Govern

Altres acords del Govern

query_builder   29 maig 2012 14:32

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

 
El Govern aprova la concreció de la mesura excepcional de reducció de les despeses de personal per al 2012
 
El Govern ha aprovat avui les mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal al servei de l’Administració i el sector públic per a l’exercici 2012, tal com ja es va anunciar. S’estableix una reducció equivalent al 5% de les retribucions percebudes l’any 2012, que substitueix la reducció recollida inicialment en l’Acord del Govern de 28 de febrer de 2012. Aquesta mesura afecta al personal funcionari, estatutari, eventual i laboral
 
La reducció s’aplicarà mitjançant la deducció del complement específic addicional corresponent als mesos de juny i desembre de 2012, de manera preferent. Aquesta és una mesura excepcional orientada a ajustar les despeses a la previsió d’ingressos per tal d’assolir el compliment de l’objectiu de dèficit pressupostari. Es calcula que permetrà estalviar un total de 364,5 milions euros.
 
La reducció s’estén a les universitats públiques catalanes i les entitats dependents. S’aplicarà al personal funcionari, interí, laboral, contractat administratiu i emèrit de les universitats. A més, de la mateixa manera que s’aplica als alts càrrecs del Govern i personal directiu del sector públic, es redueix l’import equivalent a una paga extraordinària als òrgans de Govern i altres càrrecs unipersonals, i d’altre personal que desenvolupi funcions directives a les universitats públiques, tinguin o no la consideració d’alt càrrec, sempre que percebin una retribució anual igual o superior a la fixada per al càrrec de director general.
 
Atesa la singularitat d’aquest col·lectiu, es fa necessari una regulació específica. Precisament, a partir d’aquest acord se suspenen les previsions dels pactes sindicals i esdevenen inaplicables les clàusules contractuals o les condicions regulades pels convenis col·lectius que contravinguin l’aplicació d’allò que preveu aquest Acord.
 
Així mateix, la mesura també s’aplicarà al personal al servei de l’Administració de justícia. En aquest cas la reducció equivalent al 5% es farà efectiva el mes de juny i de forma mensual de juliol a desembre, tenint en compte la singularitat retributiva d’aquest personal.
 
 
El Govern aprova la simplificació i racionalització l’estructura de la Direcció General de la Policia
 
El Consell Executiu ha aprovat avui el decret de reestructuració parcial de la Direcció General de la Policia, amb l’objectiu de reduir, simplificar, racionalitzar i modernitzar la seva estructura organitzativa i fer-la més eficient que l’actual.
 
Les unitats afectades per aquest decret són la Subdirecció General d’Administració i Serveis i la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia. El document suprimeix òrgans i unitats adscrites a aquestes dues subdireccions i redefineix les funcions de les unitats que es mantenen vigents. En l’actual context de crisi econòmica i restricció pressupostària, la nova organització també contribueix a ressituar determinades competències en àmbits de decisió centrals.
 
El mes de desembre passat el Govern ja va aprovar el Decret 415/2011, que establia una nova estructuració per a la funció policial de la Direcció General de la Policia per adaptar-la als importants canvis demogràfics, socials, econòmics i tecnològics que viu Catalunya en els darrers anys i que tenen incidència en l’àmbit de la seguretat.
 
D’altra banda, el Govern també ha aprovat avui una modificació del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior, amb l’objectiu de centralitzar en la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral de la Direcció de Serveis del Departament d’Interior les funcions de prevenció de riscos que desenvolupen les diferents unitats del Departament.
 
 
El Govern aprova la reestructuració del Departament de Cultura
 
El Govern ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament de Cultura, amb l’objectiu d’adequar la seva estructura a la constitució de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC). La modificació també té com a finalitat dotar el Departament dels instruments necessaris per desenvolupar les seves funcions en el marc del nou model organitzatiu: el seguiment i control de resultats, la racionalització i optimització dels recursos humans i l’impuls de l’administració electrònica.
 
El decret aprovat avui modifica la Subdirecció General de Promoció Cultural, que passa a denominar-se Subdirecció General de Promoció Cultural i Biblioteques. S’assignen a aquesta unitat les funcions relatives al Sistema de Lectura Pública i altres àmbits del Sistema Bibliotecari de Catalunya.
 
El decret modifica també la denominació del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, que es dirà Direcció General de Cultura Popular i Tradicional. Així mateix, la Subdirecció General de Protecció i Promoció del Patrimoni Etnològic passa a denominar-se Subdirecció General de Protecció i Promoció de la Cultura Popular i Tradicional. D’altra banda, el Servei del Patrimoni Etnològic s’anomenarà Servei de Recerca i Protecció. Finalment, decret actualitza les funcions de la Direcció General de Política Lingüística, amb especial atenció a la llengua occitana, aranès a la Vall d’Aran, i a la llengua de signes catalana.
 
 
El Govern dóna suport al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges
 
El Govern ha acordat concedir una subvenció de 460.000 euros a la Fundació Privada Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya per a l’organització de la 45a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que tindrà lloc del 4 al 14 d’octubre d’enguany.
 
Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya és el primer festival de cinema fantàstic del món. L’organització del certamen correspon a una fundació integrada per representants de l’Ajuntament de Sitges, el Govern de la Generalitat i altres institucions, juntament amb diverses associacions i empreses públiques i privades.