Territori i Sostenibilitat

El Govern aprova el Decret d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.

query_builder   29 maig 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.

El sector de la radiocomunicació, i molt especialment el de la telefonia mòbil, ha adquirit una accelerada expansió i això ha generat i genera un increment d’instal·lacions amb antenes radiants que s’estenen per tot el territori.La incidència que aquestes instal·lacions tenen sobre el territori, el paisatge i el medi ambient en general, exigeix una ordenació urgent per tal d’establir mesures de prevenció i control necessàries.Aquestes mesures han de permetre que el necessari desenvolupament dels serveis de radiocomunicació, en tant que són un factor indispensable en el progrés de la societat, es dugui a terme minimitzant l’impacte visual de les instal·lacions i l’ocupació del territori i garantir, a la vegada, el compliment de les recomanacions de la UE que tenen per objectiu protegir la salut dels ciutadans contra els possibles efectes de l’exposició a camps electromagnètics (Recomanació 1999/519/CE del Consell de 12 de juliol).En concret, queden afectades pel que disposa aquest Decret les instal·lacions de telefonia mòbil, bucles d’accés local via ràdio i xarxes de serveis mòbils i terrestres.Amb la finalitat d’assolir un nivell alt de protecció del medi i de la població i, el d’afavorir la integració de les antenes de telefonia mòbil i de radiocomunicacions en l’entorn en què se situen, el Govern de la Generalitat, amb la participació de les institucions locals afectades, estableix en aquest Decret el següent:a) Les especificacions i determinacions tècniques i de seguretat aplicables a les instal·lacions de radiocomunicació.Entre les normes contemplades i en base a la recomanació comunitària relativa a l’exposició del públic en general a camps electromagnètics, s’estableixen els nivells de referència, és a dir, els nivells màxims permesos d’exposició als camps electromagnètics per a les persones.També s’estableixen les distàncies mínimes a les antenes per les zones obertes d’ús continuat per a les persones i sense protecció d’edificacions, que com a restriccions addicionals de protecció s’han de tenir en compte, quedant excloses d’aquesta mesura les potències radiades menors de 100 W.Les instal·lacions existents en el moment d’entrada en vigor del Decret que no compleixin els límits de referència i les distàncies fixades les han d’adaptar en el termini màxim de 6 mesos.b) El sistema d’ordenació urbanística de la implantació de les instal·lacions en emplaçaments no urbans, mitjançant la figura del Pla especial, si s’escau, amb l’objectiu de harmonitzar les necessitats d’implantació d’infraestructures bàsiques relatives a les radiocomunicacions per tal de maximitzar la cobertura territorial de la xarxa amb la protecció del paisatge i del medi rural i, molt especialment, dels espais que figuren en el Pla d’Espais d’Interés Natural a Catalunya (PEIN).Cal fer menció que en les demarcacions no urbanes es fomentarà la concentració en instal·lacions compartides, obertes a tots els operadors i amb un disseny compartit que permeti la instal.lació dels serveis presents i futurs.Les instal·lacions existents en el moment d’entrada en vigor d’aquest Decret, i que disposen de les llicències urbanística i ambiental, hauran d’adequar les seves prescripcions abans de l’1 de gener de l’any 2004. Aquelles que no tenen les llicències, s’han de legalitzar en un màxim de 6 mesos.c) El sistema d’intervenció administrativa de les obres i activitats mitjançant el seu sotmetiment als règims de llicència o de comunicació, de control i, eventualment, de sanció.Finalment, es preveu el desenvolupament d’aquest Decret mitjançant l’oportuna reglamentació municipal.