El Govern aprova presentar al Parlament de Catalunya el Projecte de decret de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

query_builder   15 novembre 2011 13:54

event_note Nota de premsa

El Govern aprova presentar al Parlament de Catalunya el Projecte de decret de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

  • Es dóna resposta a l’activitat professional creixent dedicada a la disminució dels obstacles sorgits com a conseqüència dels trastorns físics, psíquics, sensorials i socials
 
El Consell Executiu ha aprovat avui presentar al Parlament de Catalunya el Projecte de decret de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya. La seva creació respon a l’interès públic de l’activitat, que té una incidència creixent en l’àmbit de la salut i, en general, en el món de la prevenció i la disminució dels obstacles sorgits com a conseqüència dels trastorns físics, psíquics, sensorials i socials que impedeixen que la persona es desenvolupi amb suficient independència en el seu medi.
 
D’acord amb el Projecte de decret, el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, quan es creï, es configurarà com una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seus fins. La incorporació a l’organisme s’haurà de fer d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de col·legis professionals.
 
A partir de la creació del Col·legi, l’Associació de Professionals de Teràpia Ocupacional de Catalunya disposarà de tres mesos per constituir la Comissió Gestora del Col·legi, que haurà de redactar-ne els estatuts, i que s’hauran d’aprovar en el termini d’un any.
 
 
Competència en matèria de col·legis professionals
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de col·legis professionals. La Llei 7/2006, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, regula els requisits i el procediment de creació –mitjançant decret del Govern– d’aquestes corporacions.
 
Aquesta Llei estableix que només poden quedar subjectes a col·legiació les professions per a l’exercici de les quals es requereixi un títol universitari oficial i en les quals concorrin motius d’interès públic que ho justifiquin. Tanmateix, correspon al Parlament apreciar l’interès públic i d’especial rellevància social o econòmica de la professió.