Empresa i Treball

Enquesta de la Població Activa (EPA) a Catalunya del primer trimestre de 2003

query_builder   29 abril 2003 15:12

event_note Nota de premsa

Enquesta de la Població Activa (EPA) a Catalunya del primer trimestre de 2003

D’acord amb l’EPA del primer trimestre de 2003, el nombre de persones actives a Catalunya és de 3.118.400, de les quals 2.818.100 són ocupades i 300.300, desocupades.La taxa d’activitat sobre la població de 16 anys i més se situa en el 58,8%, 4,2 punts percentuals superior a la mitjana espanyola (54,6%), i la taxa d’ocupació en el 53,1%, 4,9 punts superior a la mitjana estatal (48,2%). La taxa d’atur, del 9,6%, se situa 2,1 punts per sota de la mitjana d’Espanya, de l’11,7%.

ENQUESTA DE LA POBLACIÓ ACTIVA. PRIMER TRIMESTRE DE 2003

D’acord amb l’EPA del primer trimestre de 2003, el nombre de persones actives a Catalunya és de 3.118.400, de les quals 2.818.100 són ocupades i 300.300, desocupades.

La taxa d’activitat sobre la població de 16 anys i més se situa en el 58,8%, 4,2 punts percentuals superior a la mitjana espanyola (54,6%), i la taxa d’ocupació, en el 53,1%, 4,9 punts superior a la mitjana estatal (48,2%). La taxa d’atur, del 9,6%, se situa 2,1 punts per sota de la mitjana d’Espanya, de l’11,7%.

EVOLUCIÓ INTERANUAL (comparació amb el primer trimestre de 2002) POBLACIÓ ACTIVA

Entre el primer trimestre de 2002 i el primer trimestre d’enguany, el nombre de persones actives a Catalunya ha augmentat en 85.700 persones (del 2,8%, en termes relatius). Paral·lelament, la taxa d’activitat sobre la població de 16 anys o més s’ha elevat 1,3 punts percentuals, situant-se en el 58,8%. 

Per sexes, el col·lectiu femení presenta un augment de la població activa (47.600 persones; del 3,8%, en xifres relatives) superior al del masculí (38.200; 2,15%). 

Al conjunt espanyol, el nombre d’actius ha augmentat en 478.500 (del 2,6%), de manera que a Catalunya es localitza el 18% de l’increment estatal. La taxa d’activitat espanyola (54,6%) és 4,2 punts percentuals inferior a la catalana.

POBLACIÓ OCUPADA 

Catalunya presenta un augment interanual de l’ocupació del 3,7%, fet que suposa 99.500 ocupats més respecte el primer trimestre de 2002. Aquest increment s’ha traduït en un augment de la taxa d’ocupació en passar del 51,5%, el primer trimestre de 2002, al 53,1% del primer trimestre d’enguany.

L’increment dels ocupats ha afavorit especialment les dones, amb un guany de 58.300 ocupades (del 5,4% en termes relatius); els homes ocupats han augmentat de 41.200 (del 2,5%). 

El balanç interanual de l’ocupació a Espanya ha estat de 376.900 persones ocupades més, fet que suposa un ritme de creixement interanual del 2,35%. Catalunya, doncs, concentra 26 de cada 100 nous ocupats del conjunt estatal. La taxa d’ocupació s’ha situat en el 48,2%, 4,9 punts per sota de la de Catalunya.

POBLACIÓ DESOCUPADA 

L’atur ha disminuït en 13.800 persones a Catalunya (del 4,4%, en termes relatius), situant-se la taxa d’atur en el 9,6%, enfront el 10,4% del nivell estimat un any enrera.

 La davallada interanual de l’atur ha beneficiat principalment les dones (10.700 aturades menys; del 6%), si bé els homes aturats també han disminuït (3.100 aturats menys; del 2,3%). La taxa d’atur dels homes s’ha situat en el 7,4% i la de les dones, en el 12,8%.

 Al conjunt espanyol, en canvi, ha augmentat la desocupació (101.600 aturats més), situant-se la taxa d’atur en l’11,7% (2,1 punts per sobre de la taxa catalana).

EVOLUCIÓ TRIMESTRAL (comparació amb el quart trimestre de 2002)

Població Activa:

 Durant el primer trimestre de 2003 el nombre d’actius catalans ha augmentat de 35.700, en passar de 3.082.700, el quart trimestre de 2002, a 3.118.400, actualment. Per sexes, els homes actius han augmentat en 17.600 i les dones, en 18.100.

 En el conjunt de l’Estat espanyol s’ha registrat un creixement trimestral de 119.600 actius.

 Respecte del trimestre precedent, la taxa d’activitat catalana (58,8%) ha augmentat de 0,6 punts i la taxa estatal (54,6%), de 0,3 punts.

Població ocupada:

 El nombre d’ocupats catalans ha experimentat el primer trimestre de 2003 un increment de 31.300. El creixement de l’ocupació ha afavorit tant el col·lectiu masculí (15.800 ocupats més) com el femení (15.500 ocupades més).

 En el conjunt de l’Estat espanyol s’ha registrat un creixement de l’ocupació de 55.100 persones. Així doncs, Catalunya aplega 57 de cada 100 llocs de treball creats durant aquest trimestre a l’Estat espanyol.

 La taxa d’ocupació catalana, del 53,1%, ha registrat un augment trimestral de 0,5 punts percentuals, mentre que l’espanyola s’ha mantingut pràcticament estable, en el 48,2%.

Població desocupada:

 El nombre total de desocupats catalans ha augmentat de 4.500 respecte del trimestre anterior, si bé la taxa d’atur es manté en el 9,6%.

 Els homes desocupats han augmentat de 1.800 i les dones desocupades, de 2.600. La taxa d’atur femenina, del 12,8%, és força superior a la masculina, del 7,4%.

 Pel que fa al conjunt estatal, l’atur ha augmentat en 64.500 persones i la taxa d’atur ha passat de l’11,5% el quart trimestre de 2002 a l’11,7%, el primer trimestre de 2003.

Segons els resultats de l’EPA, al llarg del primer trimestre de 2003 s’observa un creixement dels ocupats catalans (99.500 ocupats més en termes interanuals i 31.300, més en termes trimestrals).

En una perspectiva històrica, és a dir, comparant amb els primers trimestres d’altres anys, s’observa que els resultats d’enguany se situen entre els millors de la nostra història i superen àmpliament els assolits un any abans (el primer trimestre de 2002 disminuïren els ocupats catalans de 10.500 en termes interanuals i de 43.100 en termes trimestrals).

Respecte de l’Estat espanyol, cal destacar que Catalunya concentra 26 de cada 100 llocs de treball creats a Espanya en els darrers 12 mesos i 57 de cada 100 creats en el primer trimestre de 2003. En comparació amb el primer trimestre de 2002 els aturats han disminuït de 13.800.

En termes trimestrals, en canvi, es registra un creixement (4.500 desocupats més); tanmateix cal assenyalar que segons les dades de l’atur registrat a les oficines de treball de la Generalitat els desocupats catalans s’han reduït de 1.838.