Requeriment a l'estat

El Govern requereix a l'Estat que modifiqui l'objectiu de dèficit per al 2013

query_builder   6 agost 2013 15:25

event_note Nota de premsa

El Govern requereix a l'Estat que modifiqui l'objectiu de dèficit per al 2013

  • És el pas previ a la presentació d’un recurs contenciós administratiu en cas que en el termini d’un mes l’Estat no respongui o ho faci negativament
  • Els objectius de dèficit aprovats pel Consell de Ministres vulneren la Llei d’estabilitat pressupostària per dos motius: incompleixen el calendari i contradiuen el principi de proporcionalitat
  • Si la llei s’apliqués correctament, els objectius de dèficit de les autonomies haurien de situar-se en el 2,5% l’any 2013, el 2,2% el 2014, l’1,6% el 2015 i l’1,1% el 2016
 
El Govern ha autoritzat el Departament d'Economia i Coneixement a presentar un requeriment contra l’Acord del Consell de Ministres del 28 de juny de 2013, que aprova l’objectiu d’estabilitat pressupostària per als exercicis 2014, 2015 i 2016 i fixa l’objectiu de dèficit per a les comunitats autònomes en un 1%, 0,7% i 0,2%, respectivament.
 
Així mateix, el requeriment també es refereix a l’Acord del 12 de juliol del 2013, que fixa un objectiu global de dèficit per a les autonomies de l’1,3% per al 2013. En el cas que, un cop transcorregut el termini legalment previst d’un mes, l’Estat no hagi respost o ho hagi fet negativament, el Govern podrà interposar un recurs contenciós administratiu.
 
Els objectius de dèficit aprovats pel Consell de Ministres vulneren la Llei d’estabilitat pressupostària per dos motius: incompleixen el calendari i contradiuen el principi de proporcionalitat. Si la llei s’apliqués correctament, aquests objectius haurien de situar-se en el 2,5% l’any 2013, el 2,2% el 2014, l’1,6% el 2015 i l’1,1% el 2016
 
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estipula que les administracions públiques han de complir el principi d’estabilitat pressupostària, és a dir, que no poden incórrer en dèficit estructural.
 
Per assolir aquest objectiu es fixa l’any 2020, i durant aquest període transitori, 2012-2020, la reducció del dèficit estructural del conjunt de les administracions públiques s’haurà de repartir entre Estat i comunitats autònomes en funció dels percentatges de dèficit estructural registrats a 1 de gener de 2012.
 
Això implica que el dèficit estructural de les comunitats autònomes ha de representar el 39,5% del dèficit estructural registrat per l’Estat i les comunitats autònomes conjuntament.
 
El Govern de l’Estat va aprovar la metodologia pel càlcul dels components cíclic i estructural del dèficit pressupostari el 20 de desembre del 2012 i, amb posterioritat, va fixar els objectius de dèficit per a les comunitats autònomes.
 
Aquests objectius vulneren la Llei orgànica 2/2012. D’una banda, obliguen a presentar un superàvit estructural l’any 2016, quan la llei fixa l’any 2020 com l’horitzó per assolir l’estabilitat pressupostària. De l’altra, contradiuen el principi de proporcionalitat, ja que atorguen a les comunitats una fracció decreixent del dèficit estructural. 
 
En conseqüència, si la llei s'apliqués adequadament, els objectius de dèficit pressupostari de les comunitats autònomes haurien de situar-se en el 2,5% del PIB l’any 2013; el 2,2% l’any 2014; l’1,6 l’any 2015 i l’1,1% l’any 2016, en comptes de la senda actual: 1,3%; 1%; 0,7%, i 0,2%.
 
Mitjançant l’Acord del Consell de Ministres de 28 de juny del 2013, s’aprova l’objectiu d’estabilitat pressupostària per als exercicis 2014, 2015 i 2016. L’objectiu per al conjunt d’administracions públiques se situa en el 5,8% del PIB per al 2014; en el 4,2% per al 2015, i en el 2,8% per al 2016. Per subsectors, la senda és del 4,8%, 3,5% i 2,6% per a l’Administració Central i de l’1%; el 0,7% i el 0,2% per a les comunitats autònomes.
 
Així mateix, l’Acord del Consell de Ministres de 12 de juliol del 2013 adequa l’objectiu de dèficit per al 2013, incorporant la decisió del Consell ECOFIN del passat 21 de juny. Concretament, aprova un objectiu de dèficit per al 2013 del 6,5% del PIB per al conjunt d’administracions públiques. Per subsectors l’objectiu es fixa en el 5,2% per a l’Administració Central i en l’1,3% per a les comunitats autònomes.
undefined
undefined
undefined
undefined