col·legi de terapeutes ocupacionals

El Govern aprova la creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

query_builder   10 abril 2012 14:39

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

  • Es dóna resposta així a la creixent activitat professional dedicada a reduir els obstacles sorgits com a conseqüència dels trastorns físics, psíquics, sensorials i socials
 
El Govern ha aprovat avui el Decret de creació del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya. La incidència creixent d’aquesta activitat en l’àmbit de la salut i, en general, en el món de la prevenció i de la promoció de l’autonomia envers la disminució de les discapacitats i dels obstacles sorgits com a conseqüència dels trastorns físics, psíquics, sensorials i socials que impedeixen que la persona es desenvolupi amb suficient independència en el seu medi, constitueixen un interès públic que justifica la creació de l’organisme.
 
El Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya es configura com una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per complir les seves finalitats. La incorporació al Col·legi s’ha de fer d’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de col·legis professionals. En el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor del Decret, l’Associació de Professionals de Teràpia Ocupacional de Catalunya ha de constituir la Comissió Gestora del Col·legi, que haurà de redactar-ne els estatuts i aprovar-los en el termini d’un any.
 
 
Competència en matèria de col·legis professionals
 
L’article 125.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de col·legis professionals. La Llei 7/2006, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, regula els requisits i el procediment de creació –mitjançant decret del Govern– d’aquestes corporacions. Aquesta Llei estableix, en l’article 37.1, que només poden quedar subjectes a col·legiació les professions per a l’exercici de les quals es requereixi un títol universitari oficial i en les quals concorrin motius d’interès públic que ho justifiquin. Tanmateix, correspon al Parlament de Catalunya apreciar l’interès públic i d’especial rellevància social o econòmica de la professió.
 
La teràpia ocupacional és la disciplina sociosanitària que avalua la capacitat de la persona per exercir les activitats de la vida quotidiana i intervé quan aquesta capacitat està en risc o malmesa per qualsevol causa. El terapeuta ocupacional utilitza l'activitat i l'entorn per ajudar la persona a adquirir el coneixement, les destreses i actituds necessàries per desenvolupar les tasques quotidianes requerides i aconseguir el màxim d'autonomia i integració.