Salut

Acord pel qual es crea el programa de vigilància i control sanitari de les encefalopaties espongiformes transmissibles dels animals

query_builder   23 gener 2001 10:00

event_note Nota de premsa

Acord pel qual es crea el programa de vigilància i control sanitari de les encefalopaties espongiformes transmissibles dels animals

El Departament de Sanitat i Seguretat Social segueix, des de fa anys, l’evolució de l’Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) a la Gran Bretanya i a Europa, adoptant les mesures que, en cada moment, ha dictat la Unió Europea i, amb caràcter bàsic, el Govern de l’Estat.Per raó de les mesures dutes a terme, es poden distingir dues etapes clarament diferenciades. La primera, iniciada l’any 1986, quan es diagnostica el primer cas d’EEB a la Gran Bretanya, es perllonga fins a l’any 1996, quan s’associa l’EEB a la nova variant de la malaltia humana de Creutzfeldt - Jakob. La segona, amb actuacions de control més intenses, abasta des de l’any 1996 fins al mes de novembre de 2000, quan s’identifiquen els primers casos autòctons d’EEB a Espanya i Alemanya.En aquest moment, ens situem en una nova etapa caracteritzada per un enfortiment de les mesures preventives adoptades per la UE i els Estat Membres i per la disponibilitat d’una tècnica ràpida de diagnòstic postmortem que permet la seva utilització massiva en els animals bovins sacrificats als escorxadors.Mitjançant el Reial Decret 3454/2000, de 22 de desembre, s’ha establert el Programa Integral coordinat de vigilància i control de les encefalopaties espongiformes dels animals, que atribueix als òrgans competents de les comunitats autònomes mesures de control concretes integrades en els programes de vigilància de les encefalopaties espongiformes transmissibles, de control de substàncies emprades en l’alimentació animal, d’inspecció d’establiments de transformació de subproductes i animals morts i de control dels materials especificats de risc.Per tot l’exposat, en execució de la normativa comunitària d’aplicació i de la normativa bàsica estatal, es considera convenient dotar el Departament de Sanitat i Seguretat Social d’un instrument específic per a la coordinació i la implementació de les mesures de control de les encefalopaties espongiformes transmissibles dels animals, en exercici de les competències que té atribuïdes en matèria d’higiene i control alimentaris.De conformitat amb el que preveu la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conselller de Sanitat i Seguretat Social, el Govern adopta el següent Acord:1. Es crea en el Departament de Sanitat i Seguretat Social el Programa de vigilància i control sanitari de les encefalopaties espongiformes transmissibles dels animals, adscrit a la Direcció General de Salut Pública, amb una vigència fins al 31 de desembre de 2001.2. Les funcions del Programa són les següents:a) Implementar i coordinar les actuacions dels veterinaris oficials de salut pública en les activitats següents:- Vigilància de l’EEB i de l’Scrapie als escorxadors de Catalunya, mitjançant els controls documentals, les inspeccions antemortem i postmortem i la presa de mostres d’encèfal.- Retirada en els escorxadors dels Materials Específics de Risc (MER) per evitar que entrin a la cadena alimentària.- Controls en destinació a la carn de boví i productes derivats, procedent d’altres països de la UE.b) Coordinar la formació dels veterinaris oficials de salut pública en Neurologia, així com la formació del tècnics dels laboratoris de salut pública que porten a terme les anàlisis d’EEB i d’Scrapie.c) Coordinar les relacions dels laboratoris de rutina amb el Laboratori de referència en malalties priòniques animals de Catalunya (PRIOCAT), ubicat a la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.3. La coordinació, el seguiment i l’avaluació del Programa s’exercirà a través dels òrgans competents de la Subdirecció General de Protecció de la Salut de la Direcció General de Salut Pública.4. El cost total de la implementació del Programa amb càrrec al pressupost de la Generalitat per a l’any 2001 es xifra en 297.150.135 PTA (1.785.908,27 euros), distribuïdes en els conceptes següents:- En concepte de despeses de personal: 149.243.131 PTA (896.969,28 euros).- En concepte de despeses de béns corrents i de serveis: 96.347.004 PTA (579.057,15 euros).- En concepte de despeses d’inversions reals: 51.560.000 PTA (309.881,84 euros).5. El Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca contribuirà al finançament de les actuacions objecte del Programa amb un import de 30 MPTA (180.303,63 euros), que s’incorporen en el seu pressupost en virtut del conveni de col·laboració subscrit amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per al finançament de les actuacions necessàries per al compliment del Programa Integral coordinat de vigilància i control de les encefalopaties espongiformes dels animals.6. S’autoritza el Departament d’Economia, Finances i Planificació a realitzar les modificacions pressupostàries necessàries amb càrrec als crèdits consignats a les diferents seccions de l’àmbit sanitari per tal d’instrumentar el present Acord.