Roda de premsa

El Govern prorroga els pressupostos del 2012 fins que no entrin en vigor els comptes del 2014 i impedirà que es talli el llum a les persones més vulnerables

query_builder   23 desembre 2013 14:08

thumb_up Acords del Govern

El Govern prorroga els pressupostos del 2012 fins que no entrin en vigor els comptes del 2014 i impedirà que es talli el llum a les persones més vulnerables

 
  • La pròrroga manté la xifra global de despesa departamental de 2013 per no imposar noves reduccions que posin en risc els serveis públics fonamentals i “minimitzar inconvenients als ciutadans”, segons ha explicat el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern
  • En l’última reunió de l’any, el Govern aprova la primera mesura normativa per fer front a la pobresa energètica, un decret llei que “impedirà la interrupció dels subministraments energètics a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica”, ha destacat el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs
Conseller Homs i conseller Mas-Colell
El Govern ha acordat avui els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat del 2012, que seran vigents fins a l’aprovació dels comptes per al 2014. La petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre el Projecte de Pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2014 fa inviable que aquests pressupostos puguin ser aprovats dins el termini necessari perquè entrin en vigor l’1 de gener de l’any vinent.
 
“M’agradaria dir que ja tenim els pressupostos aprovats, però el PP ha decidit que no n’hi ha prou per aprovar els pressupostos amb què hi hagi una majoria que els vulgui aprovar i necessitarem més temps”, ha lamentat el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern, l’última de l’any.
 
El conseller ha destacat que la pròrroga es fa amb l’ànim de “minimitzar inconvenients per als ciutadans i facilitar un gestió relativament normal dels pressupostos”. Per aquest motiu, en compliment de l’objectiu polític del Govern de no imposar noves reduccions de despesa que posin en risc els serveis públics fonamentals, es manté la xifra global de despesa departamental de l’exercici 2013.
 
El decret que s’ha aprovat avui estableix els criteris d’aplicació de la pròrroga, d’acord amb l’objectiu de dèficit públic de l’1% fixat pel Ministeri d’Hisenda en el Consell de Política Fiscal i Financera del 31 de juliol del 2013, i es mantenen vigents, en els mateixos termes i condicions, els acord de Govern aprovats i publicats de reducció retributiva al personal de la Generalitat de Catalunya. 
 
Mentre duri la nova pròrroga, la despesa del capítol 1 (personal) s’ajustarà a les dotacions pressupostades a 31 de desembre del 2013. Pel que fa als capítols 2 (despeses de béns i serveis), 4 (transferències corrents), 5 (fons de contingència), 6 (inversions reals), 7 (transferències de capital), així com a la part de despesa no financera del capítol 8, es prorroguen en el seu conjunt per un màxim d’un 91,4% del crèdit inicial 2012, el mateix percentatge establert a la pròrroga vigent actualment. Les despeses del capítol 8 financer es prorroguen en el seu conjunt, per un 20,9% del pressupost inicial 2012, mentre que les despeses dels capítols 3 i 9 es prorroguen per la seva totalitat.
 
El Govern aprova un decret llei per impedir la interrupció dels subministraments energètics a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica

El Govern ha aprovat un decret llei per incloure en el Codi de Consum de Catalunya les mesures necessàries per impedir la interrupció del subministrament energètic a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica durant els mesos d’hivern. El projecte estableix que durant els mesos de novembre a març, les unitats familiars que ho acreditin restaran protegides del tall de subministrament dels serveis d’electricitat i de gas. Es tracta de la primera mesura normativa contra la pobresa energètica.
 
El contingut d’aquest decret llei estava inclòs en el Projecte de llei de mesures fiscals i financeres, el tràmit parlamentari del qual ha quedat interromput per la sol·licitud del Partit Popular d’un informe al Consell de Garanties Estatutàries. Amb l’aprovació urgent d’aquesta modificació del Codi de Consum, el Govern evita que el bloqueig del PP als pressupostos endarrereixi l’entrada en vigor d’aquesta mesura, precisament quan comença l’hivern, i respon ràpidament a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica.
 
“Aquesta mesura l’havíem de poder activar en tots els casos per compensar una decisió del PP, la de boicotejar la tramitació parlamentària dels pressupostos, que afecta la ciutadania”, ha assegurat el conseller Homs.
 
El text defineix com a beneficiaris d’aquesta mesura les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, és a dir, aquelles que formen part d’una unitat familiar que disposi d’un nivell d’ingressos igual o inferior a l’indicador de Renda de Suficiència, -al qual s’hi ha d’afegir un 30% a partir del tercer membre- que no tinguin possibilitat de reduir el seu consum de béns i serveis, i que acreditin tenir contractats els subministraments energètics en la modalitat de tarifes socials.
 
Aquestes persones, un cop rebin un avís d’interrupció del subministrament d’electricitat o de gas, hauran de presentar en un termini màxim de deu dies un informe dels serveis socials bàsics que acrediti el compliment d’aquests requisits, o la còpia de la seva sol·licitud. Un cop acreditada la seva situació, les empreses subministradores suspendran el procés d’interrupció dels serveis energètics entre els mesos de novembre i març. El deute que es pugui acumular s’ajornarà en les condicions que acordin els usuaris i les empreses subministradores, i es podrà satisfer entre els mesos d’abril i octubre següents.
 
En darrer lloc, el text també determina els mecanismes d’intercanvi d’informació  entre empreses subministradores, administracions, entitats socials i usuaris sobre tarifes socials, ajuts i mesures per fer front a la pobresa energètica.
 
El Govern impulsa la Llei de finances locals, que ha de dotar dels recursos suficients les administracions més pròximes als ciutadans

El Govern ha donat avui llum verd a la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de finances locals, que garantirà l’eficiència financera i fomentarà l’estabilitat pressupostària dels governs més propers als ciutadans. Així, la llei abraçarà entitats municipals descentralitzades, municipis, comarques, àrees metropolitanes i vegueries, així com els organismes i ens dependents.
 
Tenint en compte que les administracions locals són les que tenen una relació més directa amb els ciutadans, la reforma del finançament ha de dotar aquests governs d’instruments més eficients per proporcionar-los recursos suficients que els permetin atendre les despeses associades a l’exercici de les seves competències.
 
L’Avantprojecte respon a la necessitat de millorar el fons autonòmic de cooperació local i altres programes de col·laboració financera, incorporant instruments que garanteixin la màxima objectivitat en l’assoliment de recursos dels ens locals, així com a la necessitat de millorar els instruments de tutela financera dels ens locals per dotar-los de major transparència i major eficiència a través de la simplificació de processos.
 
Aquest Avantprojecte de llei, juntament amb el Projecte de llei de governs locals de Catalunya, forma part d’un procés ampli de reforma de l’Administració local que el Govern es va comprometre a promoure en aquesta legislatura, i a les quals cal afegir l’Avantprojecte de llei de simplificació i eficiència dels ens locals, la memòria del qual s’aprovarà properament.
 
El Govern manté les mesures d’austeritat en la contractació de personal per al 2014

En la reunió d’avui, el Govern també ha aprovat l’acord sobre contenció de plantilles en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat. Es manté la previsió d’amortització de les places no essencials que esdevinguin vacants com a conseqüència de jubilacions o altres formes d’extinció de la relació laboral. Amb aquesta mesura, que afecta només places sense ocupant, es pretén el manteniment de la resta de plantilla de llocs de treball.
 
Així mateix, el Govern autoritza la contractació de personal interí, sempre que se n’acrediti la necessitat, per cobrir les vacants generades en els serveis públics essencials.
 
El Govern aprova demanar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre la LOMCE

Finalment, el Govern ha aprovat sol·licitar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre diferents articles de la Llei orgànica de millora de la Qualitat educativa (LOMCE), amb caràcter previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat. El Govern considera que la redacció de la LOMCE és contrària a la Constitució, a l’Estatut d’autonomia de Catalunya i a la doctrina del Tribunal Constitucional ja que n’altera la distribució competencial.

1  

Vídeos

Vídeo íntegre de la roda de premsa del Govern

3  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en PDF

Acords del Govern en PDF
PDF | 375

Fotografia de la reunió del Govern (Jordi Bedmar)

Fotografia de la reunió del Govern (Jordi Bedmar)
JPG | 586

Foto de la roda de premsa del Govern (Jordi Bedmar)

Foto de la roda de premsa del Govern (Jordi Bedmar)
JPG | 334

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined