LLei propietat horitzontal

El Govern modifica el llibre cinquè del Codi civil català per resoldre els problemes i les contradiccions sobre la propietat horitzontal

query_builder   2 juliol 2013 15:39

event_note Nota de premsa

El Govern modifica el llibre cinquè del Codi civil català per resoldre els problemes i les contradiccions sobre la propietat horitzontal

  • La modificació evitarà, entre altres qüestions, conflictes d’interpretació en temes com ara la delegació del vot i la representació
  • Es modifiquen les notificacions de les convocatòries i els acords, amb la introducció de mitjans telemàtics que facilitaran la gestió i el funcionament de les comunitats de propietaris
  • S’atorga especial consideració als acords que afecten a les obres obligades per l’adaptació de l’edifici a les necessitats de les persones amb discapacitat i majors de 70 anys
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Projecte de llei de modificació del capítol III del Títol V del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, per reformar els preceptes sobre la propietat horitzontal que han provocat algunes disfuncions o problemes d’interpretació.
 
Al llarg dels set anys transcorreguts des de la seva aprovació s’han detectat regulacions difícils de dur a la pràctica, així com també algunes altres objecte de diferents interpretacions o, fins i tot, d’impossible compliment. En aquest context, a l’inici de l’anterior legislatura, el Parlament de Catalunya va instar el Govern a reformar aquests preceptes, inclosos en el capítol III del títol V del llibre cinquè.
 
El Departament de Justícia, amb el diàleg amb els diferents col·legis professionals, advocats, administradors de finques,  notaris i tots els operadors jurídics i experts en la matèria, ha recollit les aportacions necessàries per intentar superar aquestes deficiències i disfuncions, basades en l’aplicació diària de la legislació i en els problemes que suscita en el seu treball quotidià. El resultat és una proposta que intenta dotar de la major claredat possible les normes que regulen les relacions de les persones que formen les comunitats de propietaris.
 
Novetats a destacar de la nova regulació:
·         S’aclareixen qüestions relatives a la legitimació per tal de procedir a l’atorgament del títol de constitució. Tot i que es manté el criteri que el règim de propietat horitzontal requereix aquest títol, no caldrà que, al moment d’atorgar-lo, la construcció estigui acabada.
 
·         Se suprimeix la previsió de la primera i segona convocatòria de la junta, atès que la realitat pràctica ha revelat la inutilitat de la doble convocatòria.
·         S’incorporen les noves tecnologies com a mecanismes per a la realització de les notificacions i els requeriments
·         Es corregeixen les contradiccions observades en els terminis de custòdia de la documentació de la comunitat.
·         Es modifiquen els règims dels acords en relació a les majories exigides. Es simplifiquen les majories requerides que queden reduïdes a les següents:
o   El règim general que és la majoria simple de propietaris i quotes
o   Els règims particulars de la majoria qualificada de quatre cinquenes parts dels propietaris i quotes
o   L’exigència d’unanimitat que queda reservada a supòsits estrictament necessaris.
 
·         S’atorga especial consideració a l’adopció d’acords quan afecten a les obres obligades d’adaptació de l’edifici a les necessitats de les persones amb discapacitat i majors de 70 anys. En cas que no s’aconsegueixi l’acord, s’estableix la possibilitat d’acudir a l’autoritat judicial per tal que obligui la comunitat a suprimir les barreres arquitectòniques.
·         S’inclou expressament i s’afavoreix la resolució extrajudicial de conflictes sorgits en l’àmbit de la propietat horitzontal a través de l’arbitratge.
·         S’aclareixen els dubtes interpretatius que existeixen en relació amb el règim i els terminis d’impugnació dels acords comunitaris.
·         També s’introdueixen precisions en la configuració dels elements privatius de beneficis comuns. Per exemple, s’afavoreix la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, mitjançant un procediment simplificat de comunicació del projecte tècnic.
·         S’especifica el procediment per reclamar les despeses comunes i es resolen així els problemes que aquesta qüestió havia plantejat als tribunals de justícia.
·         Se suprimeix la distinció entre elements comuns d’ús restringit i elements comuns d’ús exclusiu i s’instaura un únic règim per als elements comuns, l’ús dels quals sigui atribuït a un o diversos propietaris i es recull el règim de les activitats prohibides, tant en els elements privatius com en els elements comuns.
·         S’ha reforçat el principi d’autonomia privada en la propietat horitzontal per parcel·les i s’ha millorat molt la redacció dels preceptes. Així, per exemple, s'han suprimit totes les al·lusions que erròniament es feien a la urbanització, terme que s’ha substituït per la locució propietat horitzontal per parcel·les, i també s'han concretat els aspectes relatius a la inscripció de tots dos tipus de propietat horitzontal. També s’han suprimit algunes discordances en relació amb la legislació urbanística.
·         Finalment, i per tal de permetre a les propietats horitzontals per parcel·les existents abans de l'1 de juliol de 2006 la seva adaptació voluntària a la normativa vigent per mitjà de l'atorgament del títol constitutiu, s'estableix un termini de quatre anys, a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, perquè el propietari pugui exigir davant els tribunals l'atorgament forçós del títol constitutiu
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined