Empresa i Treball

El Govern ha aprovat el Decret pel qual desenvolupa el procediment per a l'obtenció de llicències per a l'exercici de la publicitat dinàmica i els requisits per al seu exercici, i es regula la capacitat sancionadora en aquesta matèria.

query_builder   22 gener 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat el Decret pel qual desenvolupa el procediment per a l'obtenció de llicències per a l'exercici de la publicitat dinàmica i els requisits per al seu exercici, i es regula la capacitat sancionadora en aquesta matèria.

Amb el Decret aprovat avui, es desenvolupa aspectes previstos en la Llei 9/2000, de 7 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a Catalunya, establint els requisits mínims a partir dels quals els diferents municipis de Catalunya podran establir, a través de les ordenances municipals, la particularització de les diverses modalitats de publicitat dinàmica.Es contemplen aspectes concrets de les següents modalitats de publicitat dinàmica:- La duta a terme mitjançant l’ús de vehicles, estacionats o en circulació.- El repartiment domiciliari de publicitat, amb un lliurament directe als propietaris o usuaris d’habitatges, oficines i despatxos, o mitjançant la introducció del material publicitari en les bústies individuals o a les porteries dels immobles.Tal i com es recollia en la Llei, els ajuntaments són l’Administració competent per a atorgar les autoritzacions relatives a l’exercici de les activitats de publicitat dinàmica si aquestes es desenvolupen dins llur terme municipal, i també per a exercir les activitats de control i la potestat sancionadora en aquesta matèria.En les sol·licituds de llicència, en cas que el material utilitzat no sigui reciclable, caldrà fer-ne la justificació d’aquest fet.Els ajuntaments poden demanar que els sol·licitants de les llicències es comprometin a recollir el seu material publicitari abandonat en les vies públiques en el termini que determini el propi ajuntament.En el supòsit que l’exercici de la publicitat dinàmica pugui afectar de forma rellevant la neteja de les vies i dels espais públics, l’ajuntament pot condicionar l’atorgament o la renovació de la llicència a la prestació d’una garantia que pot arribar als 6.010,12 euros (1 MPTA), en els cas de municipis de més d’1 milió d’habitants.Pel que respecta a la publicitat mitjançant l’ús de vehicles, podrà ser denegada si aquesta pot tenir un impacte ambiental negatiu o pugui suposar un risc per al trànsit o la seguretat dels vianants.En referència al repartiment domiciliari de publicitat, es contempla la possibilitat que els ajuntaments tinguin a disposició de les persones interessades, uns distintius on hi constarà la negativa a rebre qualsevol tipus de publicitat, que es podran posar en les bústies o bé es podrà anunciar a la porta d’entrada de l’escala o local en cas de decisió de la comunitat de veïns, i que permetrà que les empreses de publicitat domiciliària no puguin dipositar el seu material.Les corporacions locals exerciran la potestat sancionadora fins al límit màxim de 6.010,12 euros (1 MPTA) en municipis entre 50.001 i 1 milió d’habitants, i de 3.005,06 euros (500.000 pessetes) en municipis de fins a 50.000 habitants.Segons recull la Llei de regulació de la publicitat dinàmica, les infraccions lleus poden tenir una multa de fins a 3.005,06 euros (500.000 pessetes), les infraccions greus, amb una multa d’entre 3.005,07 a 30.050,60 euros (500.001 pessetes i 5 MPTA), i les molt greus, amb una multa d’entre 30.050,61 euros a 601.012,10 euros (5.000.001 pessetes i 100 MPTA).Atesa la capacitat sancionadora dels ajuntaments, davant d’infraccions greus o molt greus, poden inhibir llurs actuacions sancionadores, essent els òrgans competents de la Generalitat els que ho facin.Cal recordar que la llei estipula que seran infraccions lleus l’incompliment de condicions formals o deures d’escassa transcendència, infraccions greus, per exemple, en cas de dipositar publicitat de forma indiscriminada o en desordre a les entrades, als vestíbuls o a les zones comunes dels immobles, així com fer-ho quan s’assenyali expressament la voluntat de no rebre’n, com també el fet de no tenir llicència, i molt greus en casos com ara que el material publicitari atempti contra la dignitat de la persona o vulneri valors i drets reconeguts en la Constitució o que puguin comportar un risc per a la salut i la seguretat dels consumidors.Com a sancions accessòries es contempla el comís del material de promoció o publicitat, la immobilització i retirada dels vehicles o elements de suport publicitari que infringeixin el que disposi la Llei, o bé la suspensió de llicències per a un període màxim d’un any, la revocació o la inhabilitació per a obtenir-ne una de nova.Aquest Decret entrarà en vigor al cap de dos mesos de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).