Innovació, Universitats i Empresa

684 municipis de Catalunya es beneficiaran del desplegament del projecte NODAT

L'objectiu fonamental d'aquesta iniciativa és evitar la fractura digital i social a Catalunya

query_builder   26 març 2003 17:11

event_note Nota de premsa

684 municipis de Catalunya es beneficiaran del desplegament del projecte NODAT

L'objectiu fonamental d'aquesta iniciativa és evitar la fractura digital i social a Catalunya

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i Localret han donat a conèixer avui el grau i criteris de desplegament del Projecte Nodat, així com la localització per comarques dels diferents Punts Públics d’Accés a Internet (PIAP’s) compresos dins del projecte.

En aquest sentit, 684 municipis d’arreu de Catalunya es beneficiaran del desplegament del Projecte Nodat, que permetrà passar dels 3.176 PIAP’s existents abans del projecte (el que suposa una ràtio 1/2.003 - PIAP/habitants), als 5.763 PIAP’s distribuïts per tot el país. Aquesta xifra equival a assolir una ràtio 1/1.104 habitants, que supera en bona mida el rati inicialment plantejat al Pacte Institucional signat el 23 de juliol de 2001 (1/2000).

El Projecte Nodat és una de les respostes a aquest pacte signat per totes les forces parlamentàries de Catalunya amb l’objectiu fonamental de garantir l’equilibri territorial i la cohesió social, i suposa la creació d’una xarxa de punts públics que permeti la realització de tasques de divulgació, formació i accés a Internet. En aquest Pacte Institucional està previst que la Generalitat de Catalunya destini la quantitat de 6.010.121,04 € a donar suport a les despeses d’inversió i funcionament dels centres d’accés públic a Internet i a les activitats de formació bàsica per a la ciutadania.

Fases i criteris de desplegament

Segons les actuacions acordades amb Localret, el Govern de la Generalitat actuarà en una primera fase en 343 municipis instal·lant maquinari i, en una segona fase, en 341 municipis més per dotar les escoles de punts públics d’accés a Internet a disposició del públic. Això suposa que s’actuarà en totes les comarques i que més del 70% dels municipis de Catalunya, rebran equipament TIC.

En aquest sentit, per assolir els objectius del Projecte Nodat s’han definit un seguit de criteris per determinar quins municipis s’han de beneficiar del desplegament de nous telecentres . Els criteris finalment duts a terme són:

Garantir una ràtio d’1 PIAP per cada 2000 habitants a cada comarca

Garantir un mínim d’una actuació corresponent al projecte NODAT per a cada comarca

Garantir un mínim de 2 telecentres a cada comarca

Garantir que el desplaçament al telecentre més proper no suposi més de 30 minuts, aproximadament.

Establir la franja prioritària d’actuació en els municipis entre 1.500 i 25.000 habitants.

Equipar la totalitat de les biblioteques públiques de la Xarxa de Lectura Pública de Catalunya.

Equipar de forma generalitzada tots els municipis de ≥ 1500 habitants que no acompleixin la ràtio 1/2.000.

Equipar els municipis de menys de 1.500 habitants i que han estat proactius.

Dotar d’equips els Museus de Ciències Naturals dependents de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.

En el període 2003/2004, als municipis de menys de 1.500 habitants en que no s’hagi actuat s’equiparan les escoles addicionalment amb ordinadors d’accés públic a Internet sota el criteri: de 1499 a 500 habitants, 2 PIAP’s; menys de 499 habitants, 1 PIAP

Garantir la connectivitat adient a tots els municipis on s’actua.

Situar a raó mínima d’1PIAP per a cada 1900 habitants a tots els municipis, majors de 25.000 habitants, llevat de Barcelona que ja disposa d’una àmplia oferta d’iniciatives privades.

Destinar una quantitat a determinar per a projectes específics que hagin sigut expressament sol·licitats a la STSI.

L’equipament del projecte NODAT es distribuirà de la següent manera:

Numero de municipis totals a Catalunya: 946

Numero de municipis que rebran maquinari del projecte NODAT: 684

Actuacions Centres projecte Nodat PIAPs Biblioteques 206 865 Nous telecentres municipals 116 1083 Municipis proactius 5 9 Escoles 334 517     2474

(són municipis proactius aquells municipis que tot i que no entren dins del marge del NODAT han presentat una sol·licitud per a que es duguin a terme iniciatives en el municipi)

Valor econòmic del Projecte Nodat 

Durant l’any 2002, la Generalitat de Catalunya ha destinat dins del projecte NODAT més de 7,3 milions d’euros en inversions en equipaments (Centres de Formació d’Adults, Centres d’Innovació i Formació Ocupacional, Telecentres d’Accés Públic a Internet) desenvolupaments tecnològics (Comunitat teletreball, Comunitat social, Comunitat ciutadana) i en accions de formació i dinamització (àmbit del teletreball, Punts Òmnia centres penitenciaris, activitats de formació de mestres i d’associacions de pares i mares d’alumnes).

A aquesta despesa, s’ha de sumar l’esforç econòmic realitzat pels ajuntaments, consells comarcals o diputacions que estan participant en aquest projecte.

Què és el Projecte Nodat?

El Projecte Nodat ordena i presenta una oferta conjunta de propostes a fi d’obtenir una millor racionalització i aprofitament dels recursos existents desenvolupats per administracions locals i departaments del Govern de Catalunya. Amb aquest objectiu s’aglutinaran les iniciatives actuals sota un mateix paraigües i es crearan nous punts d’accés a Internet on siguin necessaris. Aquesta xarxa, anomenada XARXA DE TELECENTRES DE CATALUNYA, permetrà la realització, en paral·lel, de tasques de divulgació, formació i creació de continguts específics.

Les prioritats principals del Projecte Nodat són les següents:

Facilitar l’accés a Internet a la població catalana evitant el risc de fractura digital, de manera que es garanteixi l’equilibri territorial i la cohesió social.

Garantir que la presència i l’ús de la llengua catalana al món de les noves tecnologies es trobi en igualtat de condicions a les altres llengües del món.

Prioritzar la instal·lació de telecentres a zones deprimides amb risc de marginació per així evitar excloure a alguns grups socials

Impulsar l’ús de les noves tecnologies i l’apropament a la Administració i la Sanitat en xarxa.

Realitzar tasques de divulgació, formació i creació de continguts específics que afavoreixin l’ús de les noves tecnologies.

El Projecte Nodat aglutina les següents iniciatives:

Programa ÒMNIA: destinat a dotar de maquinari i programari als centres d’accés públic a Internet instal·lats en entitats cíviques de zones socials amb risc de fractura digital

Programa LABOR: destinat a dotar de programari els Centres de Teletreball abans esmentats.

Programa Magister: destinat a dotar de maquinari i de programari específic per a la formació digital als Centres de Formació d’Adults.

Programa Sofia: destinat a completar les dotacions de maquinari i de programari per a la formació digital de les biblioteques publiques de Catalunya, i en determinats casos, dels Museus de Ciències Naturals.

Programa Argo: destinat a dotar de maquinari els centres docents públics (CEIP i IES) i els centres de recursos pedagògics (CRP) així com a la formació digital del personal docent i dels pares i mares dels alumnes escolaritzats en aquells centres. També permet el finançament de programari específic i de maquinari per al sistema d’informació dels serveis centrals de la xarxa educativa.

Programa Aineo: programa destinat a completar el maquinari dels Centres d’Innovació i Formació Ocupacional.

Programa Progresa: formació digital en municipis on no disposen de Telecentre.

Programa e-Forma’t: conforma un conjunt coherent, suficient i avançat de recursos pedagògics, tant presencial com on-line i en CD-Rom, destinats a la formació digital dels ciutadans.

NOTA: podeu accedir als mapes que detallen la localització dels municipis englobats dins del Projecte Nodat accedint al web del DURSI  o, més directament, a través de l’enllaç del projecte.