Agència de l'Habitatge de Catalunya

Es convoquen els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges i el pagament al lloguer, i per als propietaris de pisos desocupats

query_builder   26 abril 2006 16:32

event_note Nota de premsa

Es convoquen els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges i el pagament al lloguer, i per als propietaris de pisos desocupats

El Diari Oficial de la Generalitat publica les resolucions per les quals es convoquen concursos públics per a la concessió de subvencions per ajudar a pagar el lloguer, per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges i per als propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer per a l’any 2006, i se n’aproven les bases reguladores.

Ajuts per al pagament del lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social

L’objectiu de la convocatòria és ajudar a pagar el lloguer a arrendataris amb dificultats per prevenir l’exclusió social residencial.

Podran optar a les subvencions les persones físiques amb ingressos ponderats de la unitat de convivència no superiors a 2,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) que es trobin en algunes de les circumstàncies següents:

• Persones de més de 65 anys, titulars de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa.

• Llogaters d’habitatges administrats per la Generalitat de Catalunya a través d’ADIGSA, per administracions o empreses públiques d’àmbit local, o per entitats sense ànim de lucre.

• Persones amb un contracte de lloguer obtingut o supervisat mitjançant les borses integrades a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

• Joves fins a 35 anys d’edat inclosos, amb ingressos anuals mínims de 5.500 euros que hagin signat un contracte de lloguer o l’hagin fet supervisar mitjançant les borses de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, o de les entitats col•laboradores.

En cap cas no es concediran subvencions al lloguer en contractes signats entre persones que tinguin relació de parentiu fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.

La dotació màxima inicial de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 7.700.000 euros. Aquesta dotació es distribuirà de la manera següent: 3.700.000 d’euros, per atendre les sol•licituds de les persones que actualment ja reben les subvencions per aquest mateix concepte; 3.000.000 d’euros, per atendre les sol•licituds relacionades amb contractes existents amb anterioritat a la data de publicació d’aquesta convocatòria; i 1.000.000 d’euros, per atendre les sol•licituds relacionades amb nous contractes que se signin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria, obtinguts per les borses integrades a la Xarxa de Mediació.

La quantia de la subvenció es determina per la diferència entre el que s’anomena lloguer just i la quantitat de la renda del lloguer que cobra el propietari o lloguer concertat o d’equilibri, amb la limitació màxima de 240 euros mensuals, i un mínim de 20 euros mensuals. Lloguer just és l’import del lloguer que hauria de pagar l’arrendatari i que no hauria d’excedir el 30% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència.

Les subvencions s’atorgaran als beneficiaris que compleixin els requisits que estableixen les bases d’aquesta convocatòria. També es tindrà en compte el nivell d’ingressos de la unitat de convivència, la composició de la unitat de convivència i l’import diferencial entre el lloguer concertat o d’equilibri i el lloguer just.

Ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges

L’objectiu de la convocatòria és finançar les actuacions que es determinen en el Programa de rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges.

Per poder optar a les subvencions, cal haver passat la fase prèvia de justificació de la necessitat i idoneïtat de l’actuació. Els destinataris dels ajuts són els promotors de les obres de rehabilitació: comunitats de propietaris i titulars d’habitatges, quan es tracti de la rehabilitació d’elements comuns de l’edifici; i titulars d’habitatges per a la rehabilitació d’interiors.

Aquesta convocatòria té una dotació inicial de 8.500.000 euros. L’import de la subvenció es determinarà d’acord amb els percentatges màxims i imports màxims regulats per decret. La quantia sempre es calcularà a partir del pressupost de l’empresa que realitza les obres, que els sol•licitants de la subvenció han de presentar.

Les subvencions s’atorgaran als beneficiaris que compleixin els requisits que estableixen les bases d’aquesta convocatòria. També es tindran en compte d’altres criteris, com ara: risc imminent, patologies estructurals, deficiències constructives, habitabilitat, instal•lació d’ascensors i supressió de barreres, adequació d’instal•lacions (xarxes de sanejament, aigua, electricitat i gas), i criteris de qualitat ambiental i sostenibilitat.

Ajuts per a propietaris d’habitatges desocupats que els posin a lloguer

L’objectiu de la convocatòria és concedir ajuts a propietaris d’habitatges desocupats per a obres de reforma i posada al dia dels habitatges, amb la condició que els posin a lloguer per incrementar el parc de lloguer social.

Podran optar a les subvencions els propietaris d’habitatges desocupats que els posin a lloguer mitjançant les Borses d’Habitatge Social, amb la qual cosa els hauran de cedir a ADIGSA perquè aquesta els destini a lloguer o a les entitats gestores de les Borses d’Habitatge Social integrades a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social perquè aquestes els destinin a lloguer. Per tenir dret a les subvencions, els habitatges han d’estar desocupats en la data de la contractació del lloguer, s’hi han d’haver fet obres de posada al dia, i han de ser habitatges provinents del mercat lliure i disposar de cèdula d’habitabilitat.

Les despeses subvencionades inclouen les obres de rehabilitació i posada al dia de l’habitatge. També s’hi poden incloure les despeses de l’assegurança de risc d’impagament i desperfectes, si el propietari les ha contractades.

La dotació màxima inicial de les  subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 500.000 euros. L’import de la subvenció es fixarà segons els imports de les despeses subvencionades, amb un màxim de 6.000 euros. Els beneficiaris han de complir l’obligació de mantenir l’habitatge a lloguer en les condicions d’aquesta convocatòria per un període mínim de cinc anys.

La dotació màxima inicial de totes les convocatòries pot ser modificada d’acord amb la normativa vigent.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia