comissió cooperació local

El Govern aprova el Decret que regula la Comissió de Cooperació Local de Catalunya

query_builder   2 agost 2011 14:43

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret que regula la Comissió de Cooperació Local de Catalunya

 
  • Recull en un únic document el conjunt de normes reguladores de l’ens, n’estableix les funcions, la composició i el funcionament i deroga la normativa obsoleta que la regulava fins ara
 
El Govern ha aprovat el Decret que regula la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, un òrgan paritari de cooperació econòmica de cooperació econòmica entre l’Executiu i els ens locals. El nou document recull en un únic text el conjunt de normes reguladores de l’ens, n’estableix les funcions, la composició, els membres i el funcionament i deroga tota la normativa obsoleta que la regulava fins ara. La finalitat del nou Decret és garantir la seguretat jurídica de la Comissió, a través d’una regulació harmonitzada més clara i entenedora, adaptada al nou marc legal fixat per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 
Tal com estableix el Decret, la Comissió de Cooperació Local és l’òrgan de participació i proposta en relació amb la cooperació econòmica destinada a finançar obres i serveis de competència municipal. Les seves funcions són proposar la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i formular anualment el projecte corresponent; informar preceptivament amb caràcter previ les bases reguladores dels programes de subvencions destinades a inversions dels ens locals de Catalunya finançats amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, o formular el projecte del pla director i els programes d’execució, entre d’altres.
 
La Comissió de la Cooperació Local està integrada per 48 persones, 24 en representació de la Generalitat i 24 dels ens locals. Per part del Govern, en formaran part la persona titular del titular de Governació, el director general d’Administració Local, el secretari general de Governació, els delegats territorials del Govern i persones representants dels diferents departaments de la Generalitat. Per part dels ens locals de Catalunya, en formaran part els presidents de les diputacions de Catalunya, 16 persones en representació dels municipis i 4 persones en representació de les comarques, proposades per les entitats municipalistes més representatives.
 
La Comissió es reunirà com a mínim amb una periodicitat anual i sempre que la convoqui la persona que n’exerceixi la presidència a iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels seus membres.
 
En virtut de l’article 160.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el Govern de la Generalitat té atribuïda la competència exclusiva en matèria de règim local que, amb respecte al principi d’autonomia municipal, inclou les relacions entre les institucions de la Generalitat i els ens locals.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined