Territori

La nova llei de l'Habitatge estableix una política pròpia d'habitatge social a Catalunya

query_builder   1 abril 2003 17:10

event_note Nota de premsa

La nova llei de l'Habitatge estableix una política pròpia d'habitatge social a Catalunya

El Govern envia al Parlament el projecte de Llei de l’Habitatge que adapta l’actual marc legal a les noves necessitats socials en matèria d’habitatge

Amb la voluntat d’adaptar el mercat immobiliari a la nova realitat social del país, el Govern de la Generalitat ha elaborat un Projecte de Llei de l’Habitatge que adapta l’actual marc legal a les noves demandes en matèria d’accés a l’habitatge.

L’actual Llei de l’Habitatge, aprovada l’any 1991, incorporava aspectes innovadors i establia una normativa pròpia per a Catalunya en matèria d’habitatge. Entre altres aspectes pioners, aquesta Llei regulava tot el procés d’edificació dels habitatges, des de la seva concepció fins la transmissió, l’ús i la conservació.

L’evolució del mercat immobiliari al llarg d’aquests dotze anys ha comportat que apareguessin noves necessitats en matèria d’accés a l’habitatge, especialment en determinats grups de la població. Per altra banda, al llarg d’aquests anys s’han aprovat un seguit de normes que tenen una incidència directa en matèria d’habitatge, com per exemple la Llei d’Urbanisme.

En aquest sentit, aquest Projecte de Llei té un doble objectiu, per una banda, incorporar i donar resposta a les noves necessitats dels ciutadans en matèria d’habitatge, i per altra, actualitzar el contingut de la Llei al nou marc legal. Aquest fet ha obligat a modificar la majoria d’articles de l’actual llei, d’altres s’han suprimit i d’altres són completament nous. Així, aquest projecte de Llei està integrat per un títol preliminar, sis títols i les disposicions addicionals, transitòries i finals.

L’estructura de la nova Llei és la següent:

· Títol preliminar: regula l’objecte i la finalitat de la llei, les competències, la definició d’habitatge i els agents.

· Títol Primer: sobre l’entorn dels habitatges i els requisits per a la seva construcció.

· Títol Segon: sobre la transmissió de l’habitatge, regula les garanties, la publicitat, informació i oferta, els requisits per a la venda i el lloguer i la documentació.

· Títol Tercer: contempla els requisits d’ús i conservació, la rehabilitació i l’adaptació especial de l’habitatge.

· Títol Quart: regula els habitatges amb protecció pública i la rehabilitació amb protecció pública.

· Títol Cinquè: estableix les mesures de foment, regula el Pla de l’Habitatge, el Consell Assessor de l’Habitatge de Catalunya, els habitatges amb protecció pública destinats a lloguer i la promoció pública d’habitatges.

· Títol Sisè: estableix el règim d’infraccions i sancions, les mesures administratives de protecció, així com el règim de responsabilitat i la prescripció, tant de les infraccions com de les sancions.

Entre els aspectes que cal destacar, aquest projecte de Llei dedica tot un capítol a regular els habitatges de protecció pública, que són aquells que han de reunir els requisits de superfície, qualitat i preu que es determinin reglamentàriament. Així, el projecte s’ocupa dels aspectes com ara l’ús i els preus de venda i renda que s’establiran per reglament, així com el règim sancionador corresponent a aquests habitatges i també als habitatges de promoció pública, es a dir, aquells duts a terme per la Generalitat, els ens locals i altres entitats públiques competents.

També es defineix la rehabilitació d’habitatges amb protecció pública, sempre que es destinin a residència habitual i permanent, regulant-ne les diferents modalitats, així com les actuacions específiques en àrees de rehabilitació, que són un instrument per coordinar les actuacions de les diferents administracions i fomentar la intervenció de la iniciativa privada.

D’entre les modalitats de cessió previstes, cal fer esment de la cessió en règim de lloguer. Així, el projecte de llei s’ocupa de regular els aspectes relacionats amb la durada dels contractes i drets i obligacions dels arrendataris, que s’hauran d’establir per reglament, i la rotació de l’ús dels habitatges públics d’acord amb la capacitat econòmica familiar i la mobilitat laboral.

També hi ha un capítol específic on es tracta el sòl per a habitatges amb protecció pública destinats a lloguer, on es tracten aspectes relacionats amb el dret de superfície, la concessió i la reserva de sòl per aquests tipus d’habitatges. A més a més, la llei recull i desenvolupa els principis bàsics de l’edificació relatius a l’habitabilitat, funcionalitat i seguretat.

A nivell institucional, cal remarcar que aquesta nova Llei reconeix competències en matèria d’habitatges als municipis i a les comarques.

Entre altres aspectes novedosos del nou Projecte de Llei destaquen:

· Principi de Solidaritat: s’estableix que garantir l’accés a l’habitatge és, a més d’un deure per a les administracions públiques, un deure de solidaritat de tots els ciutadans. I per tant, tota persona amb dificultats per accedir a un habitatge digne té dret a un ajut de la col·lectivitat, per tal que ningú es vegi discriminat en matèria d’habitatge.

· Desenvolupament Sostenible: la construcció d’edificis es farà d’acord amb els principis de sostenibilitat, respecte al medi ambient i eficiència energètica en la construcció d’habitatges. També el foment i la construcció de nous models d’habitatge adaptats a les necessitats actuals.

· Accessibilitat: tots els habitatges hauran de ser accessibles a les persones amb mobilitat reduïda.

· Qualitat: el projecte de llei estableix mesures per millorar la qualitat dels habitatges. Tots els agents implicats hauran de passar controls de qualitat i l’administració haurà de dur a terme inspeccions, entre altres mesures. En aquest sentit, el projecte de llei també revisa l’actual regulació del regim sancionador, amb l’objectiu de millorar-lo i adaptar-lo a la nova realitat.

· Conservació i ús: els propietaris i usuaris estan obligats a utilitzar els habitatges, d’acord amb la seva destinació, i a garantir la seva conservació. També es preveu que les administracions estableixin mesures per facilitar la conservació dels edificis i els habitatges.

· Pla Català de l’Habitatge: la llei preveu l’elaboració pluriannual d’aquest Pla que té per objecte afavorir i facilitar l’accés a l’habitatge a aquells grups socials amb més dificultats. Així, s’estableix que en l’elaboració d’aquest Pla s’hauran de tenir en compte les necessitats de l’habitatge, la seva distribució en grups els recursos necessaris, a més d’obrir consultes amb ajuntaments i organitzacions de consumidors.