El Govern aprova la modificació de la Llei d'urbanisme

El Govern aprova la modificació de la Llei d'urbanisme

query_builder   19 juliol 2011 13:58

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la modificació de la Llei d'urbanisme

 
  • El Consell Executiu ha donat llum verd al projecte de llei que modifica la norma per tal d’agilitar els processos urbanístics, simplificar la regulació administrativa i impulsar l’activitat econòmica
 
El Govern ha aprovat avui el projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme per tal d’agilitar els processos urbanístics, simplificar la regulació administrativa i impulsar així l’activitat econòmica. La modificació s’emmarca en les mesures d’austeritat, agilitat i aprimament que està impulsant l’Executiu per contribuir a la reactivació econòmica del país, objectiu prioritari fixat en el Pla de Govern 2011-2014.
 
La Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, tenia com a objectiu principal apostar per un desenvolupament urbanístic sostenible que fes compatible el dinamisme econòmic amb el respecte al medi ambient. Un principi que s’ha mantingut, essencialment, en les reformes legislatives posteriors fins a arribar a l’actual Text refós de la Llei d’urbanisme de 2010. Tenint en compte que aquell text presentava certs aspectes susceptibles de millora, el Consell Executiu ha aprovat avui un seguit de canvis.
 
El projecte de llei s’estructura en 93 articles, dues disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. Els principals canvis introduïts són els següents:

- Concentra en la legislació urbanística tot el procediment d’avaluació ambiental que, fins ara, es trobava dividit entre aquesta legislació i l’ambiental, amb les dificultats d’enteniment global que representava.

- Estableix mecanismes més àgils per a la transformació urbanística del sòl, per tal de facilitar l’execució immediata. Així, permet que el mateix pla d’ordenació urbanística municipal estableixi l’ordenació d’aquests sectors, sense necessitat de tramitar un pla parcial.

- Escurça els terminis per a l’aprovació dels instruments de planejament urbanístic. També obliga a incorporar al DOGC, quan es publiquin acords d’aprovació definitiva, un enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya que permeti la consulta immediata del pla que s’aprova.

- Suprimeix l’obligació d’aprovar els projectes d’urbanització d’un sector durant el tràmit de planejament. Aquesta exigència s’havia demostrat excessivament rígida.

- Eximeix, en alguns casos, de l’obligació que tenien els plans d’ordenació urbanística municipal de preveure una reserva addicional del 10% per a habitatge amb protecció oficial concertat de Catalunya. Aquesta exigència mai no ha arribat a entrar en vigor. D’altra banda, la modificació aprovada permet que els plans d’ordenació urbanística municipal que només distingeixen entre sòl urbà i sòl no urbanitzable i també els dels municipis de menys de 5.000 habitants que no siguin capitals de comarca puguin establir les reserves per a habitatge protegit que siguin necessàries sense subjecció a cap percentatge mínim. Igualment, admet que els municipis regits per un POUM d’escassa complexitat puguin fixar la superfície que destinaran a espais lliures, sense subjecció a un mínim legalment establert.

- En el cas de modificacions de planejament urbanístic general que comportin un increment de l’aprofitament urbanístic, estableix un percentatge fix del 15% per a la cessió de sòl amb aprofitament, en comptes d’un que podia oscil·lar entre el 15 i el 20%.

- Amplia els usos admissibles en masies i cases rurals susceptibles de rehabilitació i admet la possible rehabilitació d’altres edificacions rurals singulars. També simplifica el procediment per a l’autorització d’obres en edificacions rurals catalogades i de les noves construccions lligades a activitats rústiques.

- Admet la transmissió directa de béns dels patrimonis públics de sòl i d’habitatge entre administracions públiques i entitats que gestionen aquests tipus de patrimonis i les permutes de béns per adquirir sistemes.

- Elimina la preceptiva intervenció de la Generalitat en la resolució d’alguns procediments sancionadors tramitats pels ajuntaments, delimita amb més nitidesa els tipus infractors i adapta les quanties de les multes.


El Govern facilitarà que les persones amb llicències d’obres atorgades abans de l’entrada en vigor de la modificació que hagin quedat paralitzades per la crisi puguin continuar les obres sense haver de sol·licitar una altra llicència adaptada a la nova normativa tècnica. Això es permetrà en els casos en què es demostri que l’adaptació seria inviable econòmicament.
 
L’Executiu es dóna un termini de 18 mesos per adaptar el Reglament de la Llei d’urbanisme als canvis introduïts
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined