Empresa i Treball

Decret de desenvolupament de la llei 3/1997, de 16 de maig, de creació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

query_builder   3 desembre 2002 18:54

event_note Nota de premsa

Decret de desenvolupament de la llei 3/1997, de 16 de maig, de creació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

El  Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, creat l’any 1997, és un òrgan de consulta i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques,   laborals  i  ocupacionals, i també de participació institucional en determinats àmbits.

Així, com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern, el decret aprovat avui garanteix, de manera expressa, que quan sigui exigida la consulta dels interlocutors econòmics i socials en el procediment d’elaboració de les disposicions normatives que afectin les matèries que siguin competència del Consell, o li sigui encomanada específicament per una disposició normativa, quedi assegurada amb la intervenció del Consell.

Tanmateix, el Consell, mitjançant l’Observatori del Mercat de Treball, obtindrà les dades i la informació necessària per poder realitzar els dictàmens, informes i estudis sobre matèries de la seva competència.

El present decret també determina les matèries sobre les quals el Consell té competència per emetre els dictàmens de caràcter preceptiu i distribueix entre els seus òrgans les funcions que li corresponen.

El Consell de Treball, Econòmic i Social participarà institucionalment mitjançant les comissions territorials. En aquest sentit, el decret estableix els aspectes que seran debatuts en aquestes comissions territorials, de manera que els agents econòmics i socials participin, amb l’Administració, en les estructures socioeconòmiques de la nostra societat.

Finalment, i pel que fa als aspectes orgànics i de personal,  el present decret concreta el procediment i els terminis per a la renovació i el nomenament dels seus membres, del president, dels vicepresidents i del secretari executiu. A més, s’estableixen les vies de comunicació amb el Govern i la compareixença de persones o entitats que són membres de Consell.

En aquest decret es preveu la suplència dels membres del Consell per professionals especialistes en la matèria a tractar quan sigui necessari per a l’emissió dels dictàmens.

Cal recordar que el  Consell és integrat per quaranta-nou membres distribuïts de la manera següent: 

a) President, nomenat pel Govern, a proposta conjunta dels consellers de Treball i d’Economia i Finances, amb consulta prèvia als grups de representació que integren el Consell. En qualsevol cas, la persona proposada per a aquest càrrec ha de tenir el  suport, com a mínim, dels dos terços de les persones membres del Consell.

b) dotze membres, en representació de les organitzacions sindicals.

c) dotze membres, en representació de les organitzacions empresarials.

d) dotze membres, en representació del sector agrari, del sector marítim pesquer, del  sector  de  l’economia  social i de les administracions locals, i també persones de reconegut prestigi pertanyents a entitats  i  associacions amb incidència en les matèries que  són competència del Consell.

e) dotze membres, en representació del Govern.

Són  òrgans  del  Consell  de  Treball, Econòmic i Social de Catalunya:                                                  

a) El Ple.

b) La Comissió Executiva.

c) Les àrees de treball: Relacions Laborals, Ocupació, Seguretat i Salut Laborals i Socioeconòmica.

d) Les comissions de treball.

e) La presidència.

f) Les vicepresidències.

g) La Secretaria Executiva.