Agència Catalana de l'Aigua

El conseller Espadaler ha presentat a Cardona el projecte de recuperació de la Vall Salina [Actualitzada]

query_builder   28 abril 2003 11:06

event_note Nota de premsa

El conseller Espadaler ha presentat a Cardona el projecte de recuperació de la Vall Salina [Actualitzada]

També va visitar la llera del Cardener al seu pas per La Coromina i va presentar el projecte de restauració d’aquesta zona El projecte contempla l’eliminació dels runams i el trasllat dels llots de la Vall Sud

El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, va presentar dissabte, 26 d’abril, a Cardona el projecte de recuperació de la Vall Salina. El projecte inclou múltiples actuacions entre les que s’hi troben l’eliminació del runam nou i del runam vell, el tasllat dels llots de la Vall Sud o la naturalització de l’entorn de la llera del riu Cardener al seu pas per La Coromina. El conseller també va visitar aquesta zona de Cardona on el gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua, Joan Lluís Quer, hi va presentar el projecte concret de restauració.

El projecte de restauració de la Vall Salina es va iniciar arran d’un conveni signat el març de 2001 entre la Generalitat, l’Ajuntament de Cardona i Ercros Industrial SA. A partir d’aquest conveni, el Departament de Medi Ambient ha elaborat aquest projecte que forma part d’una actuació integral a la zona.

 La muntanya de Sal de Cardona és un singular aflorament geològic, únic a Catalunya. Per la seva constitució, aquesta muntanya és extremadament fràgil i susceptible d’ésser modificada per qualsevol acció antròpica. El conjunt de les formacions geològiques de la Vall salada amb processos erosius que actuen sobre els singulars afloraments salins, constitueixen una unitat morfològica de grans valors paisatgístics. Està inclosa en el Pla d’Espais d’Interès Naturals (PEIN) de Catalunya.

 El conseller va destacar al llarg de l’acte de dissabte que aquest conveni “reflecteix la voluntat i l’interès de tots en la recuperació de la Vall, i ha de ser exemple de cara al futur per a altres actuacions similars, per tal de fer compatible el progrés i l’activitat econòmica amb la preservació del medi”.

 El projecte de restauració de la Vall Salina de Cardona es fonamenta en els següents punts:

1.- La Vall Salina i el meandre del riu Cardener, al peu de la ciutat de Cardona i de l’històric Castell, constitueixen un patrimoni cultural, paisatgístic i ambiental que cal recuperar i preservar sota criteris de seguretat ambiental i d’acord amb les noves condicions hidrològiques.

2.- Cal minimitzar la pèrdua de material, això és, la pèrdua de patrimoni de la Vall com a conseqüència de l’acció de l’aigua, tot i interceptant-ne l’aportació (drenatges perimetrals a la Vall Nord, Vall Sud i peu del Castell) i, alhora, reintroduint els llots a la Vall i al meandre en l’àmbit del diapir.

 3.- Els llots actualment dipositats a la Vall Sud de la Vall Salina, obtinguts de l’explotació del runam nou, constitueixen un barratge a la circulació superficial de l’aigua d’escorrentiu, a la vegada que suposen una alteració del paisatge històric.

 4.- L’eliminació del runam nou, actualment en explotació, i del runam vell, previst d’explotar en breu, són activitats mediambientalment positives que permetran recuperar el paisatge històric natural de la Vall.

 5.- L’ús de les galeries de la mina “Las Salinas” com a dipòsit d’emmagatzematge d’aquests llots permet evitar l’ocupació d’espais exteriors. En aquest context, el manteniment de l’explotació de la mina té un efecte mediambiental favorable; això implica assolir una cota d’aigua que n’eviti la inundació i, sobretot, n’asseguri les condicions de treball.

 6.- Els enfonsaments sobtats (bòfies) en la zona d’intersecció de la Vall Salina amb el riu són considerables i, fins i tot, pregons (cas del riu), actuant com a engolidors naturals de les aigües d’escorrentiu o subsuperficials, afavorint així la dissolució de la sal del diapir. Davant d’aquesta situació, el reompliment gradual de les bòfies amb els llots actualment dipositats a la Vall Sud de la Vall Salina permetria esmorteir la comunicació vertical de fluxes d’aigua, per una banda, i recuperar la morfologia natural de la Vall Sud, així com una certa recuperació ambiental del riu, per l’altra.

 7.- Una vegada traslladats els llots de la Vall Sud i eliminats els runams, caldrà completar la recuperació de la Vall Salina i la seva interacció amb el meandre. Llavors, l’activitat de la mina “Las Salinas” restarà concentrada a l’explotació d’un recurs miner sense produir elements de rebuig que afectin l’entorn.

 8.- Pot produir-se un escenari on, per diverses raons, calgui tancar la mina “Las Salinas”; en aquest cas, el nivell freàtic restarà lliure d’interferències antròpiques i seguirà la seva evolució. Arribat el moment en què aquesta dinàmica es produeixi, hi ha la incertesa compartida de si el nivell pot assolir la superfície i generar-se fluxes superficials o subsuperficials que salinitzin l’aigua del riu Cardener, generant greus problemes de qualitat i hipotecant-ne l’ús.

9.- Si l’aigua salina arriba a la superfície i es fa palesa la possibilitat de què circuli aigües avall del meandre, caldrà impedir-ho mitjançant alguns dels dos mecanismes de retenció següents:

 a) Creació de marjals salins a la llera del Rierol Salat, entre “La Minilla” i el turó de Sant Onofre: pèrdua d’aigua per evaporació.

 b) Adequació del tram de llera del riu Cardener al meandre de La Coromina, en la zona compresa aigües avall de la pantalla d’argiles i fins a la resclosa, per transformar-lo en un llac salí impermeabilitzat amb presència contínua d’aigua provinent del Rierol Salat, de l’aflorament en superfície i dels drenatges perimetrals: bombament cap al col·lector de salmorres.

 10.- La majoria dels esdeveniments descrits s’emmarquen en la hipòtesi de què tot el cabal del riu Cardener és desviat pel túnel, tal i com s’està fent des de mitjan desembre de l’any 2002. Aquesta realitat ha permès disminuir el cabal de bombament del fons de la mina “Las Salinas” en un 50%, aproximadament. Tanmateix, però, el Projecte de Restauració no renuncia a què, en funció de l’evolució del dinamisme del sistema, el meandre de La Coromina torni a ser una llera funcional en el sentit de recuperar la circulació natural d’aigua del riu Cardener.

 Entorn del riu Cardener a La Coromina

L’objectiu bàsic del projecte es recuperar l’entorn fluvial del Cardener a la Coromina, encara que també inclou la millora de la qualitat de l’aigua a la zona.

 Actuacions previstes:

- Naturalització de l’entorn de la llera del riu Cardener.

- Augmentar la viabilitat del barri de La Coromina amb el seu entorn fluvial.

-Apantallar les instal·lacions industrials de Mines de Cardona i millorar l’estètica de la llera.

- Estabilització dels marges i estructures hidràuliques a la zona.

- Millorar la qualitat de l’aigua a la zona.

- Ordenació dels horts i propostes d’ordenació territorial de la zona per properes actuacions.

- Naturalització de l’entorn de la llera del riu Cardener.

- Portada d’aigua externa al meandre per tal de recuperar la fesomia del riu.

-Esbrossada i neteja de sotabosc.

- Revegetació dels entorns de llera amb espècies de ribera.

-Revegetació de planícies inundables amb espècies mediterrànies.

- Generació del prat humit al voltant de la resclosa de La Coromina.

- Retirada o minimització d’elements antròpics.

- Augmentar la viabilitat de La Coromina amb el seu entorn fluvial.

-Millorar els accessos a la llera.

-Definició d’un corriol de passeig a la llera i assut de la Coromina.

-Enllaç dels camins fluvials amb pistes forestals existents.

-Restauració de la font de La Font de la Carosa.

- Ordenació de la zona d’aparcament propera al riu.

-Apantallar les instal·lacions industrials de Mines de Cardona i millorar l’estètica de la llera.

- Plantació d’una pollancreda perimetral a la llera front les instal·lacions industrials.

-Estabilització dels marges i estructures hidràuliques a la zona.

-Estesa i revegetació de talussos naturals.

- Rehabilitació i adequació al nou ús ambiental de l’assut i canal de La Coromina.

 Millora de la qualitat de l’aigua:

- Perllongament de col·lectors i sobreeixidors per tal d’evitar fenòmens de contaminació salina.

- Construcció d’un aiguamoll biològic a la depuradora per tal de disminuir l’emissió dels nutrients i Construcció de la conducció de l’afluent de la depuradora cap els horts per tal de reutilitzar l’aigua per reg.

-Ordenació dels horts i propostes d’ordenació territorial de la zona per properes actuacions.

- Reparcel·lació dels horts per tal d’evitar l’ocupació de la llera i millora paisatgística.

- Proposta per al nou traçat de la carretera de La Coromina per tal de garantir la coherència amb les actuacions fluvials i dinàmica geològica de la zona.

-Proposta de noves instal·lacions i actuacions urbanístiques futures amb el mateix objectiu.