració mútua i lleialtat institucional.Per tot això, el Consell Executiu notificarà aquest acord a la Diputació de Barcelona.