Decret qualitat agroalimentària

Nou impuls a la qualitat agroalimentària a Catalunya

query_builder   21 febrer 2012 15:17

event_note Nota de premsa

Nou impuls a la qualitat agroalimentària a Catalunya

  • El Govern ha donat llum verd al nou Decret que agilita les gestions i la relació amb l’Administració en aquesta matèria per facilitar l’activitat econòmica del sector
 
El Govern ha aprovat avui el nou Decret de qualitat agroalimentària, que permetrà agilitar les gestions i la relació de les entitats amb l’Administració, amb l’objectiu de facilitar l’impuls i la reactivació econòmica del sector. La norma regula els diferents distintius d’origen i qualitat de Catalunya (DOP, IGP, Marca Q...), les entitats de control i certificació dels productes agroalimentaris i l’inventari de productes agroalimentaris tradicionals. Actualment, a Catalunya hi ha 13 entitats de control que certifiquen un total de 140 productes. Gairebé 550 persones disposen del carnet d’artesà i 192 empreses tenen la designació d’empresa artesanal alimentària.
 
L’objectiu de la modificació del Decret és adaptar el text vigent fins ara a la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior, i al Decret de Presidència 106/2008, de mesures per a l’eliminació de tràmits i simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica.
 
Entre les principals modificacions, el nou Decret reconeix la durada indefinida d’autoritzacions o habilitacions, elimina l’exigència de documents originals o còpies compulsades o estableix la modalitat d’acreditació del compliment de determinats requisits mitjançant declaració responsable. Les entitats que surten més beneficiades pels canvis són les entitats de control o certificació que es vulguin registrar o aquelles que sol·liciten el carnet d’artesà alimentari i/o la designació com a empresa artesana.
 
El reconeixement de les autoritzacions o documents emesos per les autoritats o entitats competents de qualsevol territori o Estat membre de la Unió Europea constitueix també una de les principals mesures d’adaptació a la Directiva de Serveis que s’ha considerat convenient introduir expressament.
 
De la nova norma també destaca la reestructuració del Registre d’entitats de control i certificació dels productes agroalimentaris de Catalunya. Fins al moment, totes les sol·licituds es resolien mitjançant autorització administrativa. Ara es reestructura el registre en dues seccions: una primera en què es conserva el règim d’autorització per a la inscripció de les entitats que avaluïn el programa de control de la cadena alimentària establert per la UE, com les certificacions DOP, IGP o de protecció agrària ecològica i una segona en què serà suficient el règim de comunicació per informar de l’activitat que desenvoluparan.
 
D’altra banda, es redueix substancialment el nombre de membres que constitueixen la Comissió Catalana de la Marca de Qualitat Agroalimentària, que passa de 15 membres amb dret a vot a només 7, tot respectant els mínims de composició establerts per la Llei 14/2003. Aquesta reducció no ha de repercutir directament sobre l’activitat econòmica de les empreses adjudicatàries de la Marca Q. En canvi, sí que permetrà reduir el cost de la comissió i facilitar-ne el funcionament, ja que la reducció dels membres i organismes que hi intervenen facilitarà i agilitzarà la convocatòria i el desenvolupament de les reunions. A banda, s’ha introduït l’objectiu d’assolir la paritat de gènere en la composició de l’organisme.
 
Respecte a l’Artesania Alimentària, se substitueix el règim d’autorització pel de comunicació prèvia en la designació d’empreses artesanals alimentàries, la qual cosa redueix significativament la càrrega administrativa derivada de la sol·licitud i la tramitació corresponent. Destaca especialment la incorporació de la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial com un frontal més de presentació de les comunicacions prèvies, les declaracions responsables o les sol·licituds relatives als tràmits relacionats amb l’activitat empresarial regulats al Decret aprovat.
 
En dues disposicions addicionals, el Decret estableix que el departament competent en matèria agroalimentària habilitarà els mitjans necessaris perquè els tràmits i procediments regulats al document es puguin tramitar progressivament per via electrònica. A més, no s’exigirà la documentació prevista per aquesta norma si es pot obtenir d’altres òrgans o administracions per mitjans telemàtics.
 
Per tot l’exposat, el Decret aprovat avui compleix l’objectiu de no incrementar el nombre de tràmits i intervencions administratives en les inscripcions en el Registre d’Entitats de Control i Certificació, l’atorgament del carnet d'artesà alimentari, la designació com a empresa artesana alimentària i l’atorgament de la Marca Q de Qualitat Alimentària, i compleix per tant els criteris de simplificació administrativa del Govern i la directiva europea.
undefined
undefined
undefined
undefined