Política lingüística

El Govern aprova el Decret d'organització transversal de la política lingüística

query_builder   19 juliol 2011 13:59

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret d'organització transversal de la política lingüística

 
  • El nou decret dota la Direcció General de política lingüística de les funcions i l’organització interdepartamental necessària per garantir la seva acció transversal i la coordinació de l’acció de govern en aquest àmbit.
 
El Govern ha aprovat avui el Decret d’organització transversal de la política lingüística, que té per objectiu impulsar la política lingüística i garantir-ne l’aplicació homogènia i coordinada als diferents departaments del Govern, les entitats autònomes i els altres organismes que depenen de l’Administració de la Generalitat. L’aprovació del nou text implica la derogació del Decret 36/1998, de mesures per a l’aplicació de la Llei 1/1998, de política lingüística i no suposa la creació de nous llocs de treball.
 
Amb aquesta nova organització, se substitueix la incipient regulació donada als òrgans encarregats de la política lingüística després de l’aprovació de la Llei de política lingüística de 1998 per una nova organització més eficaç, operativa i amb major capacitat de penetració sectorial. Igualment, i d’acord amb el nou estatus d’oficialitat, per primer cop el Decret dota d’organització interdepartamental l’acció del Govern en matèria de foment de l’occità aranès.
 
El Decret defineix una estructura interdepartamental que garanteix la transversalitat de la política lingüística del Govern. Situa la Direcció General de Política Lingüística al seu vèrtex, com a òrgan que la dirigeix i coordina, i hi vincula, d’una banda, un òrgan de representació orgànica dels departaments que aplega els seus secretaris generals, i de l’altra, un braç operatiu que es concreta en una xarxa de tècnics en planificació lingüística adscrits a cada departament. Aquests dos òrgans interdepartamentals reben el nom de Comissió Tècnica de Política Lingüística i Xarxa Tècnica de Política Lingüística, respectivament.
 
 
La Comissió i la Xarxa Tècnica de Política Lingüística
 
La Comissió Tècnica de Política Lingüística és presidida pel conseller de Cultura i en formen part els secretaris generals de tots els departaments i la directora general de Política Lingüística. Es reunirà, almenys, dos cops l’any.
 
És l’òrgan encarregat de garantir, mitjançant la Xarxa Tècnica de Política Lingüística, l'aplicació homogènia de la normativa lingüística per part de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat i de complir els acords que adopti el Govern en aquesta matèria. També acordarà els mecanismes de cooperació interdepartamental per implantar polítiques lingüístiques que afectin diversos departaments. La Comissió pot fer propostes al Govern en relació amb les mesures en matèria de política lingüística que consideri oportunes.
 
La Xarxa Tècnica de Política Lingüística és un òrgan format per personal tècnic de l’Administració de la Generalitat, amb un mínim de dues persones de cada departament, entitat autònoma o ens adscrit a l’Administració de la Generalitat.
 
Els secretaris generals de cada departament proposaran, d’entre el seu personal i d’acord amb el seu perfil professional, les persones que han d’integrar-se a la Xarxa Tècnica de Política Lingüística a la directora general de Política Lingüística, que en formalitzarà el nomenament. A cada departament es designarà un representant de la Xarxa, que coordinarà la resta de personal tècnic adscrit a la Xarxa Tècnica de Política Lingüística al seu departament i organismes i entitats que en depenguin, i que actuarà d’enllaç amb la Direcció General de Política Lingüística.
 
La missió d’aquesta xarxa és donar suport tècnic a la Direcció General de Política Lingüística i a la Comissió Tècnica de Política Lingüística en cadascun dels departaments de l’Administració de la Generalitat.
 
Les seves funcions són les següents:
 
·         Fer el seguiment de les propostes normatives del departament respectiu per tal d’avaluar-ne l’impacte lingüístic i informar-ne la Direcció General de Política Lingüística, a l’efecte que la Direcció General pugui emetre informe sobre els projectes normatius que es relacionen amb la política lingüística de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat.
 
·         Vetllar pel compliment al departament respectiu de la legislació sobre usos lingüístics a l’Administració i de la normativa sobre coneixement del català i de l’occità aranès per part del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
 
·         Vetllar per l’ús correcte i uniforme de la terminologia, en col·laboració amb el Centre de Terminologia Termcat, i prestar l’assessorament lingüístic necessari al departament respectiu, tot fomentant un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge.
 
·         Proposar a la persona titular de la secretaria general del departament respectiu o, si s’escau, de la Direcció General de Política Lingüística, les actuacions encaminades a fomentar l’ús del català i de l’occità aranès en l’àmbit corresponent.
 
·         Informar la Direcció General de Política Lingüística sobre l’actuació del departament respectiu en matèria de política lingüística i proveir-la d’indicadors que permetin avaluar-ne l’impacte.
 
·         Qualsevol altra funció relacionada amb l’impuls departamental de la política lingüística que li encomani la persona titular de la secretaria general del departament o la Direcció General de Política Lingüística.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined