Empresa i Treball

El Govern aprova el Decret sobre el règim electoral de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

query_builder   22 gener 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret sobre el règim electoral de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

Aquest Decret actualitza el règim electoral de les cambres establert per Llei l’any 1993 com a norma general i en concret l’any 1998 amb la seva concreció, en base a l’experiència viscuda a les anteriors eleccions a cambres celebrades l’any 1998.El Decret bàsicament regula el procediment electoral dels òrgans de govern de les cambres oficials i la forma de provisió de vacants que posteriorment puguin produir-se. Principalment:- Es fixa el dret electoral. Entre d’altres aspectes s’explicita que cal estar inscrit en l’últim cens aprovat per la corporació per tenir el dret a elegir i ser elegit. També es contemplen d’altres requisits per a ser elegibles, com ara portar com a mínim dos anys d’exercici en l’activitat empresarial en el territori espanyol o en l’àmbit de la Unió Europea, podent ser elegible un ciutadà d’un estat membre de l’UE, així com un d’un país extracomunitari si hi ha establert el requisit de reciprocitat internacional amb aquest país. Si els subjectes desenvolupen la seva activitat en diverses demarcacions camerals, tindran dret electoral en cadascuna d’elles.- S’estableix que 10 dies desprès de l’obertura del procés electoral, les cambres hauran d’exposar els censos electorals al públic.- Es preveu un termini de, com a mínim, 50 dies entre la publicació de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat i almenys en un dels diaris de més circulació de la circunscripció de la cambra i la data de les eleccions. També es regula la informació que ha de constar en l’esmentada convocatòria.- Es regula la constitució, composició i funcionament de les juntes electorals, que estaran formades per tres electors en representació de les cambres, dues persones que representin l’òrgan tutelar, una de les quals exercirà la presidència, i una persona titular de la secretaria amb veu i sense vot. A les juntes electorals els hi correspon, entre d’altres funcions, la proclamació dels candidats, la resolució de les al·legacions i reclamacions i verificar els resultats de les eleccions.- Es regula les candidatures corresponents als vocals elegibles per sufragi dels electors i les candidatures a proposta de les organitzacions empresarials, en els aspectes dels requisits que ha de reunir la presentació de candidatures des dels terminis de presentació, el procediment de presentació de candidatures a ocupar per persones de reconegut prestigi en la vida econòmica, proposades per les organitzacions empresarials més representatives, fins a la proclamació dels candidats.- D’altres aspectes també regulats són el procediment del vot per correu, la composició de les meses electorals, les eleccions en aspectes com ara la constitució de la mesa electoral o bé la votació o l’escrutini i la constitució dels òrgans de govern de les cambres. Regula també les vacants i la seva provisió així com els casos de cessament de la presidència i altres càrrecs del comitè executiu.