Salut

El Llibre blanc de les professions sanitàries a Catalunya proposa les mesures a implementar els propers 10 anys

Es crearà un consell català de les professions sanitàries

query_builder   24 març 2003 16:00

event_note Nota de premsa

El Llibre blanc de les professions sanitàries a Catalunya proposa les mesures a implementar els propers 10 anys

Es crearà un consell català de les professions sanitàries

El Llibre blanc de les professions sanitàries a Catalunya és l’inici d’un procés per als propers 10 anys mitjançant la formulació d’un conjunt de propostes elaborades a partir d’una anàlisi de la realitat del sistema sanitari català i orientades a donar resposta als reptes futurs.

Així, el document és l’instrument estratègic que ha d’orientar la presa de decisions pel que fa al desenvolupament futur de les professions sanitàries: la planificació, la formació i la gestió dels professionals. El Llibre blanc facilita i promou iniciatives i actuacions dirigides a garantir la coherència entre les necessitats socials i la competència professional. Aquestes contribuiran a dotar el sistema dels professionals que, des dels punts de vista qualitatiu i quantitatiu, puguin donar resposta a les necessitats dels ciutadans atenent a criteris d’eficàcia, eficiència i qualitat.

En el Llibre es descriuen l’entorn sanitari català i els trets bàsics dels processos de planificació, formació, desenvolupament i gestió dels professionals de la salut a Catalunya: s’assenyalen els resultats de la recerca qualitativa sobre la percepció ciutadana dels professionals sanitaris i les conclusions de la Jornada de Treball sobre el Llibre Blanc de les Professions Sanitàries, celebrada l’any 2001; s’hi exposen els punts crítics i les vies que es poden emprendre; es presenten, seguint els quatre eixos que n’han de guiar el desplegament (ciutadans, professionals, organitzacions sanitàries i model sanitari), les propostes que han resultat de l’anàlisi de l’entorn i de les aportacions que han fet els ciutadans, els professionals i les persones i institucions de prestigi reconegut.

El document compta amb un apartat de consideracions finals que mostren els següents elements clau emergents: la definició d’un nou contracte social entre els ciutadans i els professionals, els valors del professionalisme, el desenvolupament professional continuat i la certificació de la competència professional, la reorientació dels processos formatius i el seu caràcter transversal, les innovacions organitzatives i el redisseny d’estructures i processos en les institucions, el treball en equips interdisciplinaris i multiprofessionals, la necessitat d’establir un sistema d’informació dinàmic i permanentment actualitzat dels professionals sanitaris i els llocs de treball del sistema i la necessitat de disposar d’instruments i mecanismes de recerca i avaluació sociològica permanent.

Principals mesures proposades

- El Departament de Sanitat i Seguretat Social constituirà el Consell català de les professions sanitàries.

- El Departament de Sanitat crearà l’observatori de recursos humans del sistema sanitari.

- Es crearà, en l’àmbit català, una agència de les professions sanitàries que s’encarregarà de l’avaluació del seu impacte en les competències professionals.

- Des del Departament s’analitzarà i es proposarà la transferència a les comunitats autònomes de l’àmbit de la formació d’especialistes en ciències de la salut.

- Els departaments d’Ensenyament, de Sanitat i Seguretat Social i d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació dissenyaran els instruments legislatius i tècnics, amb l’assignació pressupostària corresponent, que siguin necessaris per a la posada en marxa dels canvis en la formació bàsica.

- Es prioritzarà la regulació d’un espai universitari propi de les ciències de la salut, la reorientació dels ensenyaments cap a les competències rellevants i la promoció de la innovació de les metodologies docents incorporant instruments d’avaluació coherents amb els objectius.

- Es crearà un observatori sanitari del ciutadà com a òrgan de consulta i de participació ciutadana que doni suport al disseny, la implantació i l’avaluació de les polítiques sanitàries adreçades a la satisfacció i seguretat del ciutadà.