Salut

El Govern aprova el Projecte de llei de Seguretat Alimentària

query_builder   4 desembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei de Seguretat Alimentària

El Govern ha aprovat avui aquest Projecte de llei amb l’objectiu de garantir un nivell elevat de protecció de la salut de les persones consumidores en relació amb els aliments.Així doncs amb aquest nou text legal es tracta d’abordar la seguretat alimentària amb un plantejament global que comprengui tota la cadena, des de la producció primària (producció, criança o conreu de productes primaris, abastant la caça i la pesca), fins al subministrament a les persones consumidores finals, traslladant al nostre ordenament els principis europeus existents al respecte (Llibre Blanc sobre seguretat alimentària de la Comissió Europea).En definitiva, es tracta de garantir la innocuïtat dels aliments per al consumidor d’aliments en relació als perills biològics, físics i químics que puguin contenir mitjançant les següents línies d’actuació:- Garantir, en totes les fases de la cadena alimentària (des de la producció a la distribució), la intervenció dels dispositius de control necessaris, de manera habitual, periòdica i programada.- Avaluar i gestionar els riscos associats al consum dels aliments, mitjançant la identificació i caracterització dels possibles perills.- Incrementar la formació en matèria de seguretat alimentària i la promoció d’actituds i de conductes higièniques envers la manipulació d’aliments.- Adequar els recursos i els efectius d’inspecció i control oficial, així com els d’investigació analítica dels contaminants.- Impulsar i garantir la implantació dels sistemes d’autocontrol a les empreses alimentàries.- Fomentar l’educació i informació de les persones consumidores sobre la naturalesa i els riscos dels productes alimentaris.- Impulsar la participació institucional per a materialitzar la seguretat alimentària.Bàsicament, les garanties per a un nivell elevat de protecció i confiança de les persones venen donades per un eficient anàlisi de riscos el qual pivota sobre tres conceptes:- L’avaluació del risc entesa com el conjunt d’actuacions adreçades a identificar i valorar qualitativament i quantitativament els perills i avaluar i caracteritzar el risc per a la població.- La gestió del risc, que englobaria les actuacions adreçades a evitar o minimitzar un risc per a la salut, seleccionant i aplicant les mesures de prevenció i control més apropiades.- La comunicació del risc consistent en l’intercanvi interactiu d’informació i d’opinions, relacionades amb els perills i els riscos, entre les persones encarregades de l’avaluació, les encarregades de la gestió, els consumidors, els representants de la indústria, la comunitat acadèmica i altres parts interessades.Un dels principis essencials que s’hi preveuen és la traçabilitat, concepte que defineix la capacitat de seguir la pista, al llarg de totes les etapes de la cadena alimentària. S’inclou: la producció d’aliments per animals, la producció primària, la transformació d’aliments, la preparació per a la seva comercialització, l’emmagatzematge, el transport i la venda minorista.Aquest procediment de traçabilitat dels aliments destinats tant al consum humà com a l’animal, i dels ingredients que els composen, permetrà garantir la seguretat dels productes posats al mercat i, si s’escau, la seva retirada quan hi hagi un risc.També s’explicita el principi de la transparència que es configura com una manifestació del dret de la ciutadania a tenir coneixement adequat dels problemes de salut que puguin comportar un aliment o un pinso i les mesures que s’adopten per prevenir, reduir o eliminar el risc.El Projecte de llei deixa patent la responsabilitat de les empreses alimentàries respecte que totes les etapes de la producció, transformació i distribució sota el seu control es portin a terme de manera que els aliments i els pinsos acompleixin les condicions de seguretat alimentària adients i si detecten que no és així informin immediatament a les autoritats, col·laborin en les mesures que s’adoptin per solucionar el problema i procedeixin a la retirada del mercat del producte que sospiti que no sigui innocu.El Projecte de llei crea l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària integrada en l’Administració de la Generalitat de Catalunya, com a organisme autònom del Departament de Sanitat i Seguretat Social. Aquest ens col·laborarà i cooperarà amb els organismes que exerceixen competències equivalents en l’àmbit estatal i comunitari i les administracions públiques competents.Els seus objectius específics són tres:- Actuar com a màxima autoritat a Catalunya, en l’avaluació de riscos per a la salut relacionats amb els aliments i la seva comunicació en coordinació, quan correspongui, amb l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i l’Autoritat Alimentària Europea.- Coordinar les actuacions de les administracions públiques catalanes competents en matèria de seguretat alimentària i exercir-ne la seva alta inspecció.- Afavorir la col·laboració entre les administracions públiques, els diversos sectors interessats i les organitzacions de consumidors i usuaris.L’Agència elaborarà i avaluarà el Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya com a principal instrument indicatiu i marc de referència per a totes les accions públiques en matèria de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.La presidència de l’Agència correspon al Conseller del Departament de Sanitat i Seguretat Social.El Consell de Direcció, que és l’òrgan de Govern de l’Agència, comptarà amb una composició plural de les administracions públiques catalanes, amb vuit representants de la Generalitat i quatre dels ens locals, així com dels sectors relacionats amb la matèria, comptant amb dos representants de les organitzacions empresarials més representatives, un representant de les organitzacions professionals agràries i un representant de la federació de cooperatives agràries de Catalunya, i dos representants de les organitzacions de consumidors i usuaris.Cal fer esment que comptarà amb un Comitè Científic Assessor, que conformarà una veu experta i qualificada, format per un màxim de dotze experts en seguretat alimentària de les universitats catalanes i dels centres de recerca i investigació i de gestió del risc.