Territori

El Govern aprova el Projecte de llei de protecció contra la contaminació acústica.

query_builder   9 octubre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de protecció contra la contaminació acústica.

En la protecció contra el soroll hi estan implicats diferents nivells de l’administració; a la Generalitat li correspon l’ordenació general, mentre que els ajuntaments són els encarregats de portar actuacions en el seu àmbit territorial.D’acord amb aquest marc competencial la Generalitat de Catalunya ha realitzat constants actuacions tendents a donar suport als Ajuntaments en la prevenció i correcció de la contaminació acústica, així com s’han fet activitats de sensibilització als ciutadans sobre la necessitat de minimitzar aquesta problemàtica.Actualment escau, mitjançant aquesta Llei, avançar en la línia endegada tot abordant en profunditat una regulació que estableixi les mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació per sorolls i vibracions.Amb aquesta finalitat, es recullen els criteris que la Unió Europea ha establert en el Llibre verd i, en especial, els principis de la regulació continguda al projecte de Directiva del Parlament Europeu sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.Queden sotmeses a aquesta Llei qualsevol infraestructura, maquinària, activitat o comportament que origini sorolls i vibracions.Així doncs es contemplen les següents casuístiques:- Sorolls produïts en les infraestructures de transport viari, ferroviari i aeri.- Sorolls produïts per les activitats: màquines, instal·lacions d’obres, etc.- Sorolls produïts pel veïnatge, provinents d’activitats domèstiques com ara el funcionament dels electrodomèstics, els aparells, els instruments musicals o acústics, els animals domèstics, les veus, els cants, els crits o d’altres assimilables.- Sorolls produïts pels vehicles a motor.- Aquells sorolls produïts per instal·lacions de tir en què només s’utilitzen armes de foc portàtils o de mà per disparar a objectius fixes o immòbils.- També es contemplen les vibracions a l’interior dels edificis manifestades, per exemple, pels moviments dels tancaments de les dependències.Els trets més significatius de la Llei són:- La consideració de la contaminació acústica des del punt de vista de les immissions, és a dir, del nivell acústic existent en un lloc durant un període de temps determinat.- La regulació d’un règim específic per a les infraestructures de transport amb la previsió de zones de servitud acústiques dirigides a garantir uns mínims de qualitat acústica en les noves construccions.- La delimitació del territori en zones de sensibilitat acústica en funció d’uns objectius de qualitat. Així doncs, es contemplen tres zones de sensibilitat acústica diferents:- Alta: que comprèn zones que demanden una protecció alta contra el soroll.- Moderada: que compren els sectors del territori que admeten una percepció mitjana del nivell sonor.- Baixa: que admeten una percepció elevada de nivell sonor.Els ajuntaments han d’elaborar un cadastre de soroll als efectes de determinar les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del seu municipi per tal que els aspectes relatius al soroll siguin tinguts en compte a l’hora de planificar les activitats i donar-ne coneixement als ciutadans.La zonificació del territori s’ha de tenir en compte en els instruments de planejament urbanístic.Entre les mesures a adoptar pels promotors en les noves construccions situades a les zones de servitud acústica on hi hagi una contaminació superior als valors previstos es troben :- Mesures de construcció o reordenació susceptibles de protegir l’edifici contra el soroll.- La disposició de les dependències d’ús sensible al soroll en la part de l’edifici oposada al soroll.- La insonorització dels elements de construcció.- L’apantallament per motes de terra o artificial en la proximitat de la infraestructura.Amb aquesta Llei es pretén endegar tot un seguit de mesures que tinguin un efecte directe en la qualitat de vida dels ciutadans i posar a l’abast de les administracions els instruments necessaris per assolir aquesta finalitat.Correspon als ajuntaments elaborar i aprovar ordenances que hauran de regular aspectes com les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, treballs a la via pública, activitats pròpies de les relacions de veïnatge (electrodomèstics, instruments musicals i comportament d’animals domèstics), instal·lacions d’aire condicionat, i també activitats d’oci, d’espectacle i recreatives.També correspon als ajuntaments la inspecció i control de la contaminació acústica de les activitats, dels comportaments ciutadans dels vehicles a motor i de la maquinària per garantir el compliment de la Llei.Al Departament de Medi Ambient li correspon el control de la contaminació acústica de les infraestructures generals de transport.Per tal de garantir la protecció de les persones en les hores del descans, la Llei valora el soroll en dues franges horàries: el dia i la nit. Pel soroll provinent del trànsit, al dia li corresponen 16 hores (de 7 a 23) i a la nit 8 hores (de 23 a 7 hores). Pel que fa a les activitats i el veïnatge, al dia li corresponen 15 hores (de 7 a 22 hores) i a la nit 9 hores (de 22 a 7 hores).L’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en la realització de treballs en la via pública i en la construcció es fixa entre les 8 i les 22 hores.Pel que fa a les infraestructures per les quals discorre el trànsit rodat que es construeixin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es zonificaran com a zona de sensibilitat acústica moderada i no podran ultrapassar els 65 dB de dia i els 55 dB de nit.Respecte a les infraestructures ja existents que estiguin incloses en les zones de sensibilitat acústica baixa, l’administració titular haurà d’elaborar un pla de mesures per minimitzar l’impacte si se sobrepassen els valors d’alarma.També es contempla els valors límits d’emissió de vehicles de tracció mecànica mesurats segons el mètode de proximitat. Els valors són els que figuren en la fitxa d’homologació de cada tipus de vehicle a motor i motocicleta.Pel que fa als vehicles destinats a serveis d’urgències, han de disposar d’un mecanisme de regulació de la intensitat sonora que la redueixi a nivells entre 70 i 90 dB durant el període nocturn quan circulin per zones habitades.Pel que fa a les sancions de les infraccions, aquestes aniran dels 900 euros (149.747 pessetes) per a les infraccions lleus, als 300.000 euros (49.915.800 pessetes) pel que fa a les greus. Aquestes es graduen tenint en compte factors com ara l’afectació a la salut de les persones, la naturalesa del perjudici causat, l’existència d’intencionalitat o la reincidència.També cal fer esment de que els projectes d’activitats i de construcció d’infraestructures susceptibles de generar sorolls i vibracions s’hauran d’acompanyar d’estudis d’impacte acústic.