Forestal Catalana acorda amb els treballadors el segon pla de viabilitat de l'empresa

L'esforç d'ambdues parts permet reduir de 82 a 44 el nombre de treballadors afectats per l'ERE

query_builder   12 juliol 2013 19:43

event_note Nota de premsa

Forestal Catalana acorda amb els treballadors el segon pla de viabilitat de l'empresa

L'esforç d'ambdues parts permet reduir de 82 a 44 el nombre de treballadors afectats per l'ERE

 
La representació dels treballadors vota majoritàriament a favor de l’acord  (6 vots a favor de CCOO i 1 en contra de CATAC)
 
 
Tot i que es redueixen, no se suprimeix del tot cap dels serveis de l’empresa, inclòs el centre dels Aiguamolls de l’Empordà que, podria recuperar la plena funcionalitat si s'aconsegueix finançament alternatiu al pressupost de la Generalitat, tal com ja va avançar el conseller Pelegrí fa uns dies
 
 
 
L’Abril de 2011 FORESTAL CATALANA, S.A. va iniciar un pla de viabilitat econòmic i financer que va permetre reduir l’estructura de costos fixa de l’empresa en un 22%, permitigar la reducció d’ingressos patida en els darrers exercicis, suposant un estalvi anual de 2.726.159 euros anuals. Les accions foren les següents:
 
o   Adequació de la despesa de personal als ingressos (optimització dels efectius, reduccions de salaris pactades amb el comitè i altres).
 
o   Reducció de la despesa corrent com ara lloguers, eliminació de vehicles i dietes entre d’altres.
 
o   Generació de nous ingressos, com ara l’obtenció del projecte FEDER de preservació de recursos genètics forestals autòctons, la diversificació dels nous clients, i replantejament de projectes existents.
 
Malgrat que s’han dut a terme totes les mesures incloses en el pla de viabilitat per tal d’adaptar-se a la situació que en aquell moment es preveia, aquesta ha resultat ser molt mes greu i llarga en el temps i  l’actual conjuntura econòmica negativa es preveu que continuï en els pròxims exercicis, tal com mostra la reducció pressupostària de 2013 i els resultats de Gener a Març de 2013.
 
Amb l’objectiu de garantir l’estabilitat financera, així com la realització de la prestació dels serveis i funcions que té encomanades, FORESTAL CATALANA S.A. ha definit un nou pla de viabilitat addicional.
 
Davant la situació econòmica i productiva de caràcter estructural, resulta necessari procedir a adequar el nombre d’empleats al al volum de producció  que té actualment i que preveu tenir en els pròxims exercicis, així com a controlar i reduir les despeses, tant de personal com d’explotació.
 
La situació de clar desequilibri entre el número d’empleats i l’activitat real encomanada adquireix una major gravetat atenent a la seva delicada situació econòmica-financera, que obliga a adoptar mesures estructurals amb l’objectiu de millorar l’eficiència i eficàcia, que la situació de pèrdues no es torni irreversible i per mantenir el major nombre possible de contractes de treball.
 
Per aquesta raó, FORESTAL CATALANA, SA s’ha vist en la necessitat d’implementar una reorganització als efectes d’adaptar la seva plantilla al nivell d’activitat actual i previst, amb l’extinció de 82 contractes de treball.
 
Un cop finalitzades les negociacions amb els Representants legals dels treballadors, s’han acordat modificacions en condicions laborals que han permès reduir el número de llocs de treballs afectats a 44, que s’extingiran a finals de juliol.
 
En aquest sentit,  tal com s’expressa en l’acord signat a data 12.07.2013  la part social ha pogut examinar durant la negociació  la informació econòmica, comptable i els informes tècnics per comptar amb un coneixement fidedigne de l'estat financer de FORESTAL CATALANA, SA,  tal i com consta en les actes que s'han aixecat. Les raons en què es fonamenta aquesta reestructuració es consideren “certes, raonables i no discriminatòries, reconeixent les parts que han negociat de bona fe amb I'objecte d'intentar consensuar les seves postures i arribar a un acord per, com a mínim, evitar o reduir els acomiadaments col·lectius i atenuar les conseqüències i utilitzant el criteri de la voluntarietat en I'afectació, sense perjudici de la necessitat de completar el número d'afectat fins al màxim pactat”.
 
L’acord del Comité d’empresa  s’ha signat per 6 vots a favor (CCOO) i 1 vot en contra (CATAC)
 
Les desafectacions de la major part de les places corresponen a llocs de treball de treballadors forestals i del medi natural amb categories d’oficial primera i caps de colla.
 
Tot i que s’han vist reduïts els diferents serveis que prestava la empresa cap d’ells serà suprimit en la seva totalitat com ara el Centre dels Aiguamolls. Durant els propers dies es procedirà a la reorganització dels efectius actius per minimitzar l’impacte sobre els serveis  que prestaven.
 
En aquest sentit, el Centre de fauna dels aiguamolls  de l'Empordà es mantindrà obert d'entrada com a punt de recepció i primers auxilis per bé que podria recuperar la plena funcionalitat si s'aconsegueixen recursos complementaris (fora del pressupost de la Generalitat)  via entitats, fundacions o altres ens interessats, tal com ja va avançar fa uns dies el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí-
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined