Territori

El Govern aprova el Decret regulador de l'energia eòlica a Catalunya.

query_builder   11 juny 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret regulador de l'energia eòlica a Catalunya.

El Govern de la Generalitat, a través dels departaments d’Indústria, Comerç i Turisme i de Medi Ambient, ha aprovat aquest Decret regulador de la implantació de l’energia eòlica ja que és una de les actuacions prioritàries del Govern de la Generalitat en la consecució dels compromisos internacionals del nostre país contra el canvi climàtic.Aquest Decret simplifica i integra el procediment administratiu per a la instal·lació de parcs eòlics, tot definint els criteris ambientals i energètics que han de regir i també s’harmonitza la instal·lació amb la protecció del medi.Això suposa un salt qualitatiu en el procés d’implantació de l’energia eòlica al nostre país donant-se especial rellevància als criteris ambientals que haurà de complir qualsevol instal·lació eòlica al territori fent compatibles dos objectius inherents al model de desenvolupament sostenible: l’impuls i l’aposta decidida per les energies renovables i la protecció del patrimoni natural.Pel que fa al procediment d’autorització administrativa que estableix el projecte de Decret, cal destacar que tots els parcs eòlics requereixen per a la seva implantació l’obtenció de la llicència ambiental. A més a més, s’hauran de sotmetre al tràmit de declaració d’impacte ambiental els projectes de parcs eòlics que afectin zones d’implantació condicionada del mapa.Per a la instal·lació de parcs eòlics caldrà, en primer lloc, que l’emplaçament disposi de velocitat de vent i de condicions d’infraestructura (possibilitat de connexió del parc a la xarxa elèctrica, accessos suficients, etc.), així com respectar les previsions del Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya, els requisits de disseny de la instal·lació i els requisits de vulnerabilitat eòlica previstos en aquest decret en referència a condicionants culturals com ara jaciments arqueològics i paleontològics, béns culturals d’interès nacional, etc, existents en les zones compatibles amb la instal·lació així com condicionants ambientals que venen donats pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), espais de protecció especial, ’Aquest Mapa és el document en el que figuren les zones en què es divideix el territori segons la seva idoneïtat o no des del punt de vista ambiental per la instal·lació de parcs eòlics. Mitjançant aquest decret s’aprova el Mapa que tindrà un període de vigència de 5 anys durant els quals el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme i el de Medi Ambient n’avaluaran els resultats d’aplicació.Les tres categories de zonificació establertes al Mapa d’implantació de l’energia eòlica a Catalunya són zona incompatible (exclosa de la implantació de parcs eòlics), zona d’implantació condicionada (s’exigeix una declaració d’impacte ambiental positiva per a cada projecte, que en garanteixi la compatibilitat del projecte o l’establiment de mesures correctores que evitin l’impacte sobre els valors objecte de protecció) i zona compatible (apta per a la implantació de parcs eòlics)Tot i aquesta classificació cal considerar que únicament algunes zones de Catalunya amb velocitat suficient de vent (zones majoritàriament situades a les carenes de les muntanyes) són vàlides per a la instal·lació de parcs eòlics. També es contempla la creació d’una base de dades de vulnerabilitat eòlica que ha de permetre a promotors i Administració detectar els valors la preservació dels quals cal garantir mitjançant les mesures adients en el disseny de tot parc eòlic.Tanmateix el decret contempla la creació de la Comissió d’assessorament sobre l’impacte ambiental de l’energia eòlica, la qual, adscrita al Departament de Medi Ambient, assessorarà la Generalitat en el desplegament que preveu el decret, avaluarà des d’un punt de vista ambiental la implantació de l’energia eòlica i emetrà informes sobre qualsevol altre qüestió que relacionada amb la implantació de l’energia eòlica plantegi la Generalitat.Aquesta Comissió estarà constituïda per:- Set representants de departaments de la Generalitat: tres del Departament de Medi Ambient, tres d’Indústria, Comerç i Turisme, un de política Territorial i Obres Públiques.- Dos representants dels ajuntaments a proposta de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya.- Dos representants d’entitats ambientalistes a proposta de les entitats més representatives del territori.- Un tècnic expert en matèria d’energies renovables.- Dos representants d’entitats promotores de parcs eòlics.- Un representant del Consell de protecció de la Natura.El president serà designat d’entre els membres de la Comissió.Cal fer esment que en l’elaboració d’aquesta norma s’ha portat a terme un procés de participació en el qual s’ha realitzat un important esforç de diàleg amb el territori, s’ha valorat una gran quantitat d’al·legacions i s’ha treballat per assolir un important grau de consens amb tots els agents implicats.El Govern català ha promogut importants iniciatives en els camps de l’energia solar tèrmica (apostant per la consolidació de l’arquitectura solar bioclimàtica i els captadors solars), l’energia solar fotovoltàica (a través de les electrificacions rurals, la integració en edificis i la normativa per facilitar la connexió a la xarxa elèctrica), l’energia eòlica, la biomassa o l’energia minihidràulica, entre d’altres.Els avantatges de l’ús de les energies renovables es poden contemplar des de diferents perspectives que en el seu conjunt beneficien, sens dubte, els ciutadans de Catalunya d’una manera o d’una altre. Cal esmentar, a tall d’exemple, la protecció del medi ambient (una dada significativa és que amb la utilització d’aquestes energies s’evita l’emissió d’uns cinc milions de tones de CO2 a l’atmosfera), l’ajut al reequilibri territorial o la contribució a la creació d’un sector industrial propi.Catalunya va ser la pionera a l’Estat espanyol en l’estudi i la implantació de l’energia eòlica. Les primeres experiències en aquest camp daten de l’any 1983, quan l’empresa Ecotècnia va instal·lar el primer aerogenerador amb una capacitat de 15 quilovats.Actualment hi ha tres parcs eòlics en funcionament a Catalunya: el Parc Eòlic de Tortosa, el de Trucafort i el de Les Colladetes, tots tres a Tarragona, amb una potència de 84.000 quilovats.El Govern català ha assumit, en aquest context, el repte d’incrementar la introducció d’aquestes tecnologies i ha presentat el Pla de l’Energia a Catalunya a l’horitzó del 2010 a la Comissió d’Indústria del Parlament de Catalunya. En el marc d’aquest pla, i pel que fa referència a l’energia eòlica, l’objectiu es passar del 0’3% de la producció neta d’electricitat al 4’5% l’any 2010, amb la implantació de 1.000 a 1.500 MW, que equival al consum elèctric domèstic de més d’un milió de famílies catalanes.Per situar aquestes magnituds, cal recordar que en aquests moments l’energia eòlica és una de les energies amb major creixement a nivell mundial. Només a la Unió Europea hi ha instal·lats uns 17.000 MW de potencia, amb un increment de 4.500 MW en el decurs de l’any 2001.