Territori

El Govern ha acordat delegar les competències sancionadores en matèria de gossos considerats potencialment perillosos a l'Ajuntament de la Roca del Vallès.

query_builder   19 març 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha acordat delegar les competències sancionadores en matèria de gossos considerats potencialment perillosos a l'Ajuntament de la Roca del Vallès.

El Govern de la Generalitat delega als ajuntaments que ho han sol·licitat, la competència per imposar sancions de caràcter lleu i greu per infraccions previstes a la Llei sobre la tinença de gossos considerats perillosos de l’any 1999. Així doncs, els ajuntaments podran incoar, instruir i resoldre els expedients sancionadors. Cal recordar que el tipus d’infraccions que els ajuntaments tenen potestat per sancionar són:Infraccions lleusa) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent.b) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.Infraccions greusa) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.c) Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres de cria.e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als espais públics en general.f) Adquirir un gos potencialment perillós per part de persones menors d’edat o privades judicialment o governativament de tenir-ne.Cal recordar que les infraccions comeses contra el que disposa la Llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos són sancionades amb multes de 10.000 pessetes a 5.000.000 de pessetes i que la imposició de la sanció pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció.Al efectes de la Llei són competents per imposar les sancions els delegats territorials del Departament de Medi Ambient i els alcaldes, per a les lleus, el director general del Patrimoni Natural i del Medi Físic i els plens dels ajuntaments per a les greus i, el conseller de Medi Ambient, en el cas de les infraccions molt greus.