Territori

El Govern aprova el Projecte de llei de protecció dels animals

query_builder   5 març 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de protecció dels animals

Amb aquest nou Projecte de llei de protecció dels animals s’ha recollit l’experiència assolida des de l’entrada en vigor de l’anterior Llei, que data de l’any 1988. Es regula la protecció dels animals de companyia i la fauna salvatge no autòctona (l’autòctona es segueix regulant per l’anterior Llei) configurant-se com una normativa marc, amb la finalitat d’assolir un nivell alt de protecció dels animals, afavorint la implicació ciutadana en la seva defensa i preservació.Cal destacar que es formulen, tant les obligacions de les persones propietàries i posseïdores dels animals, com les prohibicions d’aquelles actuacions que poden causar-los danys. Així doncs les persones tenen l’obligació de:- Mantenir-los en bones condicions higiènicosanitàries i de benestar d’acord amb les característiques de cada espècie.- Caldrà donar l’atenció veterinària bàsica per garantir la seva salut.Tanmateix, s’actualitzen les actuacions prohibides que queden com segueix:- Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi sofriments o danys resta prohibit.- Tampoc es podrà subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del seu comportament, excepte en aquells casos emparats per la normativa vigent.- No poden ser abandonats.- No es poden mantenir en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari i de benestar.- No es poden practicar mutilacions, extirpar-los ungles o cordes bucals, excepte les intervencions realitzades per veterinaris per garantir la salut dels animals.- No facilitar-los l’alimentació suficient.- Queda prohibit fer donació d’animals de companyia com a premi.- No es pot vendre’ls a persones menors de 16 anys (abans era de 14 anys) i a les persones incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o custòdia.- No es pot comerciar amb ells fora dels certàmens, altres concentracions d’animals vius i establiments de venda i de cria autoritzats, tret de les transaccions entre les persones particulars quan es limitin als seus animals de companyia, no tinguin ànim de negoci i es garanteixi el benestar de l’animal.- No se’ls pot exhibir de forma ambulant com a reclam.Tal i com recollia l’anterior Llei, queden prohibides les lluites d’animals i la participació d’aquests en espectacles o altres activitats que els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen. El text es refereix a supòsits com ara les lluites de gossos i de galls, tir al colom (no controlat) i recull com a novetat les empaitades i matances públiques o bé les atraccions firals de cavallets amb animals. Com ja era d’aplicació, no estaran prohibides les festes de braus en localitats on hi hagi places construïdes o bé els corre’bous en les dates i les localitats on tradicionalment se celebren, però restant prohibit inferir danys als animals.Aquest projecte recull aspectes pel que respecta al trasllat dels animals, recollint que aquest s’haurà de fer amb un espai suficient pels animals, explicitant que permeti com a mínim que aquests puguin aixecar-se i jeure, que hauran d’estar protegits de la intempèrie i que s’hauran d’abeurar durant el transport i han de rebre una alimentació adequada a intervals.Els animals de companyia hauran d’estar censats a l’ajuntament on resideixin habitualment i hauran de portar una placa identificativa pels espais públics on figuri el nom de l’animal i el nom de la persona poseïdora.Els ajuntaments, responsables de la recollida dels animals abandonats o perduts, disposaran d’instal·lacions adequades fins que aquests siguin recuperats, cedits o sacrificats. Queda palès en el projecte que els centres de recollida tenen l’obligació d’atendre les peticions d’adopció. S’amplia el termini que els ciutadans tindran per recuperar els animals a 20 dies en cas que l’animal no estigui identificat (abans era de 8) i de 10 dies i un segon avís amb 10 dies més de termini per recollir-los pel cas d’animals identificats (abans era només de 10 dies), transcorreguts els quals, l’animal podrà ser cedit o sacrificat. El sacrifici serà realitzat per un veterinari utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una pèrdua de consciència immediata. El projecte recull la creació del Registre d’empreses de control i recollida d’animals de companyia.Per aconseguir la finalitat que persegueix el Projecte, és imprescindible també comptar amb els centres de venda d’animals, els quals hauran de complir un seguit de requeriments destacant el fet que restarà obligat realitzar un curs de cuidador d’animals el personal que hi treballi o bé el fet que els establiments no podran exhibir els animals als aparadors de les botigues.Destaca la creació d’un voluntariat de protecció i defensa dels animals el qual ha d’afavorir la implicació ciutadana en l’assoliment de les finalitats de la Llei. També està previst que en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor de la Llei es creï el Consell Assessor sobre els drets dels animals.Amb aquesta nova normativa també s’actualitza el règim sancionador, el qual per infraccions lleus contempla multes de fins a 400 euros (66.554 pessetes) per supòsits com ara no censar un gos o un gat, o fer transport d’animals sense les condicions adequades; per infraccions greus s’estableixen multes de fins a 2.500 euros (415.965 pessetes), per casos com ara el maltractament quan no comporti conseqüències greus per a la seva salut, no donar l’atenció veterinària adequada per garantir la seva salut o bé l’abandonament quan no comporti un risc per l’animal; i pel que fa a les infraccions molt greus, multes de fins a 20.000 euros (3.327.720 pessetes) per a casos d’esterilització, la pràctica de mutilacions i el sacrifici d’animals sense control veterinari, l’organització de lluites d’animals o bé l’ús d’animals en espectacles no autoritzats.El Projecte de llei especifica que els ingressos de les sancions es destinaran a actuacions de protecció dels animals.