Territori

El Govern acorda aprovar definitivament el Pla territorial de les Terres de l'Ebre.

query_builder   15 maig 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda aprovar definitivament el Pla territorial de les Terres de l'Ebre.

Per tal de definir els objectius d’equilibri de les terres de l’Ebre i com a marc orientador de les accions que s’emprendran en aquest territori, el Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla territorial de les Terres de l’Ebre.Aquest Pla comprèn les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. També ha estat considerat i tingut en compte el territori de la comarca del Priorat, pel seu alt grau d’interrelació amb l’àmbit establert pel Pla.En el procés d’elaboració del Pla territorial, s’ha consultat l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre pel que fa als objectius, la metodologia i les determinacions del Pla, així com també en el procés s’han integrat les administracions i organismes implicats en actuacions amb incidència en el territori, essent sotmès, segons correspon, a informació pública i a la consideració de les entitats locals afectades.Un cop incorporades les propostes i al·legacions acceptades, amb l’informe favorable del Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, i obtingut l’informe favorable de la Comissió de coordinació de Política Territorial ha estat presentat per la seva aprovació definitiva per part del Govern.El Pla planteja un seguit de propostes per millorar el desenvolupament socioeconòmic de les quatre comarques, que és una guia per a les administracions actuants al territori. Aquestes propostes s’han de materialitzar dins el període de vigència del Pla, és a dir, fins a l’any 2016.Del conjunt de propostes d’actuació, n’hi ha algunes que són claus per al Pla, ja que tenen una rellevància territorial especialment significativa pels canvis estructurals que representen i, tanmateix, tenen un paper fonamental com a dinamitzadores de l’àmbit i dels seus sistemes urbans. Aquestes són: l’ampliació dels recs, els nous sectors industrials, les actuacions residencials i de renovació urbana de l’Institut Català del Sòl, la millora de la xarxa viària bàsica i el possible establiment d’una línia ferroviària metropolitana.Aquestes actuacions, a més, estan directament interrelacionades, de manera que la integració dels regadius de nova implantació, els nous sectors industrials, les actuacions residencials, la xarxa viària proposada i la línia ferroviària metropolitana tenen efectes sinèrgics i reforcen una nova articulació entre centres d’activitat, nuclis, sistemes i territori.El Pla territorial de les Terres de l’Ebre fa un conjunt ampli de propostes i estableix directrius de caràcter general i específic que responen a un model territorial vàlid per a la realitat socioeconòmica i geogràfica d’aquestes comarques.Aquest model territorial resulta del reconeixement de les capacitats del mateix territori i de la formulació d’uns principis de desenvolupament, equilibri i qualitat que fonamenten tot el Pla.Els principals elements d’aquest model territorial són:- La creació de cohesió interna a les Terres de l’Ebre, amb l’increment de lligams entre les comarques.- La reversió de la tendència global a l’estancament demogràfic (regressió d’algunes àrees).- El creixement distribuït a tota la regió amb la transformació agrària mitjançant regadius, l’impuls de l’aqüicultura, l’aprofitament de l’energia eòlica, la potenciació de petites indústries de baix impacte i el foment actiu del turisme.- El reforçament de les comunicacions internes i la millora de la connexió amb les regions veïnes i la regió metropolitana, amb una especial atenció a les perspectives del corredor ferroviari mediterrani.- El reconeixement de la centralitat del riu com a factor d’identificació sociològica i com a factor de desenvolupament local.- La valoració del rol dinamitzador del territori que poden exercir els parcs naturals del Delta de l’Ebre i del massís dels Ports.- La necessitat de donar tractaments específics a les àrees territorialment més fràgils: el delta de l’Ebre i la Terra Alta.- La potenciació de les centralitats de les capitals de comarca.- L’existència de l’Institut de desenvolupament de les Comarques de l’Ebre com a instrument facilitador d’iniciatives del mateix territori.Per a informació més concreta veure dossier adjunt.