Territori

La Comissió d'Urbanisme de Catalunya ha informat favorablement sobre els objectius del Pla Director del Litoral

El Pla Director del Litoral protegirà definitivament 56 quilòmetres de costa

query_builder   5 febrer 2004 12:00

event_note Nota de premsa

La Comissió d'Urbanisme de Catalunya ha informat favorablement sobre els objectius del Pla Director del Litoral

El Pla Director del Litoral protegirà definitivament 56 quilòmetres de costa

La Comissió d’Urbanisme de Catalunya ha informat favorablement el document d’objectius i propòsits del Pla Director Urbanístic del sistema costaner que ha presentat el govern de la Generalitat. Amb el pla quedarà protegit definitivament tot el sòl no urbanitzable de la costa catalana, que representa 56 km de costa. A partir de demà s’iniciarà la informació institucional i els ajuntaments podran presentar les seves aportacions.

Objectius

El Pla Director té per objectius identificar, protegir i posar en valor els espais costaners lliures actualment d’ocupació, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament urbanístic harmònic de la costa catalana. Per això els seus propòsits generals són de quatre tipus:

Urbanístics: evitar la consolidació d’un continu edificat que podria arribar a cobrir la pràctica totalitat de la línia de la costa.

Patrimonials: preservar els espais costaners pels seus valors paisatgístics, culturals i simbòlics.

Ambientals: possibilitar la preservació d’un medi particularment fràgil com és el costaner i la seva continuïtat amb el sistema d’espais oberts de l’interior.

Econòmics: gestionar l’espai com un recurs essencial per al desenvolupament econòmic, el turisme i la qualitat de vida.

 

 

 

 

 

 

Àmbit d’aplicació

L’àmbit que el pla pren en consideració són els  espais lliures situats en la franja de 500 metres terra endins, a partir del límit interior de la ribera del mar. Aquesta franja té, en l’actualitat, les següents classificacions urbanístiques.

 

Tota la línia de la Costa

627 km

100%

Sòl urbà                 

312,6 km                                  

46,5%

Sòl no urbanitzable protegit

266, 5 km                                 

39,6%

Sòl no urbanitzable

54,9  km                                    

8,2 %

Sòl  urbanitzable delimitat i no delimitat

38,3 km 

 

  5,7%

 

Directrius Urbanístiques

El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner pren les determinacions següents, per a cada tipus de règim de sòl.

1.- Sòl no urbanitzable sota protecció del PEIN: Manté aquesta condició.

2.- Sòl no urbanitzable ordinari: passa a ser qualificat com a sòl no urbanitzable costaner i s’estableix la incompatibilitat de la seva potencial transformació. D’aquesta manera queden definitivament protegits 56 km de costa.

3.- Sòl urbanitzable no delimitat: Podria passar a ser considerat sòl no urbanitzable costaner tot tenint en compte l’opinió dels ajuntaments i d’acord amb les prescripcions del pla.

4.- Sòl urbanitzable delimitat:

a) Aquell que ja té planejament definitivament aprovat podrà ser desenvolupat dintre les limitacions i en les condicions establertes

b) Per aquell el planejament del qual s’hagi de tramitar en el futur, s’establiran les oportunes directrius urbanístiques per tal que, tot respectant els aprofitaments previstos, es desenvolupi::

-Tot emplaçant els espais lliures el més prop a la costa possible sempre que això sigui factible.

- Adequant, sempre que això sigui factible,  la tipologia de les edificacions al paisatge.

5.- Sòl urbà: Es manté en la seva qualificació tant en el cas de sòl urbà  consolidat com en el de sòl urbà  no consolidat

 

Suspensió de tràmits

D’altra banda, avui mateix, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques  Joaquim Nadal ha suspès, en el moment inicial de la tramitació d’aquest pla, la tramitació de planejament urbanístic derivat i de determinades llicències en sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable no programat.

En concret es suspèn la tramitació de:

Els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat.

Els plans parcials urbanístics de delimitació en sòl urbanitzable no delimitat.

L’atorgament de llicències d’edificació i llicències per a obres provisionals ensòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat.

Aquesta suspensió no afecta de cap forma el sòl urbà o el sòl urbanitzable delimitat

 

Participació dels ajuntaments i informació pública

 A partir de demà el document aprovat serà tramès als  ajuntaments concernits amb la demanda que en el termini d’un mes facin conèixer al govern el seu parer. Passat aquest temps el govern elaborarà el Pla Director tenint en compte les aportacions dels municipis i s’iniciaran els tràmits que portaran a l’aprovació inicial per part de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. Tot seguit es posarà a informació pública i s’obrirà un període per rebre al·legacions i es procedirà a la seva aprovació provisional i definitiva.