Portaveu Budó

El Govern aprova un quart decret de mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19

query_builder   27 març 2020 15:56

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova un quart decret de mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19

 • L’Executiu català també ha suspès les obres, actualment en curs, contractades per la Generalitat i pel Sector Públic “per afavorir el compliment de les mesures i garantir la protecció de la ciutadania”
 • El conseller Buch ha expressat el seu condol als familiars del primer Mosso d’Esquadra mort per la COVID-19 i ha encoratjat el cos a seguir “amb l’esperit de servei i de protecció” 
 • La consellera Vergés ha assegurat que el Departament de Salut ha reordenat tot el sistema assistencial per la COVID-19
Portaveu Budó

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha celebrat aquest matí un Consell Executiu extraordinari per aprovar noves mesures per fer front a la crisi per la COVID-19. En aquest sentit, la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha informat de s’ha aprovat un quart Decret llei amb noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19.

La primera de les mesures és la que fa referència a la recuperació del 100% de l’import del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, establert a l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball d’aquest personal. “Es tracta d’una mesura ja prevista al projecte de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2020, i que els treballadors afectats havien de percebre el proper mes d’abril. Atès que els pressupostos encara es troben en tràmit parlamentari, i tenint en compte l’elevada pressió a la que estan sotmesos els professionals sanitaris degut a la crisi del coronavirus, el Govern ha considerat pertinent i necessari incloure en aquest decret l’assoliment del 100% d’aquest complement de productivitat per tal de garantir el seu pagament al mes d’abril”, ha explicat Budó.

Coordinació dels serveis funeraris i límit al preu dels enterraments

La Generalitat limitarà el preu dels enterraments i fixarà un preu màxim per rebre la prestació bàsica que preveu la Llei. La portaveu del Govern ha explicat que “l’objectiu d’aquesta iniciativa és evitar possibles abusos per part de les funeràries”. Per això el Decret llei habilita la Secretaria de Salut Pública per exercir la coordinació de les competències sobre serveis funeraris a tot el territori.

El text afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, que estableix que, mentre es mantingui la situació de greu emergència sanitària, aquests serveis poden ser declarats per l’autoritat competent en matèria de salut serveis de prestació forçosa. Meritxell Budó ha explicat que “la finalitat d’aquesta mesura és assegurar que la prestació d’aquests serveis en una situació de pandèmia, com la que estem vivint, es faci de manera contínua i universal. I reduir riscos de malaltia o contagi entre la població”. També cal assegurar que la prestació es faci “de manera continua i universal, garantint el dret de les persones usuàries, la salut de les persones i reduir els riscos”. Per això, mentre  es mantingui la urgència sanitària, els serveis funeraris poden ser declarats de prestació forçosa.

Tenint en compte que el nombre de defuncions a Catalunya s’ha incrementat considerablement a causa del COVID-19 i, malgrat que fins al moment no hi ha evidències sòlides que es produeixi infecció a partir dels cadàvers amb persones difuntes per COVID-19, el Govern considera necessari establir mesures que permetin agilitar el temps de donar-los el corresponent destí final, d’acord amb les previsions normatives que, en matèria de serveis penitenciaris i policia sanitària mortuòria, resulten d’aplicació. Finalment, també es considera adient establir protocols de tractament dels cadàvers afectats pel COVID-19 i en matèria de trasllat per a la realització del seu destí final d’inhumació o incineració.

La declaració de prestació forçosa implica que l’òrgan competent en matèria de salut podrà  assignar a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats una empresa funerària per a la prestació del servei, quan existeixin raons justificades o la possibilitat de derivació directa a una empresa en concret. Tal com preveu la Llei, es podrà escollir l’empresa funerària un cop efectuat el trasllat urgent del cadàver al tanatori i s’haurà de fer a proposta motivada de l’ens local territorial corresponent.

A més, aquest òrgan competent també haurà d’oferir a les persones usuàries un preu màxim del servei, en funció de la modalitat de servei, i que inclogui la prestació bàsica imposada legalment. Si les persones usuàries volen un servei superior, se n’acordarà el preu corresponent. D’altra banda, també es podrà optar entre enterrament o incineració, tot i que, en el cas que no hi hagi prou disponibilitat, es farà una inhumació provisional i, més endavant, la posterior exhumació i incineració. Igualment, en cas d’impossibilitat d’enterrament per manca d’espai als cementiris, es podrà optar per la incineració, llevat que calgui autorització judicial. Es respectarà, sempre que sigui possible, la pluralitat de conviccions religioses, filosòfiques o culturals.

El Govern de la Generalitat establirà els mecanismes adients d’assistència psicològica, acompanyament i suport a la gestió del dol de les persones afectades i, sempre que sigui possible, tindrà en compte la pluralitat religiosa.

 

Mesures en l’àmbit de l’esport

Mentre es mantingui l’estat d’alarma, en exercici de les funcions de coordinació i control en l’àmbit de l’esport, s’adopten les mesures següents:

 

 1. Se suspèn la realització d’assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, de les entitats esportives de Catalunya, deixant sense efecte qualsevol convocatòria que ja hagi estat acordada i comunicada i que es tingui previst realitzar a partir de l’entrada en vigor del present Decret llei. Una vegada aixecada la suspensió, per raons de seguretat jurídica i evitar situacions d’indefensió, s’hauran de tornar a convocar i comunicar, respectant els períodes establerts legalment.

 

 1. Se suspèn la facultat per convocar per part dels òrgans competents procediments electorals per elegir la Junta Directiva o la Comissió Directiva de les entitats esportives a Catalunya. Els procediments electorals en curs resten suspesos fins a l’aixecament de l’estat d’alarma. En el termini d’un mes, comptador a partir de la data en què s’aixequi la suspensió, les juntes electorals de les entitats esportives han d’aprovar i publicar la reformulació del calendari que haurà de regir el procediment, respectant els terminis previstos per a cada fase del procediment electoral pendent de realitzar que hagués aprovat l’òrgan convocant i d’acord amb el que determina la normativa vigent en matèria d’esports sobre aquesta matèria.

 

 1. El mandat dels òrgans directius de les entitats esportives a Catalunya que expiri durant l’estat d’alarma es perllonga automàticament fins que es pugui convocar i realitzar el corresponent procediment electoral, d’acord amb el que determina l’apartat b d’aquest article.

Suspensió d’assemblees i reunions presencials

El decret també preveu la suspensió de totes les assemblees de les entitats esportives a Catalunya fins a l’aixecament de l’estat d’alarma. En paral·lel, es suspenen les facultats dels responsables d’aquestes entitats per elegir-ne les juntes o comissions directives, i es fixa un termini d’un mes des de l’aixecament de la suspensió per reformular el calendari. En aquest sentit, s’estableix que, en el cas que algun mandat expiri durant l’estat d’alarma, es perllongarà automàticament fins que es pugui convocar el procediment electoral.

En el marc de les competències de la Generalitat, el decret també inclou mesures pel que fa a les reunions de les persones jurídiques de dret privat, com ara les cooperatives. Així, els terminis previstos de reunió queden suspesos fins a la finalització de l’estat d’alarma, tot i que es podran celebrar reunions i adoptar acords per videoconferència. Els terminis establerts per aprovar i presentar els seus comptes anuals també resten suspesos. En el cas de les juntes de propietaris en comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal, les reunions també queden suspeses amb l’opció de celebrar videoconferències, en un règim anàleg al de les cooperatives.

Activitat de les cooperatives

En l’àmbit específic de les cooperatives, el decret també regula la possibilitat de suspendre de forma parcial o total l’activitat cooperativitzada de les persones sòcies treballadores, sòcies de treball o persones treballadores, quan es donin els requisits següents: la cooperativa ha de tenir més de 100 socis/treballadors; i aquest Decret llei, introdueix una precisió sobre la validesa dels acords adoptats fent ús de mitjans telemàtics, “durant el període de l’estat d’alarma, dels òrgans de govern i d’administració de les entitats autònomes de caràcter administratiu”, ha explicat Budó.

 

El decret també preveu la pròrroga de sis mesos en el reemborsament de les aportacions de les persones sòcies que causin baixa durant la vigència de l’estat d’alarma.

Esdeveniments culturals rellevants

El text també descriu els casos de suspensió o ajornament dels esdeveniments culturals que, per la seva rellevància, envergadura i naturalesa internacional, requereixen una preparació especial i depenen en gran mesura de la mobilitat dels assistents, fins i tot, quan es preveu que tinguin lloc després de l’aixecament de l’estat d’alarma. A aquests esdeveniments culturals els serà d’aplicació els supòsit de la força major, sempre que es donin els requisits següents:

 1. Que estiguessin programats i la venda de localitats iniciada abans del dia 13 de març del 2020.
 2. Que totes o part de les actuacions preparatòries que siguin necessàries per garantir la celebració en les dates programades, obligatòriament s’hagin de portar a terme dins del període de l’estat d’alarma, o que la modificació de les que s’han fet abans no sigui factible, com a conseqüència de l’estat d’alarma. A tal efecte, es consideren actuacions preparatòries, entre d’altres, les contractacions logístiques o artístiques, l’obtenció de llicències o drets d’ocupació.

El Departament de Cultura determinarà quins esdeveniments compleixen aquests requisits, en funció de la seva repercussió econòmica, mediàtica i cultural, el nombre d’entrades venudes en el moment de declarar-se l’estat d’alarma i el manteniment de futures edicions.

Aquest Decret llei restarà vigent fins que no s’aixequi l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

 

El Govern suspèn tots els contractes d’obres encarregades per la Generalitat i el seu Sector Públic excepte els d’emergència, bàsics o estratègics

El Consell Executiu també ha acordat avui la suspensió de totes les obres actualment en curs contractades per la Generalitat i pel seu Sector Públic durant la vigència de l’estat d’alarma establert pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. Amb aquesta decisió el Govern vol “afavorir el màxim el compliment de les mesures de confinament aprovades i garantir la seguretat i la protecció de la ciutadania i dels treballadors del sector de la construcció”, ha assegurat Budó.

D’acord amb el text aprovat avui, queden exclosos de la suspensió els contractes d’obres qualificats d’emergència, basics o estratègics, o estrictament necessaris per a l’adequat funcionament de l’Administració. Com el Reial Decret aprovat per l’Estat espanyol preveia que eren només les empreses privades les que podien optar a la suspensió d’aquestes obres, “el Govern ha hagut d’adaptar la nostra normativa per poder suspendre totes les obres públiques de la Generalitat hi estiguin o no d’acord les empreses”. La consellera Budó ha subratllat que “per mantenir els llocs de treball d’aquestes empreses, la Generalitat es farà càrrec de totes les despeses dels llocs de treball, lloguers maquinaria, fiances, o assegurances”. Abans que es decretés l’estat d’alarma hi havia 37 obres de la Generalitat, 17 ja s’havien paralitzat voluntàriament.

La portaveu del Govern ha insistit en la necessitat del confinament obligatori com a mesura per acabar amb aquesta pandèmia. Seguint aquesta línia i en referència al confinament de la Conca d’Òdena publicada ahir al BOE, Budó ha reclamat a l’Estat que “resolgui la situació que es troben els més de 10.000 treballadors i treballadores de la conca que no poden anar als seus llocs de treball” i puguin acollir-se a les baixes laborals temporals.

 

Catalans a l’exterior

La consellera de la Presidència ha informat que des del Departament d’Exteriors s’han centralitzat totes les consultes dels catalans a l’exterior. “En total, ja són més de 500 casos i 1.300 les persones que han estat ateses des que el passat 12 de març es van habilitar aquests canals d’informació. La majoria de les consultes provenen de ciutadans que es troben en països del continent americà, d'Europa i, en menor mesura, del sud-est asiàtic”, ha explicat.

En cada cas s’ha proporcionat informació i suport adaptat a cada circumstància, tenint en compte l’estat de salut, les necessitats de cada persona i la situació del país. Des del Departament d’Acció Exterior s’ha proporcionat informació sobre les restriccions aèries i resolució de dubtes.

Transport públic

S’ha observat una reducció del 23% de les validacions del transport públic. Pel que fa a aquest cap de setmana, a l’àrea metropolitana el transport públic de l’ATM de Barcelona, l’oferta serà del 33-60% del que és habitual en dissabtes i diumenges. En concret:

 • El metro de Barcelona, autobusos de TMB, TRAM i Rodalies oferiran el 50% del seu servei normal de cap de setmana.
 • FGC, per la seva banda, tindrà en marxa entre el 33 i el 40% de les seves expedicions, segons línies i franges horàries.
 • Els autobusos urbans de l’Àrea Metropolitana funcionaran al 60% del nivell habitual, mentre que els interurbans de l’àrea de Barcelona reduiran la seva oferta al 40%.
 • Les línies de busos urbans de l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) seran les úniques que oscil·laran entre el 50 i el 100%, atès que alguns d’aquests serveis ja es veuen molt reduïts en un cap de setmana habitual.
 • El servei de bus nocturn, tant urbà com interurbà, seguirà la línia del passat cap de setmana: un 50% les nits de divendres, dissabte i diumenge.
 • Metro, FGC i TRAM, per la seva banda, finalitzaran el servei nocturn la mitjanit de divendres i dissabte, igual que el darrer cap de setmana.

La portaveu del Govern ha anunciat que la setmana que ve hi haurà nous ajustos en aquest àmbit perquè “és un sector on l'epidèmia també incideix. A hores d'ara, sense tenir en compte els autobusos interurbans ni els municipals, hi ha 22 treballadors amb positiu, 704 en quarantena i 1682 a casa per ser població de risc”, ha detallat Budó.

El conseller d’Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés, han informat sobre les mesures adoptades pels seus departaments per intentar aturar la crisi sanitària. El conseller Buch ha començat la roda de premsa expressant “el  meu més sentit condol a la dona, les  filles, els companys, familiars i amics del primer mosso d’esquadra mort per la COVID-19”. Buch ha explicat que l’agent formava part de la tercera promoció del cos i estava  destinat a l'àrea bàsica policial de Premià de Mar fent tasques de proximitat.  

En aquest context el titular d’Interior s’ha adreçat a tots els agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra : “A vosaltres que sempre hi sou, a vosaltres que us guia aquest esperit de servei i aquesta vocació de protegir els  catalans i les catalanes, a vosaltres que en aquesta crisi esteu a primera línia, i avui en tenim una prova dolorosa, us demano continuar mantenint aquest esperit de servei i que continueu protegint les persones amb aquesta vocació”. “El Govern i el poble de Catalunya us agraeix la feina i està al vostre costat”, ha afegit.

 

Pel que fa a les dades de les últimes hores, Buch ha explicat que s'han fet 9.023 identificacions, 9.508 vehicles identificats, 2 actes de denúncia contra establiments, 1 local tancat, 15 detencions i  2.559 actes de denúncia contra les persones que “són fruit de la irresponsabilitat i l'incivisme d'algunes persones per continuar propagant la pandèmia”, ha dit. El conseller ha destacat la bona col·laboració amb els diferents  cossos de seguretat de Catalunya, i especialment amb les policies locals. 

 

En matèria de trànsit, la mobilitat aquesta  setmana ha tingut una reducció del 60% aproximadament tant  a l'anella metropolitana com a tot Catalunya. El titular d’Interior ha explicat que, com ja van fer la setmana passada, “aquest cap de setmana els Mossos d’Esquadra, dins del dispositiu Oris, faran 200 controls a tot Catalunya perquè la gent no es desplaci, perquè no hem guanyat el virus, l’hem de guanyar quedant-nos a casa”. Buch  ha recordat que les sancions oscil·len entre els 600 i els 30.000 euros.

 

Pel que fa a les dades relatives al telèfon 112, el conseller ha dit que “hi ha hagut una  reducció important que arriba al 33% de les trucades per consultes, però hem de  tornar a demanar que les trucades al 112 siguin únicament per emergències, per consultes cal trucar al 061 o a través de l’aplicació STOP COVID19 CAT”.

 

Finalment Buch ha explicat, que mentre s’estava fent la roda de premsa també s’estava realitzant el comitè tècnic del  Procicat on “s'estan avaluant les decisions preses i les decisions  a prendre, i puc dir que les decisions que s'han pres s'estan valorant positivament i estan ajudant a combatre la malaltia”.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que el Departament ha reordenat tot el sistema assistencial de Catalunya per fer front a la Covid-19, des de l’atenció primària fins als centres de salut mental, hospitals, hospitals de referència, de crítics, de tercer nivell i també tots els fluxes assistencials dels centres que s’incorporen com a residencials. “És una reorganització brutal, tant dels espais com de la manera de treballar” ha recalcat la titular de Salut. En aquest sentit, ha destacat que cada centre ha fet el seu pla contingència i ha citat l'Hospital Universitari de Vall d'Hebron, que ha passat de 56 llits d'UCI a tenir-ne gairebé 250.

Vergés també ha ressaltat que Salut ha reforçat l'assistència sanitària a Barcelona amb quatre espais de suport a quatre grans hospitals de la capital catalana (Vall d’Hebron;  l’Hospital del Mar; l’Hospital de Sant Pau i el Clínic de Barcelona). Aquesta mesura permetrà atendre de manera simultània fins a un total de 600 pacients en una primera fase.

La titular de Salut ha explicat que la reordenació de fluxes també inclou la incorporació de llits d'hotels de Catalunya per “atendre pacients lleus i professionals sanitaris que necessiten una àrea de descans, prop dels centres, després de jornades dures i complicades”. A Barcelona, n’hi ha 500 places amb la previsió de créixer fins a 700 més. També es podrà disposar d’hotels a ciutats com Sabadell, Terrassa, Sitges, Tremp, Palamós i en les properes hores a Badalona, Mataró i Lleida.

La consellera Vergés també ha assenyalat que l’Atenció Primària s’ha hagut de reorganitzar del tot. S'ha creat una circuit específic de detecció de pneumònies perquè el pacient no hagi d’anar a un hospital i s'ha fet una reorganitzacó de centres a totes les regions sanitàries. A més, s’ha obert l’e-consulta per tots els professionals de la primària i s’estan fent les primeres proves de teleconsulta amb una nova eina.

La titular de Salut també ha informat que la pandèmia ha obligat a reorganitzar fluxes a nivell nacional i s’ha concentrat l'atenció pediàtrica a Sant Joan de Déu i a Vall d'Hebron, un centre que també esdevé de referència per a embarassades que tinguin la Covid-19.

Alba Vergés ha indicat, a més, que s’ha reordenat el servei del 061 Salut Respon: "El 061 Salut Respon, tot i rebre quatre vegades més de trucades que abans de la pandèmia, està agafant més del 90% de les trucades de forma immediata. Això és gràcies a l’esforç d’haver triplicat els espais i a la incorporació de personal".

En la seva intervenció també ha destacat que “el sistema està tenint la capacitat de donar altes. La feina ingent està donant resultats: ja tenim 2.384 altes arreu del país". Són 2.008 persones a Barcelona; 16 a Lleida; 40 al Camp de Tarragona; 1 a les Terres de l'Ebre; 110 a Girona; 204 a la Catalunya Central, i 5 a l'Alt Pirineu i Aran.

Finalment, ha comunicat que ja hi ha un milió de persones que s’han descarregat l’app STOP Covid19 Cat i han fet el test de seguiment del seu estat de salut. 6.452 persones han reportat que estan greu, amb cert risc, i ja han rebut la trucada del 061 Salut Respon per derivar els casos que requerien hospitalització o bé fer-ne el seguiment des de la primària. 95.000 persones han reportat un estat lleu de salut, amb simptomatologia lleu, que se segueix des de la primària. Vergés ha destacat, un dia més, la “importància de reportat l’estat de salut en els testos d’aquesta app”. La consellera ha Salut ha acabat la seva compareixença agraint “la tasca ingent” de tots els professionals que estan treballant per fer front a la pandèmia.

 

 

 

 

1  

Imatges

Foto de la reunió de Govern

Foto de la reunió de Govern 425

1  

Fitxers adjunts

Acords de Govern en PDF

Acords de Govern en PDF
PDF | 279