Salut

El Govern aprova el decret pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades.

query_builder   25 juny 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades.

Una llei aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2000 va introduir, per primera vegada a l’Estat espanyol, la possibilitat d’elaborar documents de voluntats anticipades en la part relativa a l’autonomia del pacient. Aquesta llei, que defineix el document de voluntats anticipades alhora que recull els requisits que ha de complir per tal que tingui validesa, comporta reconèixer de manera explícita la possibilitat que les persones puguin fer el que comunament es coneix com a testaments vitals o testaments biològics, per primera vegada a l’Estat espanyol, per tal de poder determinar, abans d’una intervenció mèdica, llurs voluntats per si, en el moment de la intervenció, no es troben en situació d’expressar-les.Un document d’aquestes característiques, d’acord amb el que estableix l’article 9 del Conveni del Consell d’Europa sobre els drets de l’home i la biomedicina del 1997, abans esmentat, s’ha d’entendre com un element coadjuvant en la presa de decisions, a fi de conèixer amb més exactitud la voluntat del pacient.Tanmateix, aquest document resultaria inoperant en cas que no fos conegut pel professional de la salut del pacient en el moment en què es donin les circumstàncies per les quals hagi de ser pres en consideració. Per aquest motiu, amb el decret aprovat avui es crea el Registre de voluntats anticipades, en el qual, a sol·licitud de la persona atorgant, s’inscriuran els documents de voluntats anticipades, independentment de la forma utilitzada per a la seva emissió. Cal recordar que es podrà fer davant notari sense presència obligada de testimonis o davant tres testimonis majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar, dos dels quals no podran tenir parentiu o relacions patrimonials amb el pacient.Aquest Registre tindrà dues finalitats prou marcades: d’una banda, recopilar i custodiar els documents emesos, així com les seves modificacions i revocacions, en el seu cas i, d’altra banda, donar publicitat restringida a les persones professionals, de forma que faciliti la consulta àgil i ràpida de la voluntat de la persona atorgant en aquells supòsits que preveu la llei. Per tal d’agilitzar les consultes així com la rapidesa de les mateixes es crea un fitxer automatitzat que garantirà en tot moment la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les persones.Aquest fitxer, denominat Registre de voluntats anticipades, permetrà que l’accés del metge es faci de forma telemàtica i per tant, que disposi en tot moment de la voluntat dels pacients. Aquest sistema forma part del projecte d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) que garantirà l’apropament dels serveis públics al ciutadà de Catalunya.