Direcció General de Comunicació

Nova Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Brusselles

query_builder   22 juny 2004 17:01

event_note Nota de premsa

Nova Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Brusselles

El Consell Executiu ha aprovat la creació de la Delegació del Govern de la Generalitat a Brussel•les per tal de representar, defensar i promoure els interessos de Catalunya davant les institucions i organismes de la Unió Europea (UE).

La Delegació queda adscrita al Departament de la Presidència i es coordina amb la Secretaria de Relacions Internacionals d’aquest mateix Departament. El seu titular serà el secretari general del Patronat Català Pro Europa. Així, Anna Terrón, actual secretària general del Patronat, serà designada immediatament delegada del Govern a Brussel•les.

La nova Delegació, creada d’acord amb la legislació vigent, actuarà com a via de comunicació dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya amb les institucions de la UE. Per tal d’assolir els seus objectius, la Delegació s’encarregarà fonamentalment de realitzar totes les actuacions necessàries amb les institucions de la Unió Europea quan una legislació, programa o acció d’aquesta incideixi en l’àmbit competencial del Govern.

La Delegació seguirà el procés de presa de decisions, recaptarà informació i actuarà com a òrgan de relació amb les delegacions o òrgans similars d’altres regions d’Estats membres establerts a Brussel•les. D’altra banda, també gestionarà els interessos generals dels agents econòmicosocials, sectorials o professionals de Catalunya i oferirà assessorament tècnic a entitats públiques o privades en aquelles accions o iniciatives que els puguin afectar.

L’existència del Patronat Català Pro Europa, que compta amb una delegació a Brussel•les, des de 1986, facilitarà l’endegament immediat de les accions a desenvolupar per la Delegació del Govern.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

• El Govern ha acordat crear la Delegació del Govern de la Generalitat a Brussel•les.

És voluntat del Govern reforçar la presència de Catalunya a la Unió Europea, amb la finalitat de representar i defensar els interessos de Catalunya davant la Unió Europea i per efectuar el seguiment i recaptar directament la informació d’iniciatives, programes i activitats de les institucions de la Unió Europea que puguin afectar o interessar la societat catalana.

Així doncs, i per tal de dur a terme aquest objectiu, el Govern català, en el marc de la legislació vigent, ha creat avui la Delegació del Govern de la Generalitat a Brussel•les.

La Delegació del Govern tindrà les funcions següents:

a) Representació dels interessos de Catalunya davant les institucions i òrgans de la Unió Europea.

b) Realitzar, per delegació dels Departaments o organismes de la Generalitat, aquelles actuacions amb les Institucions Europees necessàries quan una legislació, acció o programa de la Unió Europea incideixi en l’àmbit competencial del Govern, i ser informat de les realitzades directament pels departaments i organismes de la Generalitat, quan raons d’urgència ho requereixin.

c) Seguiment del procés de presa de decisions i recaptació d’informació en relació amb aquelles iniciatives legislatives de la Unió Europea que afectin les competències o els interessos de Catalunya.

d) Gestió dels interessos generals en l’àmbit socioeconòmic, sectorial,  i professional de Catalunya en la mesura en què les iniciatives o programes comunitaris de la Unió incideixin en ells.

e) Proporcionar les directrius i l’assessorament tècnic a les entitats públiques o privades catalanes a les accions i iniciatives els afectin.

f) Actuar com a òrgan de relació amb les delegacions o òrgans similars d’altres regions dels Estats membres, amb seu a Brussel•les.

Finalment, i atesa l’experiència del Patronat Català Pro Europa, coincidirà la titularitat del Delegat del Govern de la Generalitat a Brussel•les amb la del secretari general del Patronat Català Pro Europa.

Així mateix, la Delegació del Govern de la Generalitat a Brussel•les resta adscrita al Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria de Relacions Internacional d’aquest Departament.

La Delegació del Govern de la Generalitat a Brussel•les resta adscrita al Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria de Relacions Internacionals.