Territori

Nova línia d'ajuts per a la implantació de deixalleries de residus municipals

query_builder   5 febrer 2003 16:25

event_note Nota de premsa

Nova línia d'ajuts per a la implantació de deixalleries de residus municipals

El consell d’Administració de la Junta de Residus, del Departament de Medi Ambient, ha aprovat avui dimecres una línia d’ajuts per als ens locals catalans que, independentment o associadament, tinguin més de 2.000 habitants de dret o de població mitjana anual, perquè puguin implantar deixalleries de residus municipals.

Aquests ajuts compten amb un pressupost de 2.100.000 € ampliables, i estan destinats a: implementar i complementar la xarxa de deixalleries; construir mini-deixalleries de barri; lliurar deixalleries mòbils; proveir d’equipament auxiliar les instal·lacions de recollida; i ampliar i millorar les deixalleries en servei.

Els ens locals poden presentar la sol·licitud fins el 30 d’abril del 2003, i se’ls finançarà el 100% quan es tracti d’actuacions contemplades en el Programa de Gestió de Residus Municipals (PROGEMIC) per al 2001-2006.

Aquest Programa estableix uns objectius generals i uns objectius quantitatius per l’any 2003 i 2006, determinant una sèrie d’actuacions que agrupa en cinc eixos:  la prevenció de la generació dels residus, la valorització dels residus (del vidre, paper, envasos lleugers i altres fraccions, de la fracció orgànica, així com la valorització energètica), la disposició del rebuig en dipòsit controlat, la divulgació i comunicació, i  la gestió dels residus comercials.

Una de els principals novetats d’aquest Programa és la definició de residu municipal d’origen comercial, que comporta l’establiment de circuits segregats de recollida, així com la obligació del productor de fer-se càrrec de la seva gestió. L’estimació global de les inversions del PROGREMIC 2001-2006 es situa en els 481,85 milions d’€, aportats pel Govern de la Generalitat, els ens locals, els fons estatals i europeus, els sistemes integrats de gestió, les figures tributàries que s’estableixin, i el sector privat.

Actualment hi ha a Catalunya 200 deixalleries en funcionament, i està previst que l’any 2006 la xarxa de deixalleries es completi amb 135 de noves, arribant a les 354. Això equivaldrà, entre l 2003 i el 2006, a una instal·lació més en servei cada 10 dies. El Departament de Medi Ambient ha cooperat econòmicament amb els ens locals de Catalunya, a través de convocatòries anuals i ajuts directes, que han representat una aportació total per al període 1994-2000 de 15,16 milions d’euros.

La previsió total en inversions en aquesta matèria per a l’any 2003 és de 3,94 milions d’euros. Atenent l’evolució de la població, la composició dels residus municipals i l’evolutiva seguida per la generació de residus en el període 1993-99, s’ha realitzat una projecció de la generació de residus municipals fins l’any 2006.

Considerant que els residus comercials representen com a mínim, el 15% del total dels residus municipals, el nou Programa pretén incrementar linealment la recollida d’aquests residus per circuits independents des del 2001, fins assolir al 2006 l’equivalent al 15% de la generació total.

La recollida diferenciada dels residus comercials, valoritzables en un percentatge important, farà que el rati per càpita de generació de residus municipals domiciliaris s’estabilitzi l’any 2006 als mateixos nivells que hi havia al 1996.

Els objectius del PROGEMIC són:  fomentar la reducció de la quantitat i perillositat dels residus;  augmentar la reutilització, el reciclatge i valorització dels residus; reforçar el rol dels ens locals en la gestió dels residus municipals; integrar els objectius en programes de sensibilització i conscienciació social que suscitin la participació i la col·laboració dels ciutadans, dels agents econòmics i de totes les instàncies de l’Administració; canvi d’hàbits en el consum, orientat a la minimització; reduir la quantitat de les fraccions residuals destinades a disposició del rebuig; establir les infrastructures necessàries per assolir l’equilibri territorial en la gestió dels residus municipals; optimitzar tècnicament i econòmica la infrastructura existent i la seva gestió, adequant-la a les noves exigències normatives; completar i ampliar la infrastructura existent per a la recollida selectiva; segregar els residus d’origen comercial de la resta dels residus municipals per tal d’optimitzar la valorització d’aquests residus;  assegurar la reintroducció dels materials reciclats al cicles productius; integrar noves tecnologies que afavoreixin el tractament dels residus; reduir l’impacte derivat de la gestió dels residus municipals; accentuar el desenvolupament de les economies d’escala que comporta la gestió dels residus municipals; coordinar la nova planificació amb les actuacions comuns i complementàries del PROGRIC (Programa de gestió de residus industrials de Catalunya 2001-2006); establir els mecanismes de finançament necessaris per a la consecució dels objectius i millorar els sistemes d’informació sobre gestió de residus municipals.