El Govern dóna un nou impuls a l'ocupació com a eix prioritari de la legislatura amb dos acords en formació professional

El Govern dóna un nou impuls a l'ocupació com a eix prioritari de la legislatura amb dos acords en formació professional

query_builder   30 abril 2013 16:12

event_note Nota de premsa

El Govern dóna un nou impuls a l'ocupació com a eix prioritari de la legislatura amb dos acords en formació professional


 
 • Ha aprovat el III Pla de la Formació Professional per donar respostes a les necessitats actuals del mercat laboral
 
 • Ha donat el vistiplau a la memòria de la futura llei de la formació Professional
 
 • Les dues mesures s’emmarquen en el projecte del Govern d’avançar cap a un nou model d'FP que contribueixi a crear ocupació i millori la competitivitat del país d’orientació, en línia amb les millors experiències de l’entorn europeu
 
El Govern ha aprovat avui dues mesures dirigides a donar un nou impuls a l’ocupació com a eix prioritari de la legislatura. Així, ha aprovat el III Pla de la Formació Professional i la memòria de la futura llei de la Formació Professional. Les dues decisions s’emmarquen en el projecte del Govern català d’avançar cap a un nou model d'FP que situï Catalunya en la línia de la formació europea, contribuint a crear ocupació i millorant la competitivitat de les empreses del país.
 
El III Pla General de Formació Professional de Catalunya (2013-2016), té la voluntat d’avançar cap a un nou sistema d’FP que, en línia amb els millors casos d’èxit de l’entorn europeu, ha de donar resposta a les necessitats actuals del mercat laboral. Treballat al si del Consell Català de Formació Professional, aquest Pla pivota en el consens entre els integrants d’aquest òrgan de participació: la Generalitat, els sindicats CCOO i UGT, les patronals Foment del Treball i Pimec, el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, i les dues entitats municipalistes del país –Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis.
 
El III Pla s’emmarca en el projecte del Govern d’articular, amb la coordinació dels departaments d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació, un nou model d’orientació, formació i qualificació professional que impulsi la qualificació professional i l’ocupabilitat de les persones, revertint així en una millora de la competitivitat de les empreses. Per fer-ho, el document concreta, des d’una perspectiva pràctica, aspectes clau relacionats amb la integració dels subsistemes d’FP actualment existents –FP Inicial i FP per a l’Ocupació.
 
Per assolir el seu objectiu general, el III Pla defineix quatre eixos estratègics on incidir:
 
 • La planificació i adaptació de l’oferta formativa integrada a les necessitats del mercat de treball i de les persones.
 • L’impuls dels centres de Formació Professional integrats.
 • L’organització d’un mecanisme integrat de reconeixement i acreditació de les competències professionals.
 • El desenvolupament d’un sistema integrat d’informació i orientació professional.
 
Aquests eixos, al seu torn, es despleguen en un total de 13 objectius i 26 mesures que s’hauran d’anar fent efectives al llarg dels quatre anys en què es desplegarà el Pla; en destaquen:
 
 • La participació dels agents econòmics i socials i els sectors empresarials en la definició de l’oferta formativa.
 • La implementació de nous models d’FP en alternança i dual al llarg de la vida.
 • La regulació i el desenvolupament d’una xarxa de centres integrats pròpia del país.
 • La regulació, el desenvolupament i l’impuls d’un mecanisme català de reconeixement i acreditació de les competències professionals.
 • La coordinació dels serveis d’informació i orientació professional actualment en marxa en base a un protocol comú.  
 
El Pla es pot trobar al web, un cop aprovat al web del Consell Català de Formació Professional (consellfp.gencat.cat)
 
La futura llei, cap a un nou model de Formació Professional
L’altre acord del Govern d’impuls a l’ocupació és la memòria de l’Avantprojecte de llei de la Formació Professional. Es tracta del pas previ a la tramitació de l’avantprojecte de la llei que integrarà les distintes modalitats de la Formació Professional, una eina clau per ajudar a la millora de l’ocupació a Catalunya. L’objectiu és superar els obstacles administratius per fer compatible la formació professional al llarg de la vida. La llei aspira a superar els subsistemes per marcar itineraris que van des de la formació inicial fins a la continuada a través de diferents itineraris adaptats a les necessitats laborals i a les persones que es formin des de joves i al llarg de la vida.
 
La llei, doncs, dissenyarà la formació al llarg de la vida, començant per la formació entre els joves però garantint-ne la seva continuïtat. D’acord amb els objectius europeus, la llei també haurà de preveure la qualificació dels treballadors i la implicació dels sectors productius en la planificació de l’oferta i en la formació en alternança, al centre educatiu i a l’empresa.
 
La memòria aposta perquè la llei creï un nou model de Formació Professional que signifiqui un salt qualitatiu i que s’ha adaptar a les ofertes, fer-lo més accessible i atractiu per incrementar els nivells de qualificació, dotar-lo de major flexibilitat  i apropar-lo més decididament  al món de l'empresa.
 
Aquesta decisió del Govern ajudarà els joves a obtenir una formació que els facilitarà l’accés a la feina, i també està pensada perquè els adults puguin obtenir una formació adaptada a les seves necessitats i a les de les seves empreses o de cara a trobar un lloc de treball. Per això serà fonamental la participació dels agents empresarials i la implicació en la formació professional dins de l’empresa.
 
La finalitat d’aquesta norma és incrementar el nivell de qualificació professional de la població mitjançant un sistema de formació adaptat a les necessitats de les persones i les empreses que permeti optimitzar i compartir, i, si cal, redefinir, alguns dels recursos i procediments actuals de cadascun dels subsistemes integrants de la formació professional, d’acord amb els següents objectius estratègics:
 
a) Integrar els serveis d’informació i orientació professional, per possibilitar les persones la consecució d’itineraris formatius professionalitzadors al llarg de la seva vida.
b) Disposar d’un procediment integrat de detecció de les necessitats formatives que permeti una programació de l’oferta formativa sinèrgica i ajustada a les necessitats de les empreses i les persones.
c) Capitalitzar els aprenentatges assolits per les persones i la correspondència entre la Formació Inicial i la Formació per a l’Ocupació.
d) Possibilitar el reconeixement i l’acreditació de l’experiència laboral de les persones per  facilitar l’ocupació, la mobilitat i la promoció professional.
e) Satisfer les demandes de qualificació de les empreses.
f) Fomentar l’emprenedoria i l’economia productiva en el marc de la societat del coneixement.
g) Impulsar la innovació i la cooperació entre els centres educatius.
h) Incrementar la col·laboració i implicació entre els centres educatius i les empreses, especialment  per potenciar les diferents modalitats de formació en alternança.
g) Fomentar la implantació de plans de formació continua a les empreses.
 
A Catalunya la Formació Professional depèn del Departament d’Ensenyament i del d’Empresa i Ocupació. Amb la futura normativa es pretén crear itineraris dels diferents àmbits ara repartits entre els dos Departaments. D’aquesta manera el sistema tindrà una major permeabilitat i per tant els alumnes podran iniciar estudis i anar modulant la seva formació en funció de les seves necessitats o de les ofertes del mercat laboral. Aquestes mesures estan en sintonia amb l’acord de la Comissió Europea dels objectius del 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, on es reclama que la formació professional sigui flexible, d’alta qualitat, adaptable a les necessitats del mercat laboral i identifiqui els sectors emergents.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined