Empresa i Treball

El Govern aprova el Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials 2001' 2004.

query_builder   24 juliol 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials 2001' 2004.

L’objectiu general del Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials (PTSEC) és l’ordenació adequada fins l’any 2004 de les implantacions comercials subjectes a llicència comercial, és a dir, els establiments comercials grans i mitjans, a fi d’assolir un nivell d’equipament comercial equilibrat entre les diferents formes de distribució, així com de satisfer les necessitats de compra del consumidor.Aquest objectiu té especial interès en l’actual escenari de la distribució comercial a Catalunya, caracteritzat per la progressiva concentració empresarial susceptible de distorsionar la lliure i lleial competència entre les empreses que operen en el mercat que pot afectar les possibilitats d’exercir la capacitat d’elecció dels consumidors.D’acord amb això, tres són els objectius específics del Pla:- Avaluar l’oferta comercial disponible a Catalunya, tant pel que fa al nombre d’establiments com a la superfície total de venda.- Avaluar la despesa comercialitzable del conjunt de la població catalana.- Establir els dèficits i els superàvits d’equipament comercial.D’acord amb les prescripcions del Pla Territorial General, també seran objectius del PTSEC:- La potenciació de determinats centres o subcentres comarcals.- La potenciació dels centres o les polaritats comercials escollits en el PTG per corregir desequilibris territorials.- La correcció dels dèficits d’equipament comercial que permeti evitar desplaçaments de la població, especialment pel que fa a la compra quotidiana, amb l’objectiu final de reduir la mobilitat del consumidor.- L’establiment de criteris i la quantificació de les reserves de sòl per a l’equipament comercial a efecte del planejament urbanístic, tant en la fase d’elaboració com en la de revisió.L’atorgament de les llicències comercials de la Generalitat de Catalunya així com la municipal queden sotmeses al que estableix el PTSEC.El PTSEC recull aquells municipis en els quals es fa possible la implantació de grans i mitjans establiments comercials establint el seu dimensionament.Pel que fa al dimensionament dels establiments comercials contemplats en el PTSEC en podem fer les següents apreciacions:- El PTSEC contempla una reserva de 94.203 m2 de superfície comercial alimentària i 42.646 m2 pel que fa a superfície no alimentària per tot Catalunya.- De les 41 comarques de Catalunya, el PTSEC considera que 18 comarques no precisen de cap nova implantació d’establiments comercials alimentaris, ni mitjans ni grans, ni cap gran establiment no alimentari.- El PTSEC no permet cap nou hipermercat ni el creixement de grans establiments alimentaris en cap de les 41 comarques de Catalunya.- També preveu que 34 comarques no tinguin creixement de grans establiments comercials no alimentaris.- Les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, concentren un 75% de la reserva de superfície comercial alimentària i gairebé un 92% pel que fa a la superfície no alimentària (cal exceptuar el Vallès Oriental pel qual es contempla una reserva nul·la de m2).- No s’autoritzaran grans establiments comercials superiors a 45.000 m2 de superfície de venda, ni nous establiments en format d’hipermercat, ni nous establiments en format de centre comercial de fabricants.- Als municipis amb dèficit d’oferta es permet el creixement de supermercats, sempre que aquest tipus de superfície no absorbeixi el 30% de la despesa alimentària comercialitzable i pel que fa als establiments no alimentaris, pels municipis de més de 25.000 habitants es permet un creixement del 30% en format de gran establiment comercial.- Pel que fa a les capitals de les demarcacions veiem que la reserva de superfície comercial alimentària i no alimentària quedaria establerta pel municipi de Barcelona, en 4.180 m2 i 18.461 m2 respectivament, mentre que a Tarragona, Lleida i Girona no es permet el creixement de cap tipus de superfície comercial.Queden exclosos de l’aplicació del PTSEC els projectes comercials que desenvolupen un planejament urbanístic, sobre el qual ja havia emès informe favorable la Comissió d’Equipaments Comercials i la Direcció General de Comerç. Aquests són:Esplugues de LlobregatMontblancBarcelona. Zona FrancaEl MasnouEl VendrellCastelldefelsTambé els canvis de titularitat dels grans establiments comercials, subjectes a l’Ordre Ministerial de 20 de juny de 2000, queden exempts de l’aplicació dels criteris d’ubicació del PTSEC i subjectes a la sol·licitud de llicència comercial. Aquests són:Carrefour ’ Terrassa (sector Montserrat)Carrefour ’ Sant Cugat del VallèsCarrefour ’ Sant Adrià de BesòsLes següents excepcions només seran aplicables als municipis de més de 2000 habitants:- Establiments comercials dins de mercats municipals.- En establiments col·lectius situats en el centre urbà amb una superfície de venda inferior als 5.000 m2 i que l’oferta comercial no inclogui cap gran establiment comercial ni cap mitjà alimentari.- En l’ampliació de mitjans establiments amb una antiguitat superior als 10 anys sempre que no creixin més d’un 30%, ni esdevinguin un gran establiment.- En la substitució d’un o diversos establiments comercials si estan ubicats en el mateix municipi i comercialitzi el mateix tipus de productes, i almenys un d’ells tingui una antiguitat superior a 10 anys.Tampoc es contemplen els següents supòsits:- Grans establiments comercials dedicats essencialment a la venda de vehicles, de maquinària, de materials de la construcció i articles de sanejament, i d’articles de ferreteria i jardineria.- Establiments exclusivament de bricolatge (si no se sobrepassa els 40m2 de superfície de venda per 1.000 habitants).- Establiments comercials exclusivament de mobiliari i parament de la llar (si no se sobrepassa els 75m2 de superfície de venda per 1.000 habitants).- En la implantació d’altres grans i mitjans establiments, si formen part d’una actuació urbanística de renovació de la trama urbana i entre un sostre màxim de 25.000 m2 pel que fa a poblacions de més de 100.000 habitants, i de 5.000 m2 en poblacions de com a màxim 10.000 habitants.Les següents excepcions només seran aplicables als municipis de més de 2.000 habitants:- Establiments comercials dins de mercats municipals.- En establiments col·lectius situats en el centre urbà amb una superfície de venda inferior als 5.000 m2 i que l’oferta comercial no inclogui cap gran establiment comercial ni cap mitjà alimentari.- En l’ampliació de mitjans establiments amb una antiguitat superior als 10 anys sempre que no creixin més d’un 30%, ni esdevinguin un gran establiment.- En la substitució d’un o diversos establiments comercials si estan ubicats en el mateix municipi i comercialitzi el mateix tipus de productes, i almenys un d’ells tingui una antiguitat superior a 10 anys.