Lleis CCMA i CAC

El Govern modifica les lleis de la CCMA, del CAC i de la comunicació audiovisual de Catalunya

query_builder   2 agost 2011 14:45

event_note Nota de premsa

El Govern modifica les lleis de la CCMA, del CAC i de la comunicació audiovisual de Catalunya

 
  • El Consell Executiu ha aprovat l’últim dels projectes de llei en què s’ha dividit la llei òmnibus amb l’objectiu de simplificar i racionalitzar l’estructura, l’organització i el funcionament d’aquests organismes en l’actual context de crisi econòmica
  • Es redueixen els membres dels consells de la CCMA i del CAC per abaixar costos i millorar-ne l’eficiència i l’agilitat
 
  • La iniciativa referma l’aposta del Govern per uns mitjans públics de qualitat i reforça el rigor, la independència i la professionalitat acreditats des de la seva creació
 
El Govern ha aprovat el projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual que té com a objectiu simplificar i racionalitzar l’estructura, l’organització i el funcionament de diferents agents públics que actuen en el camp audiovisual i reforçar la qualitat i la professionalitat dels mitjans públics catalans. En concret, el text modifica la Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la Llei del Consell Audiovisual de Catalunya i la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya. Es tracta de l’últim dels projectes de llei en què s’ha dividit l’anomenada llei òmnibus que el Govern ha impulsat amb la finalitat de simplificar, racionalitzar i aprimar l’estructura de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, per tal d’assolir una reducció de costos i una major agilitat i eficiència en el seu funcionament, d’acord amb els objectius fixats en el Pla de Govern 2011-2014.
 
El projecte de llei al qual ha donat avui llum verd el Consell Executiu modifica alguns articles de les Lleis 2/2000, del Consell Audiovisual de Catalunya; 22/2005, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals des del punt de vista organitzatiu, per tal de millorar l’eficiència del sistema en l’actual context de crisi econòmica. No es tracta, per tant, de modificacions que comportin cap canvi conceptual ni substancial del marc de referència legal general del sector audiovisual de Catalunya, que està configurat per la normativa sectorial vigent i que garanteix un model de comunicació de caràcter independent.
 
 
Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 
Des de l’entrada en vigor de la llei, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha seguit els criteris fixats d’independència, rigor, professionalitat i viabilitat econòmica, però l’experiència dels darrers anys recomana revisar el funcionament dels òrgans rectors dels mitjans públics de comunicació audiovisual per racionalitzar les estructures i redistribuir les funcions i, així, assolir una gestió i una estratègia empresarial més àgil i eficient, amb el consegüent estalvi de costos.
 
Al mateix temps, els reptes que la CCMA ha d’afrontar amb urgència, com són la definicióde les ofertes estratègiques de continguts i, especialment, l’inici del procés de negociació del contracte programa que ha de regir la Corporació durant els propers quatre anys, fan necessari que l’ens estigui regit per òrgans de govern amb una estructura simplificada i eficient i amb un sistema de majories que assegurin la plena continuïtat en la governança de la CCMA, al marge de les contingències pròpies de cada conjuntura.
 
Així, el projecte de llei que ha aprovat avui el Govern estableix que la CCMA s’estructurarà en els òrgans següents:
 
·         El Consell de Govern i el president
·         El Consell Assessor de Continguts i de Programació
 
El Consell de Govern passarà de 12 a 5 membres, que hauran d’acreditar mèrits professionals rellevants. Seran elegits pel Parlament per majoria de dos terços, després que el Consell Audiovisual de Catalunya els proposi i en verifiqui la idoneïtat. El president serà elegit pel Parlament per majoria de dos terços d’entre els cinc membres que integren el Consell.
 
El president del Consell de Govern assumirà la direcció executiva ordinària de la CCMA, que fins ara exercia el director general, un càrrec que l’actual normativa suprimeix d’acord amb els preceptes d’austeritat.
 
De la seva banda, el Consell Assessor de Continguts i de Programació estarà integrat per 14 membres, enlloc dels 21 actuals, que seran elegits pel Parlament entre persones de prestigi reconegut i que hauran de representar la pluralitat de la societat catalana. D’entre els seus membres, amb un mandat de quatre anys, el Consell escollirà el president. L’ens s’ha de constituir en un termini màxim de sis mesos des de la constitució el Consell de Govern de la CCMA.
 
 
Llei del Consell Audiovisual de Catalunya
 
El projecte de llei estableix una reducció del nombre de membres del Consell Audiovisual de Catalunya com a mesura necessària del pla d’austeritat que preveu simplificar el sector públic, no només per assolir una reducció de costos, sinó també per millorar-ne l’agilitat i l’eficiència en l’exercici de les seves competències. Així, el CAC passarà de 10 a 5 membres, 4 dels quals seran elegits pel Parlament a proposta com a mínim de dos grups parlamentaris per majoria de dos terços. El cinquè membre, el president, és proposat i nomenat pel Govern, després d’escoltar l’opinió majoritària dels 4 membres elegits pel Parlament. El càrrec del president i dels membres del CAC es manté en sis anys i el tercer any s’ha de fer la renovació parcial de la meitat dels membres elegits pel Parlament. Actualment la renovació es fa cada dos anys i afecta un terç dels seus membres. Malgrat que cessen quan s’acaba el mandat, continuaran en el càrrec fins que prenguin possessió els nous consellers, per garantir la seguretat jurídica de l’organisme. El càrrec de president i de la resta de membres no són renovables.

El president, que té la representació legal de l’organisme, té la facultat de convocar i presidir les reunions del ple del Consell, que també es convocarà si ho demanen com a mínim 3 dels seus membres. Totes les decisions del Consell s’han de prendre al ple i es requereix majoria absoluta per aprovar i modificar el reglament orgànic i de funcionament del Consell, per aprovar l’avantprojecte de pressupost, per qualsevol acord relatiu a l’àmbit de llicències i comunicacions prèvies per prestar serveis de comunicació audiovisual, per imposar sancions molt greus i per aprovar l’informe anual.
 
Tant el Consell del CAC com el Consell de Govern de la CCMA s’han de constituir en el termini màxim d’un mes a partir de l’entrada en vigor de la Llei. Els consellers continuaran exercint les seves funcions fins a la presa de possessió dels nous integrants, malgrat que hagi expirat el mandat, per garantir la seguretat jurídica dels organismes. A aquests efectes podran ser reelegits com a integrants del nou Consell.
 
 
Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya
 
Finalment, el projecte de llei aprovat avui pel Govern també modifica la Llei 22/2005, de la comunicació audiovisual de Catalunya. En concret incorpora un nou paràgraf en relació a la potestat sancionadora de les administracions públiques, amb la voluntat de clarificar l’ambigüitat que presenta el redactat actual. Així, el nou text estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat l’exercici de les potestats d’inspecció, control i sanció de la prestació del servei de comunicació audiovisual sense haver obtingut llicència o sense haver complert el deure de comunicació prèvia.
 
La Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya recull l’ordenació de les normes que regulen el sector audiovisual i compleix la funció de marc regulador general, de referència, per impulsar el sector audiovisual de Catalunya.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined