Agència Catalana de l'Aigua

Conveni per a l'elaboració de nous mecanismes d'estalvi d'aigua

query_builder   16 desembre 2002 18:46

event_note Nota de premsa

Conveni per a l'elaboració de nous mecanismes d'estalvi d'aigua

 Medi Ambient, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics signen un acord per a estudiar aquests mecanismes

El Departament de Medi Ambient, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya han signat avui dilluns, 16 de desembre, un conveni de col·laboració per dur a terme diverses actuacions i estudis adreçats a la implementació de nous mecanismes d’estalvi i racionalització de l’ús de l’aigua.

A l’acte de signatura celebrat a la seu del Departament de Medi Ambient han assistit els màxims responsables de les parts signants: Ramon Espadaler, conseller de Medi Ambient; Marta Lacambra, directora de l’ACA; Manuel Mas, president de la FMC; Joan Maria Roig, president de l’ACM i José Cuervo, president de l’EMSHTR.

A aquest efecte, s’elaboraran estudis sobre:

 La millora de la sectorialització de xarxes i la mesura de consums per sectors, per un import estimat de 30.000 €, i a càrrec de la FMC.

 L’avaluació i substitució d’aforaments per comptador, la instal·lació de comptadors divisionaris i de consums públics i la detecció de connexions no aforades, per un import estimat de 90.000 € amb prova pilot inclosa, i a càrrec de la FMC.

 La instal·lació de sistemes de rec eficient en parcs i jardins públics, per un import estimat de 60.000 € amb prova pilot inclosa, a càrrec de la FMC.

  La instal·lació de detectors de pluja en connexió amb els sistemes de rec de jardins per evitar recs abundants, per un import estimat de 90.000 € amb prova pilot inclosa, a càrrec de l’ACM.

 L’ anàlisi de la estanqueitat de les xarxes de distribució en baixa i detecció de fuites, per un import de 30.000 € prova pilot inclosa, a càrrec de l’ ACM.

 L’anàlisi del consum urbà: diferenciació entre consum domèstic, consum industrial i consum comercial en l’àmbit de les entitats subministradores, per un import de 30.000 €, a càrrec de l’ACM.

L’administració hidràulica catalana estableix un marc de protecció per a les aigües continentals (superficials, subterrànies i litorals) per garantir-ne una gestió equilibrada i integradora del domini públic hidràulic, per pal·liar dèficits i desequilibris i per prevenir-ne el deteriorament, promovent un ús sostenible dels recursos hídrics i respectuós amb el medi ambient. Les competències en matèria hidràulica de la Generalitat de Catalunya són exercides per l’Agència Catalana 

l’Aigua, del Departament de Medi Ambient, que té com a objectiu la gestió integral del cicle de l’aigua.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, atribueixen als municipis competències en matèria d’aigües i els atorguen funcions que han d’exercir -independentment o associats- d’acord amb la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes. La Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua, disposa que correspon a la Generalitat la determinació de la política d’abastament i de sanejament d’aigües i la coordinació de les administracions competents, així com la promoció i l’execució, si escau, d’actuacions de política hidrològica necessàries per pal·liar els dèficits i desequilibris a Catalunya.

Barcelona 16 de desembre de 2002