L'acte de lliurament de premis ha tingut lloc al Parc Nacional de Grand Teton, a Wyoming

El Comitè de Cogestió del Sonso rep el Premi del Mèrit a la Conservació 2013 del WWF

query_builder   12 juny 2013 11:07

event_note Nota de premsa

L'acte de lliurament de premis ha tingut lloc al Parc Nacional de Grand Teton, a Wyoming

El Comitè de Cogestió del Sonso rep el Premi del Mèrit a la Conservació 2013 del WWF

Fotografia del conseller Pelegrí en el moment de la recollida del premi
Fotografia del conseller Pelegrí en el moment de la recollida del premi
Administració, sector pesquer, món científic i ong’s cogestionen un nou model de gestió pesquera la per garantir la sostenibilitat d’aquest art de pesca artesanal
 
 
El Comitè de Cogestió del Sonso ha estat guardonat amb el Premi del Mèrit a la Conservació 2013 del WWF (WWF Award for Conservation Merit 2013), que atorga el World Wide Fund for Nature (WWF), una de les organitzacions internacionals de conservació de la natura més importants.
 
La pesca amb sonsera és una modalitat tradicional de Catalunya que té com a principal espècie de captura un peix de talla petita denominat sonso. A Catalunya aquesta pesquera està regulada des de l’any 1987 però l’any 2006, amb l’entrada en vigor d’un nou Reglament de pesca al Mediterrani, va ser necessari presentar un Pla de gestió d’aquesta modalitat i sol·licitar dues excepcions a l’articulat d’aquest Reglament per poder seguir practicant-la. Des del punt de vista del recurs, l’aplicvació del Pla ha permès reduir la pressió sobre el recurs donat que actualment només es dediquen a l’activitat 10 embarcacions al dia de les 25 proposades amb unes descàrregues anuals màximes de 820 Tm, molt inferiors a les que presumiblement es descarregaven amb anterioritat a la posta en marxa de l’estudi sobre el pla de gestió.
 
Pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, aquest premi és la mostra que “el sector està compromès amb la sostenibilitat i que s’està treballant en la direcció correcta i  realitzant els passos necessaris per tal de poder continuar amb aquesta modalitat de pesca”.
 
Segons Pelegrí, el funcionament i “la introducció d’aquest nou model de gestió basat en la cogestió ha suposat un pas endavant i està demostrant que treballar sota el principi de coresponsabilitat de totes les parts implicades és la millor via per garantir la conservació dels recursos pesquers i la viabilitat de les pesqueries mediterrànies com la catalana.”
  
 
El  Comitè regula el Pla de gestió del sonso
 
Per desenvolupar el Pla de gestió i establir un nou model en la gestió pesquera, l’any passat es va constituir el Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de la Modalitat Artesanal de la Sonsera (CCPGS).
 
Aquest comitè està format per representants del sector pesquer català,  científics de l’Institut de Ciències del Mar (ICM) del CSIC, representants de les Organitzacions No Governamentals (ONG) World Wide Fund for Nature (WWF) i Greenpeace, i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Posteriorment, es va incorporar al Comitè la Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient (MAGRAMA) ja que bona part de la pesca amb sonsera té lloc a les denominades aigües exteriors, competència exclusiva del Govern central.
 
El comitè té entre les seves principals funcions gestionar l’activitat pesquera des dels criteris establerts en el Pla de gestió de la sonsera, proposar i coordinar estudis científics, participar en el seguiment del compliment de les mesures previstes en el pla de gestió i proposar les mesures oportunes en cas d’incompliment.
 
 
Situació actual de la modalitat
 
El dia 12 de febrer de 2013 es celebra a Barcelona una doble reunió a què assisteixen com a observadors convidats dos membres de la DGMARE de la CE.
 
L'objectiu principal d'aquesta reunió extraordinària del plenari del Comitè de Cogestió va ser la de fer una exposició sobre el funcionament d'aquest comitè als tècnics de la DGMARE.
 
Conclusions:
 
- Hi ha una gran implicació del sector en la cogestió de l'activitat de la sonsera que comporta entre moltes altres actuacions la participació en el finançament de l'estudi científic.
 
- L'estudi científic que té per objectiu l'avaluació de les poblacions, del rendiment màxim sostenible, de la importància ecosistèmica del sonso, dels gòbids i de les espècies acompanyants, permetrà al Comitè de Cogestió establir les mesures de gestió de la modalitat que constituiran el definitiu Pla de Gestió de la Modalitat de la sonsera.
 
- Segons el Comitè s’està iniciant un nou model de gestió pesquera, de cogestió, de coresponsabilitat, que amb tota probabilitat pot ser exportable a altres pesqueres. La cogestió és en certa manera una mirada al passat, als antics sistemes d'autoregulació dels pescadors de petita escala que tan efectius van ser i que s'havien perdut amb l'aparició de les pesqueries industrials.
 
 
-Actualment l’activitat de l’estudi científic està regulada per la Resolució de 27 de febrer de 2013, que substitueix la de 19 de novembre de 2012 i que serà d'aplicació durant la campanya científica de 2013. Aquesta Resolució de 27 de febrer de 2013, que va entrat en vigor el dia 1 de març de 2013, va ser presentada i el seu contingut explicat al sector, en la reunió assembleària celebrada a Arenys de Mar el dimarts 26 de febrer.
 
- La intenció del Comitè de Cogestió és que la modalitat de la sonsera disposi d'un Pla de Gestió aprovat i pugui reiniciar l'activitat amb normalitat el mes de març de 2014.
 
- A nivell sòcio-econòmic, es pot afirmar que la pesquera del sonso és actualment la més rendible de les pesqueres autoritzades a Catalunya. Des de la implantació de l’estudi científic el preu del sonso en llotja s’ha més que duplicat i l’abundància de l’espècie per reducció de l’esforç fa que es pugui arribar a la quota autoritzada amb una jornada de pesca que habitualment no arriba a les quatre hores.
 
Fotografia d'uns sonsos
Fotografia d'uns sonsos
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:
 
L’art de pesca de la sonsera
 
 
Els orígens d'aquest art els trobem en l'anomenat art o art de platja. Aquest giny de pesca es calava des de la platja amb l'ajut d'una barca auxiliar. En definitiva consisteix en una mena de sac amb dues cames molt llargues que es manté obert gracies a la flotabilitat que li dona un buldau de suros a la part superior i un llast de ploms a la part inferior. Aquest art de platja,  actualment prohibit amb caràcter general, es pot veure esporàdicament en demostracions de tirada d'arts tradicionals durant les festivitats d'alguns pobles de la costa, sempre emparat amb l’autorització corresponent de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.
 
D'entre aquests arts d'encerclament-arrossegament l'únic que segueix utilitzant-se a Catalunya es l'anomenada sonsera. Com el seu nom indica, la sonsera està dirigida a la captura d'una espècie en concret: el sonso, molt abundant a la costa del Maresme i comarques del sud de Girona. També te ocasionalment com a especies objectiu diferents gòbids de petita mida anomenats genèricament llengüeta (xanquet).
 
  
El Reglament (CE) 1967/2006, i la prohibició de la sonsera
 
El Reglament (CE) 1967/2006 classifica la sonsera com un art de tir des d’embarcació. El Reglament estableix unes condicions d’utilització d’aquest art, una malla mínima de 40 mm en el cop (fons del sac), fons mínim de pesca de 50 metres, que el fan totalment inviable per a les pesquera tradicional catalana. Aquestes condicions van entrar en vigor el dia 1 de juny de 2010 provocant directament la prohibició de la nostra pesquera.
 
Malgrat la prohibició, el Reglament preveu que en determinades condicions i d’acord amb un Pla de Gestió que  ha de ser aprovat per la Comissió Europea, pot autoritzar-se l’activitat.
 
El Pla de Gestió de la Sonsera
 
Després d’haver estat diversos esborranys, en data 30 de juny de 2011 va ser enviat a la Comissió Europea per la seva aprovació el Pla de Gestió de la Modalitat Artesanal de la Sonsera (PGS).
 
En aquest PGS es van incloure vint-i-cinc barques de petites dimensions que es dedicaven tradicionalment a la pesquera i que complien amb els requeriments establerts en el Reglaments per a aquesta modalitat de la sonsera. Estan incloses en un cens específic tancat i sotmeses a una mesures de gestió molt estrictes vinculades a un estudi científics exigit pel Comitè Científic, Tècnic i Econòmic per a la Pesca de la Comissió Europea per aprovar el Pla de Gestió de la Sonsera.
 
El 26 d'abril de 2012 es va constituir, a la seu Direcció General de Pesca i Afers Marítims, l'anomenat Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de la Sonsera (CCPGS). El Comitè de Cogestió està format per representants del sector pesquer, per científics de l'Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d'Investigacions Científiques (ICM-CSIC), per representants de les Organitzacions ecologistes no Governamentals World Wildlife Fund (WWF) i Greenpeace, a més de per membres de l'administració pesquera del Govern Autònom i del Govern d'Espanya (l’administració pesquera de l’Estat no es va afegir al Comitè fins el 14 de desembre de 2012).
 
En data 18 de juny de 2012, sobre la base del que preveu l'article 7 del Reglament (CE) núm. 1224/2009 del Consell de 20 de novembre de 2009 pel qual s'estableix un règim comunitari de control per garantir el compliment de les normes de la política pesquera comuna i l'article 1.2 del Reglament (CE) 1967/2006, de pesca al Mediterrani, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, autoritza a 10 de les 25 embarcacions proposades en el PGS a l'activitat pesquera de la sonsera amb la finalitat d'obtenir les dades necessàries per a l'estudi científic requerit. Aquesta primera fase de recol·lecció de dades es realitza sota les mesures previstes en el projecte del PGS i la supervisió i control del CCPGS.
 

2  

Fitxers adjunts

Fotgrafia del lliurament del premi

Fotgrafia del lliurament del premi
JPG | 1710

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 88

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined