Agència Catalana de l'Aigua

El Govern aprova el Decret d'adopció de mesures excepcionals en la utilització dels recursos hídrics.

query_builder   22 gener 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret d'adopció de mesures excepcionals en la utilització dels recursos hídrics.

La insuficiència de les pluges esdevingudes en tot el país ha determinat una important reducció de les reserves d’aigua contingudes en els embassaments, la qual cosa fa preveure, si es manté la situació actual, que es puguin produir problemes en la satisfacció adequada de les demandes d’aigua per a l’abastament de poblacions.Particularment, la incidència de l’actual situació minora de forma creixent la garantia del subministrament dels àmbits territorials abastats per l’embassament de Boadella en la Muga, pels embassaments integrats en el sistema Sau ’ Susqueda ’ Pasteral, en el riu Ter, i pels embassaments de la Llosa del Cavall, Sant Ponç i la Baells, en la conca del Llobregat.Per tal d’assegurar al màxim els usos de l’aigua per a l’abastament de població i altres usos declarats prioritaris per la llei, en les comarques de Catalunya, resulta imprescindible adoptar amb immediatesa les mesures correctores que intensifiquin l’estalvi i un aprofitament encara més eficient de l’aigua emmagatzemada fins que els embassaments recuperin els nivells necessaris.Així doncs, el present Decret té per objecte establir les normes i les mesures especials per a l’aprofitament dels recursos hidràulics escassos en l’àmbit de les conques dels rius que discorren íntegrament pel territori de Catalunya, garantint l’abastament d’aigua a tota la població.S’estableixen mesures d’aplicació directa per economitzar l’aigua emmagatzemada en els embassaments, com ara el règim de dotacions a derivar dels embassaments més greument afectats o la reutilització d’aigües depurades per al reg agrícola, entre d’altres, i habilita a l’Administració Hidràulica de Catalunya per adoptar mesures excepcionals en casos concrets, intensificant les facultats d’intervenció i control dels aprofitaments hidràulics i dels abocaments i establint les condicions perquè, a sol·licitud de les entitats locals interessades, es puguin assolir unes dotacions mínimes d’aigua per a usos domèstics, destinant a aquest efecte aigües concedides per a altres usos.Els diferents supòsits d’utilització d’aigua regulats en aquest decret són:1.- Utilització d’aigua en finalitats diferents de l’abastament domiciliari per part de les entitats locals:a) No podran destinar aigua potable per al funcionament de fonts ornamentals.b) Només es recorrerà a la utilització d’aigua potable per a neteja de carrers quan sigui imprescindible per mantenir les condicions higièniques i sanitàries adients i, en aquest cas, se n’utilitzarà el mínim indispensable.c) La utilització d’aigua per al reg de jardins públics es reduirà al mínim indispensable.d) Quan es destinin aigües no potables per als usos esmentats, caldrà que estiguin prèviament desinfectades i es mantingui el mateix efecte de forma residual o estigui controlada microbiològicament la seva innocuïtat.e) Les entitats locals vetllaran per l’ús racional i l’estalvi de l’aigua i promouran, dins l’àmbit de les seves competències, mesures de difusió i informació al respecte.2.- Reg agrícola: S’estableixen paràmetres de volum d’aigua destinada al reg agrícola que, del 15 de maig al 15 de setembre, i per tal que les mesures adoptades no puguin produir danys irreversibles als conreus en totes les zones afectades per les limitacions de subministrament, tindran uns cabals superiors específics als establerts al riu Ter i al riu Llobregat.En les zones d’especial incidència de la sequera s’establiran programes de reutilització amb l’objectiu de substituir tots o part dels cabals destinats a reg agrícola per altres procedents de la depuració d’aigües residuals.3.- Els aprofitaments hidroelèctrics de la Baells i del Pasteral, i deixaran de turbinar i alliberaran un cabal específic suficient.4.- Reg de camps de golf: Resta reduïda l’extracció o derivació d’aigua no procedent de depuradora d’aigües residuals per al reg de camps de golf. Les quantitats que rebran van des d’un mínim de 210 m3/ha fins a un màxim de 840 m3/ha en funció del mes.5.- Per a l’autorització de proves esportives que impliquin desembassament extraordinari de més de 0,5 hm3 caldrà que hi hagi un volum embassat determinat en un mínim de 250 hm3 pel sistema Ter i de 155 hm3 pel sistema Llobregat.En cas de necessitat d’abastaments d’emergència i a petició de les entitats locals afectades, l’Agència Catalana de l’Aigua podrà ordenar la destinació a l’abastament de població, amb caràcter temporal, de cabals d’aigua concedits per a altres usos. Aquesta disposició queda limitada, amb caràcter general, a garantir a les poblacions afectades una dotació per al consum domèstic de 75 litres per habitant i dia.Quan els volums embassats als sistemes Ter ’ Llobregat es redueixin al 20% de la capacitat total d’embassament es constituirà una Comissió Permanent de seguiment, integrada per quatre membres de l’Administració i quatre membres de les entitats d’abastament, la qual haurà d’estar puntualment informada dels règims de desembassament i aprofitaments. En cas que els volums embassats descendeixin al 15% la Comissió emetrà propostes sobre les actuacions extraordinàries a emprendre per part de l’Agència Catalana de l’Aigua.Els ens locals, les entitats públiques o privades d’abastament d’aigua i les comunitats d’usuaris comunicaran mensualment a l’Agència Catalana de l’Aigua les mesures d’estalvi d’aigua adoptades en aplicació d’aquest Decret.Aquest Decret tindrà vigència fins el 31 desembre quedant derogat en cas que es superin els valors de un mínim de 250 hm3 pel sistema Ter i de 155 hm3 pel sistema Llobregat.