Territori i Sostenibilitat

El Govern aprova el decret pel qual s'amplien les mesures de control en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

query_builder   11 juny 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret pel qual s'amplien les mesures de control en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

La Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, regula la tinença d’aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i la dels altres animals, fixant d’aquesta forma el marc jurídic en aquest àmbit.L’aprovació del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, ha comportat la regulació de determinats aspectes com ara la denominació de les races de gossos que es consideraran potencialment perillosos, l’establiment dels requisits mínims necessaris per obtenir les llicències administratives que habiliten a les persones titulars d’aquests animals, i la fixació de les mesures de seguretat exigibles per a la seva tinença.Tanmateix, la vigència d’aquest Reial Decret fa que sigui absolutament necessari implementar el règim jurídic aplicable a Catalunya, que fins ara es contenia en la llei de 1999, ampliant els mecanismes de control, no només a les persones propietàries dels gossos, sinó també a aquelles persones que els condueixin per espais públics.Així doncs, la llicència administrativa per a la tinença d’aquests gossos serà emesa per l’Ajuntament sempre i quan s’acompleixin uns requisits com ara: ser major d’edat, no haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, etc, disposar de capacitat física i aptitud psicològica i haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 EUR.A més, aquelles persones que sol·licitin la llicència hauran d’aportar un document que acrediti la identificació mitjançant microxip de l’animal, doncs és obligatori des de l’any 1998.Totes les dades relacionades amb els titulars dels animals i d’aquests últims s’anotaran en el registre censal de l’Ajuntament i podran ser utilitzades per elaborar estudis epidemiològics o d’avaluació d’altres races canines.El Govern establirà una línia d’ajuts als ajuntaments per portar a terme les tasques previstes en aquest decret, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i atenent als estudis econòmics procedents que acreditin la repercussió econòmica que aquelles tasques els suposen.Finalment, es crea una Comissió, integrada per quatre representants del Departament de Medi Ambient, quatre representants de les entitats municipalistes, dos representants dels col·legis de veterinaris i dos representants de les universitats catalanes, amb la funció d’assessorar i de fer un seguiment de la potencial perillositat de les diferents races de gossos als efectes de formular propostes de classificació i d’adopció de mesures.