Govern

El Govern aprova una nova regulació de les reclamacions en l'àmbit del consum perquè els consumidors puguin defensar els seus drets amb més garanties i fermesa

query_builder   26 febrer 2013 14:59

event_note Nota de premsa

El Govern aprova una nova regulació de les reclamacions en l'àmbit del consum perquè els consumidors puguin defensar els seus drets amb més garanties i fermesa

 
  • El Consell Executiu aprova el decret que regula els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum
 
  • Obliga les professions col·legiades a tenir fulls de queixa, reclamació o denúncia (àmbits fins ara exempts), tret de les exercides per fedataris públics o personal amb potestats públiques
 
  • Introdueix el concepte de queixa i redefineix els conceptes de reclamació i denúncia per tal d’adequar-los als problemes detectats en el dia a dia de les relacions de consum
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el decret que regula els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum, així com el procediment per a la seva tramitació. D’aquesta manera s’estableix un procediment harmonitzat, sistemàtic i alhora senzill, perquè els consumidors puguin formular fàcilment i de manera immediata les seves queixes, reclamacions o denúncies sobre una activitat o servei quan pateixin alguna incidència, esdeveniment o circumstància que alteri el funcionament normal en les relacions de consum.
 
El decret aprovat pretén superar els problemes tècnics detectats per l’aplicació del decret anterior i adaptar la normativa a la nova realitat jurídica, econòmica i social actual.
 
 
Les novetats principals del text són les següents:
 
  • Introdueix el concepte de queixa dins de la regulació dels fulls oficials i redefineix els conceptes de reclamació i denúncia.
 
Queixa: posar en coneixement de l’empresa o de l’Administració uns fets que, malgrat no ser constitutius d'infracció administrativa, poden servir per millorar la qualitat dels béns i serveis que s’ofereixen al mercat.
 
Reclamació: el consumidor sol·licita obtenir la reparació d’un dany, l’anul·lació d’una prestació, el rescabalament de quantitats, la rescissió d’un contracte i/o l’anul·lació d’un deute.
 
Denúncia: el consumidor vol posar en coneixement de l'Administració uns fets, esdeveniments o circumstàncies que poden ser constitutius d'infracció administrativa, per tal que administracions públiques competents, si escau, els investiguin i actuïn d’ofici per corregir la conducta infractora i, d’aquesta manera, defensin els interessos generals de les persones consumidores.
 
  • Obliga les professions col·legiades a tenir fulls de queixa, reclamació o denúncia (àmbits fins ara exempts), tret d’aquelles que exerceixin fedataris públics o personal amb potestats públiques, sempre que sigui retribuït per aranzel.
 
  • Té en compte les modalitats de relació de consum en les quals no hi ha presència física simultània del consumidor i l’empresari.
 
  • Estableix un sistema de tramitació diferent dels fulls en funció de si és una queixa, una reclamació o una denúncia.
 
  • En cas que els consumidors hagin patit alguna incidència, esdeveniment o circumstància que hagi afectat la seva relació de consum, s’han de dirigir d’entrada a l’empresari, que ha de donar resposta a la queixa o reclamació formulada en el termini màxim d’un mes.
 
  • Tenint en compte les funcions pròpies atribuïdes a les organitzacions de persones consumidores d’acord amb allò que recull la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya i als col·legis professionals, de conformitat amb el que preveu la Llei 7/2006, de 31 de maig, de col·legis professionals, se’ls faculta a ambdós, juntament amb els òrgans competents de les administracions públiques corresponents, per tramitar les queixes i reclamacions que formulin les persones consumidores.
 
Amb aquest nou decret el Govern vol donar compliment a la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, que amplia, actualitza i millora els drets dels consumidors i unifica en un únic text legal tota la normativa que estava dispersa en aquesta matèria.
 
undefined
undefined
undefined
undefined