Salut

El Govern ha pres acord relatiu als casos de legionel·losi

query_builder   27 agost 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha pres acord relatiu als casos de legionel·losi

L’actual situació que ha comportat l’aparició de diversos casos de legionel·losi en diverses poblacions de Catalunya.Aquest fet fa del tot necessari procedir a realitzar, de forma urgent, la revisió de les torres de refrigeració i condensadors evaporatius de Catalunya, als efectes de comprovar el nivell de compliment de la legislació vigent en matèria de legionel·la i procedir, en conseqüència, a l’establiment de les condicions higienicosanitàries per a la seva prevenció i control, tot i això amb compliment d’allò que preveu el recentment aprovat Decret pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.Aquest decret va ser aprovat per part del Govern català el proppassat 28 de maig donada la importància sanitària dels brots de legionel·losi, regulant així les actuacions necessàries per controlar les condicions higienicosanitàries de tots aquells elements i estructures que puguin generar casos d’aquesta malaltia, doncs, al marge de les actuacions de control que s’han de posar en marxa quan apareix un brot, s’han d’adoptar mesures preventives que permetin minimitzar la presència de la legionel·la.El Decret tipificava les instal·lacions en tres grups: alt risc, que han de ser objecte d’un especial seguiment; baix risc, amb uns controls adequats a la complexitat de la instal·lació i, per últim, altres instal·lacions de risc on s’inclouen els equips mèdics que, per les seves característiques no poden tenir els mateixos sistemes d’autocontrol i de control extern que la resta d’instal·lacions objecte d’aquest decret, diferenciant així les possibles actuacions a realitzar i concretant les activitats d’inspecció sobre aquestes instal·lacions.Així doncs, es contempla com a instal·lacions d’alt risc, entre d’altres, les torres de refrigeració i condensadors evaporatius que afecten l’ambient exterior dels edificis.Cal recordar que el decret deixa patent que la responsabilitat del manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions de risc així com l’execució de controls analítics periòdics pertany als titulars d’aquestes.En aquest aspecte el Decret estableix l’obligatorietat de realitzar revisions periòdiques per una entitat o servei extern autoritzat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, per a les instal·lacions d’alt risc. Aquests serveis de revisió han de comprovar que les persones responsables porten a terme les mesures preventives adients per a la prevenció de la legionel·losi.També es recull que els titulars de torres de refrigeració i condensadors evaporatius hauran de notificar als ajuntaments el seu nombre i característiques així com les modificacions que afectin al sistema.També cal recordar que l’incompliment del que queda establert en aquest decret comportarà sancions fins els 3.005 euros per a les infraccions lleus, d’aquesta quantitat fins a 15.025 euros per a les greus arribant als 601.012 euros per a les molt greus.Com a exemples d’aquestes infraccions podem veure:- Infracció lleu: La simple negligència en el manteniment, control de les instal·lacions o equipaments i en el tractament de l’aigua, quan a l’alteració o risc sanitari produïts siguin de poca entitat. També la simple irregularitat de l’observació del que es preveu al decret sense transcendència directa per a la salut.- Infracció greu: La manca de notificació de torres de refrigeració i condensadors evaporatius a l’Ajuntament del municipi on estiguin ubicades o bé la no realització de les mesures de manteniment, neteja i desinfecció.- Infracció molt greu: Quan les infraccions realitzades de manera conscient i deliberada produeixin danys greus a la salut pública o bé la negativa a col·laborar amb els serveis de control i inspecció.La funció inspectora de les instal·lacions d’alt risc en cas de brot epidèmic, és competència del Departament de Sanitat i Seguretat Social comptant amb la col·laboració dels ajuntaments. Pel que fa a les instal·lacions de baix risc la inspecció correspondrà als ajuntaments.Així doncs, el Govern en la seva reunió d’avui i per tal d’afrontar d’una forma urgent i contundent les mesures necessàries per evitar la propagació de la malaltia, ha autoritzat al Departament de Sanitat i Seguretat Social a formalitzar totes aquelles actuacions que siguin necessàries per procedir a revisar el grau de compliment de la normativa vigent en les torres de refrigeració i condensadors evaporatius arreu del territori de Catalunya, acordant també una despesa de 240.404,84 EUR per tal d’executar-les.