Relacions Institucionals i Participació

El Govern acorda formular requeriment d'incompetència al Govern de l'Estat en matèria de procediment administratiu especial d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i d'imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat.

query_builder   10 setembre 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda formular requeriment d'incompetència al Govern de l'Estat en matèria de procediment administratiu especial d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i d'imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat.

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, va estendre l’aplicació de la seva normativa a las relacions de caràcter administratiu o estatutari del personal civil al servei de les Administracions públiques.Al mateix temps, la Llei fixava, únicament per l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, els principis de l’esmentat procediment i admetia, que en l’àmbit de les Comunitats Autònomes les funcions que la Llei assignava a les autoritats laborals i a la Inspecció de Treball i Seguretat Social podien ser atribuïdes a òrgans diferents.Així doncs, el Govern de la Generalitat, en exercici de la seva pròpia competència, però per tal d’evitar duplicitats i disfuncionalitats va designar també la Inspecció de Treball.Però, el Reial Decret 707/2002, a la vegada que ha aprovat el Reglament sobre procediment administratiu especial d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i per a la imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de l’Estat, ha disposat també la seva aplicació, amb caràcter de norma bàsica dictada a l’empara del que estableix la Constitució, respecte del personal civil al servei de les altres Administracions Públiques, admetent només que corresponen a les autoritats autonòmiques, en el seu àmbit, les competències d’execució administrativa assignades en el Reglament als Delegats del Govern, als Subsecretaris dels Departaments Ministerials i al Consell de Ministres, i designant com a única entitat de col·laboració i assessorament tècnic a l’Institut Nacional de Seguretat e Higiene en el Treball.De fet, l’Estat no comptava amb habilitació a la Llei per establir que aquest procediment té caràcter bàsic pel que fa a la seva aplicació al personal estatutari i funcionari de les altres Administracions, ni tampoc per imposar que en tot cas l’òrgan inspector ha de ser la Inspecció de Treball i Seguretat Social. A més, en l’àmbit de la Generalitat, les funcions de col·laboració i assessorament tècnic pertoquen als Centres de Seguretat i Salut en el Treball.Així doncs, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha pres l’acord de plantejar requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat en relació al tema abans exposat a fi que aquest derogui els preceptes no adequats o els doni una nova redacció per la qual s’estableixi que el reglament aprovat no té caràcter de norma bàsica circunscrivint la seva aplicació a l’àmbit de l’Administració General de l’Estat.