Agència Catalana de l'Aigua

La Generalitat estableix les condicions per a l'aplicació d'aigües depurades al reg de camps de golf

query_builder   6 febrer 2003 16:35

event_note Nota de premsa

La Generalitat estableix les condicions per a l'aplicació d'aigües depurades al reg de camps de golf

El Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, organisme que depèn del Departament de Medi Ambient, reunit aquest matí, ha establert les condicions que han de tenir les aigües depurades que s’utilitzen per al reg de les instal·lacions dels camps de golf de Catalunya.

La utilització d’aigües regenerades pel reg dels camp de golf s’emmarca dins el Pla Director Ambiental de Camps de Golf de Catalunya que va elaborar el govern de la Generalitat i que incorpora les directius ambientals dels camps de golf. El Pla Director va fixar com a un dels seus objectius primordials la substitució dels recursos hídrics convencionals per aigua regenerada, quan fos viable.

Aquestes condicions s’aplicaran a totes les instal·lacions de camps de golf que utilitzen recursos hídrics, l’administració i gestió dels quals correspon a la Generalitat. S’entén per aigües regenerades aquelles que un cop utilitzades per qui les va derivar i, abans de la seva devolució a la llera pública, poden ésser aplicades a altres diferents usos successius un cop han estat sotmeses a un procés de tractament terciari, amb l’objectiu d’aconseguir els criteris de qualitat establerts.

Per tal d’efectuar el reg amb aigües regenerades s’estableix que les instal·lacions estiguin tancades al públic i que s’efectuï el reg sempre que no hagi plogut. També es preveu que el sistema de conducció i distribució de l’aigua regenerada ha de diferenciar-se clarament del sistema d’aigua potable i uns cartells han de delimitar clarament on són les zones d’emmagatzematge i reg amb aigua regenerada. Les instal·lacions de camps de golf amb sistema de reg automàtic han de comptar amb una estació meteorològica que ha de disposar de pluviòmetre, higròmetre, evaporímetre classe A, anemòmetre i termòmetre i, a més a més, que permeti l’aturada automàtica del mateix en cas de precipitacions.

L’aptitud de l’aigua per destinar-la al reg ve determinada pel balanç de nutrients, en el qual cal tenir en compte la tipologia d’espècies vegetals plantades, les necessitats de nutrients d’aquestes espècies, les dotacions teòriques i sobretot, l’aportació mitjana prevista amb l’aigua de reg i el temps de retenció en les basses. El balanç agronòmic haurà de ser mensual i tindrà en compte l’estratègia d’adobat, sobretot en el període de major demanda (de juny a setembre). Els camps de golf, per tal d’obtenir la concessió de reutilització d’aigües depurades, han de presentar un projecte on es determinin les obres de captació, conducció i altres i les instal·lacions necessaries; un estudi tècnic hidrogeològic i, quan ho cregui convenient l’Agència Catalana de l’Aigua, un estudi de detall amb les característiques del terreny.