Territori

El Govern aprova el decret de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

query_builder   24 desembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

La creixent transcendència de les polítiques que incideixen en la mobilitat, i la seva necessària coordinació amb les altres estratègies de desenvolupament territorial, fan necessària la creació d’un nou òrgan que completi les estructures del Departament i que garanteixi la imprescindible visió transversal de les polítiques de planificació de les infraestructures viàries, ferroviàries, portuàries i aeroportuàries, desenvolupades per les diferents unitats orgàniques i empreses adscrites al Departament.Igualment, l’experiència assolida fa necessari adequar les responsabilitats jeràrquiques de les secretaries a una visió més transversal i redistribuir les funcions de planificació territorial.Com a novetat, cal destacar la creació de tres secretaries amb rang orgànic de secretaria general, en dependència del secretari general del Departament:- Secretaria per a la Mobilitat- Secretaria per a la Planificació Territorial- Secretaria per a les Actuacions concertadesLa Secretaria per a la Mobilitat, que coordina les estratègies de la Direcció general de Carreteres, de la Direcció general de Ports i Transports i, en allò que afecti a l’àmbit de la mobilitat, de la direcció general d’Urbanisme, tindrà les següents funcions:- la coordinació de les polítiques en matèria de transport, en matèria de ports i d’aeroports i en matèria de carreteres i autopistes- La definició de les estratègies en polítiques d’infraestructures relacionades amb la mobilitat i la seva coordinació amb les polítiques d’ordenació territorial.- Promoció i desenvolupament de centres logístics integrals.- Promoció i foment dels agents socioeconòmics en els programes inclosos en el seu àmbit d’actuació.- La programació i la coordinació dels òrgans competents en aquestes matèries i dels organismes que es relacionen amb el Departament mitjançant aquesta Secretaria.La Secretaria per a la Planificació Territorial, que coordina les estratègies de la Direcció General d’Urbanisme, de la Direcció general d’Arquitectura i Habitatge i, en allò que afecti als criteris d’ordenació territorial, de la Direcció General de Carreteres i de la Direcció General de Ports i Transports, tindrà les següents funcions:- L’impuls i la formulació dels plans territorial parcial i sectorial, així com també l’orientació estratègica del desenvolupament d’aquests plans una vegada aprovats.- La direcció i l’elaboració dels plans directors de coordinació, per aquells supòsits d’ordenació sectorial i/o territorial que el Departament promogui.- La planificació i coordinació de les polítiques d’ordenació territorial i urbanisme, de la política de muntanya i d’ordenació del litoral.- La direcció estratègica del sòl de l’Institut Català del Sòl.- L’elaboració de documents i l’emissió d’informes que li siguin requerits, sobre tots els altres àmbits i expedients que puguin afectar la planificació territorial.La Secretaria per a les Actuacions Concertades, amb les funcions de:- la direcció, coordinació i execució de la política de concertació territorial, a través dels plans i programes dels quals se li encarregui la seva gestió i execució.- la promoció i el foment de la intervenció dels agents socioeconòmics en els plans i programes inclosos en el seu àmbit d’actuació.- la supervisió i control de l’execució dels plans i programes a desenvolupar per l’Institut Català del Sòl.- l’execució i seguiment dels Plans Comarcals de Muntanya i dels Plans Territorials, d’acord amb la planificació i les directrius proposades per la Secretaria per a la Planificació Territorial.