Paisatge

El Govern destina 3,6 milions d'euros a la millora dels accessos a les estacions de muntanya i a actuacions paisatgístiques i al litoral

query_builder   16 febrer 2010 13:50

event_note Nota de premsa

El Govern destina 3,6 milions d'euros a la millora dels accessos a les estacions de muntanya i a actuacions paisatgístiques i al litoral

 
 
  • Es destinaran 600.000 euros per a adequar els accessos a les estacions d’esquí
  • La rehabilitació de les colònies industrials del riu Llobregat rebrà enguany 900.000 euros, arribant als 3,6 milions d’euros en quatre convocatòries
  • La creació i millora de passeigs arbrats rebrà 900.000 euros i l’impuls d’actuacions de millora del litoral 1,2 milions d’euros en ajuts
 
Les despeses plurianuals aprovades avui pel Govern permetran obrir una convocatòria d’ajuts amb un import de 600.000 euros per a la millora dels accessos a les estacions d’esquí, i subvencions per un import total d’1,8 milions d’euros per a impulsar la rehabilitació de les colònies industrials del Llobregat, i la creació de rambles arbrades a les ciutats. Igualment, el Govern podrà destinar 1,2 milions d’euros a cofinançar actuacions de restauració paisatgística en municipis costaners.
 
Millora dels accessos

El Govern va aprovar l’any 2006 el Pla Director de les estacions de muntanya 2006-2011 amb l’objectiu d’impulsar activitats turístiques de neu i muntanya i millorar la competitivitat del sector. Per assolir aquests objectius, el Pla ha previst diferents estratègies que han de servir per crear un model equilibrat d’utilització racional de la muntanya i conciliar la preservació dels seus valors naturals amb la realització d’activitats d’oci i esportives. L’objectiu és que la riquesa i l’augment de l’ocupació repercuteixi en benefici de les comarques de muntanya.
 
Entre els diferents programes que desenvolupa el Pla Director, hi ha el programa de millora dels accessos per carretera a les estacions d’esquí, destinat a la millora i el manteniment dels vials i a l’increment de la senyalització i la seguretat. Per complir amb aquests objectius del Pla, el Govern ha aprovat avui les despeses plurianuals que permetran obrir una convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a l’adequació d’aquests accessos.
 
Millora de cunetes i ferm

Aquests ajuts, dotats amb 600.000 euros, subvencionaran principalment actuacions de manteniment dels accessos a les estacions, que inclouran la millora de les cunetes i els talussos o l’estesa d’aglomerat. Aquesta actuació millorarà els serveis viaris i augmentar la seguretat dels usuaris i del personal de l’estació.
 
Així mateix, els ajuts van destinats a la neteja de la neu i el gel dels vials, els aparcaments i les instal·lacions de l’estació de muntanya. Per a la concessió de les subvencions es tindran en compte el nombre de quilòmetres de carreteres que han de ser objecte de l’actuació, el nombre mitjà d’usuaris de l’estació d’esquí en els darrers tres anys i l’altitud respecte del nivell del mar del nucli de serveis de l’estació de muntanya.   
 
Podran sol·licitar aquests ajuts aquelles persones o entitats gestores de les estacions d’esquí a què fa referència el Pla Director. El període de presentació de sol·licituds és d’un mes a comptar a partir d’avui. En els últims tres anys el Govern ha concedit subvencions per valor d’1,8 milions d’euros per adequar els accessos a les estacions d’esquí.
 
Rehabilitació del passat industrial
 
Una vegada aprovada la despesa plurianual, el Govern podrà obrir properament una convocatòria d’ajuts, amb un import de 900.000 euros, destinada a cofinançar actuacions de rehabilitació a les antigues colònies industrials situades al llarg del riu Llobregat i a la restauració i creació de rambles arbrades.
 
En el primer cas, els ajuts aniran dirigits als ajuntaments compresos dins l’àmbit d’influència del Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat. El Pla director busca consolidar les 18 colònies i fàbriques de riu com a espais de residència, d’activitat productiva, de freqüentació turística i de preservació de la memòria històrica, tot això en un marc de planejament coherent.
 
Igualment, el Pla pretén posar les bases per equiparar el teixit residencial i els equipaments de les colònies amb els dels pobles i consolidar les colònies com a barris d’un sistema urbà interrelacionat. Les tres convocatòries de subvencions resoltes fins ara han permès atorgar un total de 2,7 milions d’euros en ajuts per a la rehabilitació d’aquest patrimoni.
 
Entre les actuacions que podran optar a la convocatòria d’aquests ajuts hi ha les de millora de l’espai públic de la colònia; la restauració d’edificis d’ús col·lectiu i interès patrimonial; la millora paisatgística de les vies d’accés als recintes, i la restauració de l’entorn.
 
A l’hora d’atorgar els ajuts es tindran en compte criteris com ara el valor exemplar de l’actuació que es proposa, la contribució a l’estructuració de la colònia com a sistema urbà, l’interès social de l’actuació i la valorització d’elements del patrimoni arquitectònic. Els ajuts seran, com a màxim, del 50% de l’import del projecte.
 
Aquestes partides plurianuals aprovades també permetran obrir una convocatòria dirigida als municipis catalans per subvencionar la creació o restauració d’avingudes, rambles i passeigs arbrats, inspirada en els principis de la Llei del paisatge.
 
Embelliment de les ciutats
 
Pel que fa a la creació de rambles arbrades, els ajuts que s’atorgaran emanen de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge a Catalunya, que dota a les administracions catalanes d’instruments per tal d’afrontar els reptes per a la preservació del paisatge, atès que les últimes dècades ha sofert, sovint, processos de degradació.
 
La creació de rambles i passeigs arbrats a partir del segle XIX ha esdevingut una de les directrius dels nous creixements urbans. L’obertura d’una línia d’ajuts dirigida als ajuntaments pretén impulsar la seva implantació i, en el seu cas, que les avingudes existents puguin ser restaurades o remodelades.
 
Així, es podran acollir a aquestes subvencions els municipis que vulguin crear, restaurar o remodelar avingudes, rambles i passeigs arbrats, tant al centre dels nuclis urbans com als accessos o la perifèria. Per tal d’escollir els projectes beneficiaris es tindran en compte criteris com ara el valor exemplar de l’actuació, la seva funció com a element estructurador del teixit urbà, l’utilitat com a element de millora urbana en barris degradats i l’aprofitament de l’avinguda arbrada per a reordenar els usos de l’espai i incrementar la seguretat dels vianants. La quantia de l’ajut variarà en funció de la mida del municipi.
 
El Govern obrirà properament la convocatòria d’enguany, dotada amb 900.000 euros. Des de l’any 2007, el Govern ha concedit 2,5 milions d’euros en ajuts per a la creació o millora de rambles arbrades a municipis d’arreu de Catalunya.
 
Mantenir el litoral i fomentar-ne l’ús social
 
El Govern també ha aprovat destinar 1,2 milions d’euros a ajuts a municipis costaners catalans que realitzin actuacions de millora paisatgística. Aquests ajuts permetran cofinançar fins al 50% de projectes d’arranjament de camins de ronda, accessos al litoral per a vianants i mitjans no motoritzats a les zones costaneres i adquisicions de sòl que serveixin per augmentar el patrimoni públic.
 
Així mateix, s’hi podran acollir els projectes de reconstruccions de terrasses i marges, de millora de la vegetació, prevenció d’incendis, enderroc d’instal·lacions il·legals al litoral o adaptació paisatgística d’elements existents.
 
Aquesta línia d’ajuts es deriva de les disposicions dels Plans Directors Urbanístics del Sistema Costaner, coneguts com a PDUSC I i II. Així, podran acollir-se a aquest finançament els ajuntaments i altres ens locals que vulguin dur a terme intervencions de millora en sòls no urbanitzables o sòls urbanitzables no delimitats; i en sòls urbanitzables delimitats sense pla parcial aprovat.
 
Els criteris que se seguiran per a escollir els projectes beneficiaris d’aquesta cinquena convocatòria d’ajuts seran l’adaptació de les actuacions als objectius de protecció del PDUSC, l’impacte positiu que puguin tenir en el territori, l’abast poblacional i el valor paisatgístic, entre d’altres. En total, les convocatòries resoltes fins ara han permès atorgar 5,3 milions d’euros en ajuts per a impulsar actuacions de millora del litoral català.
undefined
undefined
undefined
undefined