Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el nou Decret de tatuatges i pírcings

query_builder   22 abril 2008 13:49

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el nou Decret de tatuatges i pírcings

• S’actualitza la normativa existent per millorar la protecció de la salut dels usuaris i dels professionals
• Per primer cop es regula l’accés a aquestes pràctiques dels menors de 16 anys, que hauran d’aportar un certificat de maduresa signat pels pares o tutors legals
• Els aplicadors de tatuatges, micropigmentació i pírcings hauran d’acreditar cursos de 35 hores

El Govern ha aprovat avui el nou Decret que regula les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higiènics i sanitaris que han de complir els establiments on s’hi realitzen. El Govern ha volgut ampliar i actualitzar la normativa que Catalunya va implantar de forma pionera l’any 2001, per tal de millorar la protecció de la salut dels usuaris i professionals. D’aquesta manera, es dóna resposta al creixement espectacular que en els darrers anys han tingut aquestes pràctiques estètiques entre tota la població.
 
Com a novetat destacada, el Decret aprovat avui introdueix la fórmula del consentiment informat en la realització d’aquestes tècniques. Així doncs, qualsevol persona que es sotmeti a un tatuatge, un pírcing o una micropigmentació haurà de signar prèviament i per escrit el consentiment informat, de forma similar a la preceptiva en els procediments mèdics. Aquest document haurà de fer constar la pràctica a realitzar, els riscos sanitaris i complicacions, les cures necessàries per a la cicatrització, les condicions de reversibilitat de la pràctica, les indicacions i contraindicacions a aquestes pràctiques i les característiques dels productes i materials a implantar o utilitzar en la pràctica escollida.
 
El Decret regula per primer cop l’accés dels menors de 16 anys als tatuatges i pírcings, de forma que, a més del consentiment informat, hauran d’aportar un certificat de maduresa signat pel pare, la mare, o el tutor legal.
 
Per la seva banda, els establiments hauran de tenir a disposició de les persones usuàries que ho sol·licitin els fulls de reclamacions o denúncia oficials, d’acord amb la normativa vigent.
 
Formació acreditada dels professionals
 
El Decret també amplia fins a 35 el nombre d’hores de formació necessàries per a realitzar tatuatges, micropigmentacions o pírcings, a diferència de la normativa anterior, que en fixava un mínim de 15. Els professionals hauran d’acreditar cursos en centre de formació homologat o bé hauran de disposar d’una formació convalidada per l’Institut d’Estudis de la Salut (IES). Queden exempts d’acreditar aquesta formació els llicenciats en medicina i cirurgia, farmàcia, biologia i odontologia, els diplomats d’infermeria i de podologia, i els tècnics superiors en estètica i en cures auxiliars d’infermeria.
 
La normativa també regula les condicions tecnicosanitàries dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing pel que fa a les instal·lacions i mobiliari, equipament instrumental, productes i material d’ús, higiene i protecció personal, mesures d’autocontrol i gestió de residus.
 
En aquest sentit, el nou Decret detalla que el tipus de materials de subjecció implantats han d'estar envasats individualment i esterilitzats fins la seva utilització. Les joies utilitzades han de ser d'or de 18 quirats mínim, de titani o de materials biocompatibles i hipoal·lergènics, per tal de reduir els riscos d'infecció i reacció al·lèrgica.
 
Pel que fa a les tintes i pigments utilitzats en les activitats de tatuatge i de micropigmentació, els establiments autoritzats hauran de registrar el producte i el lot utilitzat en cada persona usuària. Aquesta informació s'ha de conservar un termini de tres anys des del seu enregistrament, a disposició de la persona usuària i de l'autoritat competent.
 
Els aparells i instrumentals utilitzats en el tatuatge, pírcing i micropigmentació hauran de complir la reglamentació vigent sobre productes sanitaris.
 
Creació d’un registre de personal aplicador
 
A més, el nou Decret estableix la creació d’un registre de personal aplicador d’aquestes pràctiques i un registre de centres de formació homologada. Pel que fa al control i seguiment dels establiments, correspon a l’autoritat municipal competent l’autorització de funcionament dels establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació i l’exercici de les competències de vigilància i control. Els ajuntaments hauran de comunicar a l’Agència de Protecció de la Salut les autoritzacions d’establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació atorgades, així com les resolucions de caducitat de l’autorització.
 
Finalment, el nou Decret també inclou un nou règim sancionador que estableix la tipificació de les infraccions i sancions englobades en tres grups: lleus, greus i molt greus. La normativa considera falta greu, entre d’altres, fer aquest tipus d’intervencions sense el consentiment informat.
 
Pel que fa a les infraccions molt greus, ho són, entre d’altres, la reutilització d’estris i materials d’un sol ús o no estèrils; la realització de pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing de manera ambulant o bé la realització d’aquestes pràctiques en establiments no habituals sense el permís degut, així com l'incompliment de qualsevol prescripció de les considerades lleus o greus, quan aquest incompliment hagi posat en greu risc la salut pública o hagi causat danys greus o molt greus en la salut de les persones. En aquests casos, les sancions poden arribar fins als 300.000 euros.
`