govern

El Govern aprova el Decret que regula els procediments sancionadors per infraccions en consum

query_builder   9 abril 2013 14:59

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret que regula els procediments sancionadors per infraccions en consum

 
  • La nova regulació garanteix els drets dels ciutadans a través d’un procediment adequat i regulat, que els permet, en cas de danys i perjudicis econòmicament avaluables, poder ser rescabalats
 
El Govern ha aprovat avui el Decret que desplega el Codi de consum de Catalunya (Llei 22/2010) pel que fa a la potestat sancionadora en matèria de consum i el procediment per restituir les quantitats percebudes indegudament i rescabalar danys i perjudicis als usuaris.
 
En concret, el text regula quins són els òrgans competents per incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors, així com els òrgans per acordar les diligències prèvies i les mesures cautelars que recull el Codi de consum. D’altra banda, regula els procediments per restituir les quantitats percebudes indegudament, reposar la situació alterada i rescabalar els danys i perjudicis produïts com a conseqüència d’una infracció administrativa en matèria de consum.
 
Les principals novetats de la norma són:
 
En l’àmbit de l’organització administrativa de la Generalitat:
 
  • La determinació dels òrgans competents per dur a terme les actuacions previstes pel Codi de consum de Catalunya en matèria de disciplina del mercat.
 
  • L’inici i arxiu d’actuacions inspectores i diligències prèvies.
 
  • Les sancions administratives previstes al Codi: lleus, greus i molt greus.
 
  • Les sancions accessòries: decomís i destrucció de productes perillosos, cessament d’activitats o tancament d’establiments.
 
En la millora de la protecció de les persones consumidores:
 
Estableix el procediment perquè als expedients sancionadors, a banda de la sanció, s’imposin mesures complementàries al responsable de la infracció, que tenen una repercussió directa en el patrimoni dels consumidors afectats:
 
  • Restitució de les quantitats percebudes indegudament: les superiors als preus anunciats, publicitats, autoritzats, comunicats o pressupostats.
 
  • Reposició de la situació alterada per la infracció al seu estat original. Per exemple, en cas que s’hagi fet una reparació a la llar o en un producte que s’hagi espatllat o quedat malmès (pintura d’una paret, instal·lacions domèstiques...) hi haurà la possibilitat d’obligar l’empresa a retirar la instal·lació mal feta, o fins i tot, a fer-la de nou. També s’inclou la reparació d’un producte que s’ha espatllat i es troba en garantia.
 
  • Indemnització i rescabalament dels danys i perjudicis provats ocasionats per la infracció. Per exemple, en una reparació efectuada incorrectament, l’import de les despeses ocasionades als consumidors per tornar-ho a reparar correctament. En cas que el producte s’hagi malmès a conseqüència d’una actuació infractora, es podrà indemnitzar pel seu valor de reposició.
 
Aquestes mesures complementàries tenen caràcter discrecional, és a dir, l’òrgan encarregat de resoldre l’expedient sancionador és qui ha de determinar si es donen els supòsits i si s’apliquen a cada expedient en concret, independentment que ho hagi sol·licitat o no el consumidor.
 
Un cop la resolució administrativa sigui ferma, si l’empresa no l’executa voluntàriament, el consumidor es pot adreçar a la via judicial per demanar-ne el reconeixement i l’execució. Finalment, l’usuari pot recórrer la resolució en cas que no hi estigui d’acord.
 
undefined
undefined
undefined
undefined